Gra­bar-Ki­ta­ro­vić: Auto­ri­tet Us­tav­nog su­da ipak ne­pri­je­po­ran

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (H)

Pred­sjed­ni­ca je po­ru­či­la da nji­ho­va neo­vis­nost o svim ti­je­li­ma dr­žav­ne vlas­ti mo­že i mo­ra biti neo­kr­nje­na, a da im vo­dič u ra­du tre­ba biti Us­tav

De­se­te­ro no­vo­iza­bra­nih su­da­ca Us­tav­no­ga su­da pri­seg­nu­lo je pred pred­sjed­ni­com Ko­lin­dom Gra­bar-Ki­ta­ro­vić u uto­rak na Pan­tov­ča­ku. Pred­sjed­ni­ca je tom pri­go­dom po­ru­či­la da nji­ho­va neo­vis­nost o svim ti­je­li­ma dr­žav­ne vlas­ti uvi­jek mo­že i mo­ra biti neo­kr­nje­na, a da im vo­dič u ra­du tre­ba biti je­di­no Us­tav i za­ko­ni Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske te nji­ho­va vlas­ti­ta sa­vjest. Pri­seg­nu­li su An­drej Abra­mo­vić, Lo­vor­ka Ku­šan, Raj­ko Mli­na­rić, Mi­ros­lav Šu­ma­no­vić, Bran­ko Br­kić, Jo­sip Le­ko, Da­vo­rin Mla­kar, In­grid An­ti­če­vić Ma­ri­no­vić i Snje­ža­na Ba­gić, a nji­ho­vim je iz­bo­rom iz­bjeg­nu­ta us­tav­na kri­za ko­ja je Hr­vat­skoj pri­je­ti­la jer bi s ju­če­raš­njim da­nom Us­tav­ni sud os­tao bez kvo­ru­ma nuž­nog za do­no­še­nje od­lu­ka. Us­tav­ni sud RH ima ukup­no 13 su­da­ca. Čes­ti­tav­ši im na iz­bo­ru, pred­sjed­ni­ca je u obra­ća­nju na­kon pri­se­ge upo­zo­ri­la na iz­u­zet­no važ­ne ov­las­ti Us­tav­no­ga su­da i pre­ma za­ko­no­dav­noj i pre­ma iz­vr­š­noj i sud­be­noj vlas­ti, a is­to ta­ko i s ob­zi­rom na za­šti­tu de­mo­krat­skog us­tav­nog po­ret­ka, je­dins­tve­nos­ti i te­ri­to­ri­jal­ne cje­lo­vi­tos­ti RH te te­melj­nih ljud­skih pra­va i us­tav­nih slo­bo­da hr­vat­skih dr­žav­lja­na. “Una­toč po­vre­me­nim po­ku­ša­ji­ma da se auto­ri­tet Us­tav­no­ga su­da uma­nji ili os­la­bi, on je os­tao ne­pri­je­po­ran. Di­je­lom na te­me­lju to­ga auto­ri­te­ta Re­pu­bli­ka Hr­vat­ska danas jest ure­đe­na dr­ža­va”, na­gla­si­la je.

L. Ku­šan, Abra­mo­vić, Le­ko, I. An­ti­če­vić-Ma­ri­no­vić, Mli­na­rić, S. Ba­gić...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.