Vu­lin: Još ne zna­mo ho­će­mo li gla­sa­ti za Ore­ško­vi­ćev opo­ziv, za Ka­ra­mar­kov ho­će­mo

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Su­za­na Le­pan-Šte­fan­čić

Pred­la­ga­nje iz­gla­sa­va­nja ne­po­vje­re­nja pre­mi­je­ru i sve što se do­ga­đa ku­po­va­nje je vre­me­na – dr­ži Vu­lin Mi­lan Ban­dić os­no­vao je u po­ne­dje­ljak ogra­nak svo­je stran­ke u Osi­je­ku, a pri­je to­ga po­pio je kavu s Dra­ga­nom Vu­li­nom, čel­ni­kom HDSSB-a. Us­to, pri­je po­čet­ka os­ni­vač­ke skup­šti­ne de­se­tak je mi­nu­ta “sa stra­ne” raz­go­va­rao i s HDSSB-ovim Kre­ši­mi­rom Bu­ba­lom. – Na­rav­no, raz­go­va­ra­li smo i o si­tu­aci­ji u ak­tu­al­noj Vla­di. Stav HDSSB-a se ni­je pro­mi­je­nio, gla- so­vat će­mo za opo­ziv To­mis­la­va Ka­ra­mar­ka, ne pris­ta­je­mo ni na kak­vo pres­la­gi­va­nje ko­je Ka­ra­mar­ko naj­av­lju­je – ka­zao nam je Vu­lin. Mi­lan Ban­dić rijetko do­la­zi u Osijek, no ni­je neo­bič­no, nas­tav­lja, da se na­đu na ka­vi, a is­ti­če i ka­ko je Ban­dić do­bar s Bra­ni­mi­rom Gla­va­šem. – I Ban­dić os­ta­je pri ono­me što je ra­ni­je iz­jav­lji­vao, tre­ba ra­di­ti, ka­že, kao da ne­će iz­bo­ri, a pripremati se za iz­bo­re – do­dao je Vu­lin. Nje­go­va stran­ka još ni­je iz­ni­je­la stav ho­će li gla­so­va­ti za ili pro­tiv opo­zi­va pre­mi­je­ra Ti­ho­mi­ra Ore­ško­vi­ća. Ina­če, HDSSB je pr­vi, još u ne­dje­lju, jav­no re­kao ka­ko ne­će su­dje­lo­va­ti ni u kak­vom pres­la­gi­va­nju u Vla­di, a to ne do­la­zi u ob­zir, po­ru­či­li su, “jer je Ka­ra­mar­ko na če­lu HDZ-a i pr­vi pot­pred­sjed­nik Vla­de”. – Pred­la­ga­nje iz­gla­sa­va­nja ne­po­vje­re­nja pre­mi­je­ru i sve što se do­ga­đa ku­po­va­nje je vre­me­na – dr­ži Vu­lin.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.