Ve­le­pos­lans­tva nam tre­ba­ju u Sa­udij­skoj Ara­bi­ji, Ko­re­ji, Eti­opi­ji

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - San­dra Velj­ko­vić

Us­pješ­ne dr­ža­ve iz bu­dže­ta za di­plo­ma­ci­ju iz­dva­ja­ju oko 1 pos­to, dok Hr­vat­ska iz­dva­ja sa­mo 0,3 pos­to. Po­čet će­mo di­je­li­ti pros­to­re s dru­gi­ma san­dra.velj­ko­vic@ve­cer­nji.net Hr­vat­ska ne­ma ve­le­pos­lans­ta­va u ne­kim od ključ­nih sre­di­šta na ge­opo­li­tič­koj kar­ti svi­je­ta, dok su, s dru­ge stra­ne, ne­ka ve­le­pos­lans­tva, po­se­bi­ce sa­da ka­da je Hr­vat­ska u EU, su­viš­na. Ta­ko je pred­sjed­ni­ca Ko­lin­da Gra­bar-Ki­ta­ro­vić ju­čer u Za­gre­bu u go­vo­ru po­laz­ni­ci­ma Di­plo­mat­ske aka­de­mi­je otvo­ri­la di­sku­si­ju o re­for­mi mre­že kon­zu­lar­no-di­plo­mat­skih pred­stav­ni­šta­va naj­av­lju­ju­ći ma­nja, ali agil­ni­ja pred­stav­niš­tva i sves­tra­ni­je di­plo­ma­te, a sve ka­ko di­plo­ma­ci­ja ne bi, me­đu os­ta­lim, “ka­ska­la” za gos­po­dar­stvom, kao što je bio slu­ča­ju u Azer­baj­dža­nu. – Mre­žu mo­ra­mo re­for­mi­ra­ti, po­pu­ni­ti praz­ni­ne na ge­opo­li­tič­koj kar­ti svi­je­ta, od­nos­no pri­la­go­di­ti po­kri­va­nje u EU uvje­ti­ma člans­tva – ka­za­la je pred­sjed­ni­ca K. Gra­bar-Ki­ta­ro­vić te do­da­la: – Ne­ka su ve­le­pos­lans­tva su­viš­na, dok Hr­vat­ska ne­ma ve­le­pos­lans­ta­va u svim dr­ža­va­ma sku­pi­ne G20 ili ključ­nim di­plo­mat­skim sre­di­šti­ma na ne­kim kon­ti­nen­ti­ma, po­put Afri­ke. Me­đu dr­ža­va­ma sku­pi­ne G20, naj­moć­ni­jih dr­ža­va svi­je­ta, Hr- vat­ska ve­le­pos­lans­tvo ne­ma u Sa­udij­skoj Ara­bi­ji, ko­ju po­kri­va iz Egip­ta, dok Mek­si­ko po­kri­va iz Wa­shin­g­to­na. Još jed­na “ru­pa” je u Re­pu­bli­ci Ko­re­ji, no ta­moš­nje je ve­le­pos­lans­tvo u os­ni­va­nju. Hr­vat­ska ni­je na­zoč­na ni u sre­di­šti­ma Afri­ke – u sje­di­štu Afrič­ke uni­je u Ad­dis Abe­bi, po­tom u jed­nom od ključ­nih UN- ovih sre­di­šta, ke­nij­skom Na­iro­bi­ju ili pak u Ni­ge­ri­ji. – U jed­nom na­le­tu se si­gur­no ne­će otvo­ri­ti, ali bi se i o to­me tre­ba­lo raz­go­va­ra­ti da i u ta odre­di­šta ne do­đe­mo kas­no, kao što je bio slu­čaj u Azer­baj­dža­nu – ka­žu nam upu­će­ni. S dru­ge stra­ne, člans­tvo u EU do­no­si no­vu di­na­mi­ku od­no­sa. S ob­zi­rom na niz kon­ta­ka­ta u ins­ti­tu­ci­ja­ma u Bruxel­le­su, i dru­ge su dr­ža­ve re­or­ga­ni­zi­ra­le mi­si­je unu­tar EU, bi­lo da su ih uki­nu­le ili ra­ci­ona­li­zi­ra­le. Po­pis za­sad ne pos­to­ji jer i tu tre­ba biti pa­ž­ljiv jer se za­tva­ra­nje mi­si­je mo­že u dr­ža­vi do­ma­ći­nu iš­či­ta­ti kao po­li­tič­ka po­ru­ka. Pos­to­ji i op­ci­ja sma­nji­va­nja bro­ja kon­zu­la­ta, doz­na­je se. U dalj­njoj ra­ci­ona­li­za­ci­ji – a tre­ba na­po­me­nu­ti da us­pješ­ne dr­ža­ve iz bu­dže­ta za di­plo­ma­ci­ju iz­dva­ja­ju oko 1 pos­to, dok Hr­vat­ska iz­dva­ja sa­mo 0,3 pos­to – već se po­čeo ko­ris­ti­ti sis­tem ko­lo­ka­ci­ja – ide­je da u is­tom pros­to­ru dje­lu­je više mi­si­ja pa Hr­vat­ska u Azer­baj­dža­nu di­je­li pros­tor s mi­si­jom EU. Tre­ba na­po­me­nu­ti da to ni­su za­jed­nič­ka ve­le­pos­lans­tva, već su sa­mo u is­tom pros­to­ru.

Tre­ba po­pu­ni­ti praz­ni­ne na kar­ti svi­je­ta, tj. pri­la­go­di­ti po­kri­va­nje u uvje­ti­ma člans­tva EU

DUŠKO MARUŠIĆ/ PIXSELL

Pred­sjed­ni­ca je ju­čer naj­a­vi­la ma­nja ali agil­ni­ja pred­stav­niš­tva

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.