Tre­nu­tač­nu pat­po­zi­ci­ju mogu raz­ri­je­ši­ti je­di­no no­vi iz­bo­ri

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (H)

Pred­sjed­nik Sa­ve­za sa­mos­tal­nih sin­di­ka­ta Hr­vat­ske (SSSH) Mla­den No­vo­sel oci­je­nio je ju­čer da su pri­je­vre­me­ni iz­bo­ri je­di­no rje­še­nje ka­ko bi se iz­aš­lo iz tre­nu­tač­ne pat-po­zi­ci­je. Je­di­no su rje­še­nje ove si­tu­aci­je pri­je­vre­me­ni iz­bo­ri ma ko­li­ko to ko­šta­lo, a na­ža­lost pre­vi­še će ko­šta­ti, re­kao je no­vi­na­ri­ma na “Da­nu po­du­zet­ni­ka”. Mla­den No­vo­sel oci­je­nio je ka­ko smo u hr­vat­skoj po­vi­jes­ti i na­šoj mla­doj de­mo­kra­ci­ji ima­li sva­kak­vih slu­ča­je­va, ali da ova­kav de­fi­ni­tiv­no ni­smo. Do­met­nuo je ka­ko je od po­čet­ka bi­lo jas­no da ne pos­to­ji pred­sjed­nik Vla­de, ne­go pred­sjed­ni­ci stra­na­ka, pred­sjed­ni­ci op­ci­ja ko­ji od­go­va­ra­ju sva­ki svo­me. Oci­je­nio je i da smo ima­li “igro­kaz re­for­mi”.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.