Bez pos­la je danas ma­nje lju­di ne­go pri­je kri­ze

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Lju­bi­ca Ga­ta­rić

Rast BDP-a, ko­ji je po­gu­rao za­pos­le­nost za 2 pos­to, se­zon­ski pos­lo­vi te mi­gra­ci­je sta­nov­niš­tva glav­ni su raz­lo­zi za pad ne­za­pos­le­nos­ti Od si­ječ­nja, kad je bez pos­la bi­lo 293 ti­su­će lju­di, broj ne­za­pos­le­nih sma­njio se za 66 ti­su­ća, na pri­bliž­no 227.000 i spu­šta se na ra­zi­ne ko­je smo u ovo do­ba go­di­ne ima­li pret­kriz­ne 2008. go­di­ne. Teo Mat­ko­vić, struč­njak za tr­ži­šte ra­da, vje­ru­je da će do špi­ce tu­ris­tič­ke se­zo­ne re­gis­tri­ra­na ne­za­pos­le­nost pas­ti do 210 ti­su­ća, dok se pri­je dva lje­ta kre­ta­la iz­me­đu 290 i 300 ti­su­ća.

Iz­bri­sa­no 9207 oso­ba

Više je raz­lo­ga za re­kor­dan pad ne­za­pos­le­nos­ti, a naj­k­va­li­tet­ni­ji je do­šao s ras­tom BDP-a ko­ji je po­gu­rao za­pos­le­nost za dva pos­to. K to­me, zbog se­zon­skih je pos­lo­va kas­no pro­lje­će i lje­to naj­di­na­mič­ni­je raz­dob­lje na tr­ži­štu ra­da. Za­vod za za­poš­lja­va­nje tvr­di da su ovo­ga tjed­na naj­tra­že­ni­ja za­ni­ma­nja upra­vo u tu­riz­mu – za ko­no­ba­re, pro­da­va­če, ku­ha­re, čis­ta­če i fri­ze­re. Iz­van tog spek­tra su i vo­za­či te di­plo­mi­ra­ni eko­no­mis­ti i ad­mi­nis­tra­tiv­ni služ­be­ni­ci. Ve­ći­na ogla­sa u ko­ji­ma se tra­že eko­no­mis­ti od­no­si se na struč­no os­po­sob­lja­va­nje ko­je ide na tro­šak dr­ža­ve. Uz 2400 ku­na mje­seč­ne pla­će, ta­ko za­pos­le­ni mla­di lju­di do­bi­va­ju i pla­će­ne put­ne tro­ško­ve. Teo Mat­ko­vić ipak upo­zo­ra­va da je pad ne­za­pos­le­nos­ti bit­no ve­ći od ras­ta za­pos­le­nos­ti di­je­lom zbog de­mo­graf­skih raz­lo­ga, a di­je­lom zbog mi­gra­ci­je. Ge­ne­ra­ci­je ko­je od­la­ze u mi­ro­vi­nu i iz­la­ze iz tr­ži­šta ra­da broj­ni­je su od ge­ne­ra­ci­ja ko­je za­vr­ša­va­ju ško­lo­va­nje i ula­ze u svi­jet ra­da. Mat­ko­vić pod­sje­ća da se u ve­ći­ni dru­gih tran­zi­cij­skih ze­ma­lja u go­di­na­ma na­kon pri­dru­ži­va­nja Eu­rop­skoj uni­ji pri­bliž­no sva­ki de­se­ti sta­nov­nik rad­ne do­bi is­e­lio u sta­re dr­ža­ve čla­ni­ce EU. De­se­ti­na sta­nov­niš­tva rad­ne do­bi kod nas či­ni voj­sku od 360 ti­su­ća lju­di. – Kar­ta do Mün­c­he­na do­đe 20 eu­ra, tko god tra­ži po­sao, mo­že ga ta­mo do­bi­ti. Za go­di­nu ili dvije do­ći će­mo u si­tu­aci­ju u ko­joj je Če­ška danas, gdje je tre­nu­tač­no oko 150 ti­su­ća ne­po­pu­nje­nih rad­nih mjes­ta – ko­men­ti­ra Da­vor­ko Vi­do­vić, sa­vjet­nik u HGK. Teo Mat­ko­vić su­ge­ri­ra Za­vo­du za za­poš­lja­va­nje da mje­re ak­tiv­ne po­li­ti­ke za­poš­lja­va­nja, po­seb­no jav­ne ra­do­ve i obra­zo­va­nje, pre­mjes­ti u je­sen i zi­mu ka­ko bi osi­gu­rao do­volj­no rad­ni­ka za idu­će pro­lje­će i lje­to. – U pr­va če­ti­ri mje­se­ca 2016. to ni­je ni bio slu­čaj, jer je u obra­zo­va­nje bi­lo uklju­če­no tek 300, a jav­ne ra­do­ve 1300 oso­ba. Ove bi mje­re tre­ba­le do­če­ka­ti ne­za­pos­le­ne na je­sen, da ih pri­pre­me za tr­ži­šte ra­da slje­de­ćeg pro­lje­ća – ka­že Mat­ko­vić. Osim za­poš­lja­va­nja kao pri­ori­tet­no­ga raz­lo­ga iz­la­ska iz evi­den­ci­je ne­za­pos­le­nih, postoje i dru­gi raz­lo­zi zbog ko­jih pa­da ne­za­pos­le­nost, a jedan od njih je i bri­sa­nje iz evi­den­ci­je. U trav­nju je, pri­mje­ri­ce iz­bri­sa­no 9207 oso­ba, ve­ći­nu (60 pos­to) su či­ni­li lju­di ko­ji su od­bi­li po­sao, obra­zo­va­nje ili ni­su bi­li ras­po­lo­ži­vi za rad, pe­ti­na ih se sa­ma od­ja­vi­la ne na­vo­de­ći raz­lo­ge, 6 pos­to se pre­se­li­lo, dok je 15 pos­to iz­bri­sa­nih otiš­lo u mi­ro­vi­nu ili na ro­dilj­ski do­pust.

“Do­ći će­mo u si­tu­aci­ju u ko­joj je Če­ška, gdje je 150 ti­su­ća ne­po­pu­nje­nih rad­nih mjes­ta”

Na dnu ljes­tvi­ce EU

– Sva­ka­ko je tu bit­no spo­me­nu­ti i sve ma­nji broj no­vo­pri­jav­lje­nih oso­ba ko­je ula­ze u evi­den-

ci­ju ne­za­pos­le­nih oso­ba – ka­žu na HZZ-u te pod­sje­ća­ju da je u trav­nju iz evi­den­ci­je za­pos­le­no 29.000 oso­ba, tre­ći­nu više ne­go mje­sec pri­je. – Ia­ko ove go­di­ne oče­ku­je­mo ne­što po­volj­ni­je ra­zi­ne za­pos­le­nos­ti i ne­za­pos­le­nos­ti u od­no­su na proš­lu go­di­nu, Hr­vat­ska će zbog kaš­nje­nja u opo­rav­ku te od­ga­đa­nja i ote­za­nja u pro­vo­đe­nju re­for­mi os­ta­ti na dnu ljes­tvi­ce čla­ni­ca EU pre­ma svim po­ka­za­te­lji­ma tr­ži­šta ra­da – na­vo­di Zvo­ni­mir Sa­vić, eko­nom­ski ana­li­ti­čar HGK.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.