Svi mi­nis­tri mo­ra­ju da­ti os­tav­ku

Šef Re­for­mis­ta Ra­di­mir Ča­čić tra­ži iz­bo­re što pri­je i po­ru­ču­je da su na­kon njih mo­gu­ći svi sce­na­ri­ji, pa i ve­li­ka ko­ali­ci­ja HDZ-SDP

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Pe­tra Ma­re­tić Žo­nja pe­tra.ma­re­tic@ve­cer­nji.net

Ča­čić po­ru­ču­je ka­ko se vo­de oz­bilj­ni raz­go­vo­ri da opor­ba za­tra­ži ras­pu­šta­nje Sa­bo­ra. Budu li se pri­kup­lja­li pot­pi­si, dat će svoj za tu op­ci­ju Na­kon što su i Re­for­mis­ti obja­vi­li da že­le no­ve iz­bo­re, raz­go­va­ra­li smo s pred­sjed­ni­kom te stran­ke Ra­di­mi­rom Ča­či­ćem.

Zbog če­ga ste se tek danas iz­jas­ni­li da ste za no­ve iz­bo­re i da je Vla­da di­sfunk­ci­onal­na?

U cijelom ni­zu jav­nih nas­tu­pa zad­nja tri mje­se­ca jas­no na­gla­ša­vam da smo ima­li lo­šu Vla­du, ali do sa­da ni­ka­da ni­smo ima­li si­tu­aci­ju da Vla­du ne­ma­mo. Što se ti­če no­vih iz­bo­ra, svat­ko tko išta ra­zu­mi­je zna da no­vi iz­bo­ri no­se sa so­bom oz­bi­ljan ri­zik još dub­lje anar­hi­je i da bi se 20 man­da­ta Mos­ta mo­glo po­di­je­li­ti iz­me­đu Mos­ta i Ži­vog zi­da, či­me do­la­zi­mo do još dra­ma­tič­ni­je i ra­di­kal­ni­je nes­po­sob­nos­ti da se sas­ta­vi no­va Vla­da. Za­to se ni­smo ni iz­jaš­nja­va­li ra­ni­je za no­ve iz­bo­re dok stvar ni­je pot­pu­no eks­plo­di­ra­la. Sad smo gdje je­smo i no­vi su iz­bo­ri crn sce­na­rij, ali naj­ma­nje crn.

Ka­da je naj­bo­lje ići na iz­bo­re?

Od­mah, čim pri­je. Ključ­nu pret­pos­tav­ku da se odr­že ima­mo, a to su us­tav­ni su­ci. Bez to­ga o iz­bo­ri­ma ni­smo mo­gli go­vo­ri­ti.

Ide­te li i vi na iz­bo­re i ho­će­te li ići sami ili tra­ži­te part­ne­re?

Ide­mo. Mi smo ri­jet­ka stran­ka ko­ja na iz­bo­re mo­že sa­ma jer ima­mo re­gi­onal­nu ba­zu. Ali u in­te­re­su nam je da va­lo­ri­zi­ra­mo i naš utje­caj iz­van re­gi­je, zbog to­ga će­mo pre­go­va­ra­ti sa stran­ka­ma cen­tra i li­je­vog cen­tra.

Ka­ko će­te se pos­ta­vi­ti u gla­sa­nju o opo­zi­vu pre­mi­je­ra?

Tra­ži­mo os­tav­ku svih čla­no­va Vla­de, a ako se to ne do­go­di ne­će­mo su­dje­lo­va­ti ni u kak­vim igra­ma s po­vje­re­njem Ore­ško­vi­ću. On je dio cijele pri­če i po­li­tič­ka od­go­vor­nost Pe­tro­va i Ka­ra­mar­ka ba­rem je na is­toj ra­zi­ni kao i Oreškovićeva, ako ne i ve­ća. Ako ne do­đe do os­tav­ke svih HDZo­vih mi­nis­ta­ra, a mi tra­ži­mo da odu i Mos­to­vi, ne­će­mo gla­sa­ti za opo­ziv pre­mi­je­ra. Fo­ku­si­ra­ti od­go­vor­nost sa­mo na Ore­ško­vi­ća u naj­ma­nju ru­ku ni­je ljud­ski.

Tre­ba li po va­ma opor­ba za­tra­ži­ti ras­pu­šta­nje Sa­bo­ra?

O to­me se vo­de oz­bilj­ni raz­go­vo­ri. Mi ima­mo svoj glas i, budu li se za to pri­kup­lja­li pot­pi­si, do­bit će ga.

Je li bi­lo po­li­tič­ke tr­go­vi­ne? Spo­mi­nja­lo se da vam je HDZ nu­dio mjesto pot­pred­sjed­ni­ka Vla­de?

U po­li­ti­ci se uvi­jek raz­go­va­ra što ko­ja stran­ka mo­že. To ni­je po­li­tič­ka tr­go­vi­na, to je abe­ce­da li­be­ral­ne de­mo­kra­ci­je. Ni­je se o to­me pre­go­va­ra­lo i ni­je mi se ni­šta nu­di­lo.

Sas­ta­li ste se s To­mis­la­vom Ka­ra­mar­kom u uto­rak?

Da, i re­kao sam mu da že­li­mo da lju­di da­ju os­tav­ke i ka­ko je naš stav da, bu­de li se sas­tav­lja­la bi­lo kak­va no­va Vla­da, u to­me ne mogu su­dje­lo­va­ti ni on ni Bo­žo Pe­trov. Nji­ho­va je od­go­vor­nost ključ­na. Re­kao sam mu i da ni­kak­va Vla­da sa 76, 77 ili 78 lju­di ni­je oz­bilj­na.

Ne vje­ru­je­te u pres­la­gi­va­nje?

Ne vi­dim re­al­nost u to­me. S Ka­ra­mar­kom ni­ka­ko. S ne­kim dru­gim, ja­ko te­ško. Op­ci­ja je je­di­no ve­li­ka ko­ali­ci­ja. Ona sto­ji pred Hr­vat­skom, sve je otvo­re­no.

Mis­li­te da je i to mo­gu­će?

Kao i sve dru­ge op­ci­je u ovom tre­nut­ku, i to je re­alan sce­na­rij. Šan­se ni­su ve­li­ke, ali tu su.

S Mi­la­no­vi­ćem i Ka­ra­mar­kom na če­lu SDP-a i HDZ-a?

Za­to sam i re­kao da je šan­sa ma­la, ali ma­te­ma­tič­ki je tu. Bi­lo to do­bro ili ne, na­ma se lako mo­že do­go­di­ti da no­vi iz­bo­ri za­vr­še sce­na­ri­jem u ko­jem ne­ma ve­ći­ne bez Ži­vog zi­da. I što nam pre­os­ta­je? Zem­lja mo­ra funk­ci­oni­ra­ti.

Ras­pu­šta­nje Sa­bo­ra mo­že biti po­če­tak su­rad­nje SDP-a i HDZ-a?

Ta­ko je. To je do­bar po­če­tak. Kad vo­da do­đe do gr­la, sva­šta se pre­gr­mi.

UVJET ZA NO­VU VLA­DU Re­kao sam Ka­ra­mar­ku da u slu­ča­ju skla­pa­nja ne­ke no­ve Vla­de u to­me ne mogu su­dje­lo­va­ti ni on ni Bo­žo Pe­trov

Ne­će­mo tra­ži­ti opo­ziv pre­mi­je­ra ako os­tav­ke ne da­ju svi HDZ-ovi i svi Mos­to­vi mi­nis­tri, ka­že Ča­čić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.