Iz­a­šao iz Re­me­tin­ca i od­mah na­pao cu­ru

Na slo­bo­di je bio sa­mo dva tjed­na. In­ci­dent se zbio u ka­fi­ću u Zla­ta­ru

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Martina Bu­to­rac

Ma­rio Ko­ra­de dje­voj­ku je na­pao u lo­ka­lu 200 me­ta­ra uda­lje­nom od mjes­ta gdje ži­vi jed­na od nje­go­vih žr­ta­va ko­joj se ne smi­je pri­bli­ži­ti martina.bu­to­rac@ve­cer­nji.net Na­kon sa­mo dva tjed­na pro­ve­de­nih na slo­bo­di, ne­po­prav­lji­vi Ma­rio Ko­ra­de, sin po­koj­nog ge­ne­ra­la i pe­te­ros­tru­kog ubo­ji­ce Iva­na Ko­ra­de, od ne­dje­lje je po­nov­no sta­nov­nik za­tvo­ra u Re­me­tin­cu. Ko­ra­de je, na­ime, pri­je dva tjed­na pu­šten iz is­traž­nog za­tvo­ra, ko­ji mu je bio odre­đen u pred­me­tu u ko­jem je op­tu­žen zbog iz­nu­de i pri­jet­nji, a is­traž­ni za­tvor mu je, pre­ma od­lu­ci za­gre­bač­kog Op­ćin­skog kaz­ne­nog su­da, za­mi­je­njen bla­žom mje­rom, od­nos­no iz­re­če­na mu je mje­ra za­bra­ne pri­bli­ža­va­nja ošte­će­ni­ma u kru­gu od 500 me­ta­ra. Ko­ra­de se mje­re opre­za dr­žao sa­mo de­se­tak dana, a on­da je proš­lo­ga tjed­na u če­t­vr­tak opet na­pra­vio in­ci­dent u lo­ka­lu u Zla­ta­ru. Nes­luž­be­no doz­na­je­mo da je žr­tva ovo­ga pu­ta bi­la nje­go­va dje­voj­ka, a in­ter­ve­ni­ra­la je i po­li­ci­ja te je pro­tiv njega pod­ne­se­na i kaz­ne­na pri­ja­va. Ia­ko ne di­rek­t­no, in­ci­dent je Ko­ra­du po­nov­no sta­jao slo­bo­de jer je zbog ove in­ter­ven­ci­je ut­vr­đe­no ka­ko je Ko­ra­de pre­kr­šio mje­ru opre­za ko­ju mu je iz­re­kao sud jer se lo­kal na­la­zi 200 me­ta­ra od mjes­ta pre­bi­va­li­šta ošte­će­ni­ka. Izvan­ras­prav­no vi­je­će Op­ćin­skog kaz­ne­nog su­da sas­ta­lo se od­mah idu­ćeg dana te je Ko­ra­di u pe­tak po­no­vo odre­đen is­traž­ni za­tvor. Glas­no­go­vor­nik PU kra­pin­sko-za­gor­ske Zo­ran Lon­čar po­t­vr­dio nam je ka­ko je Ko­ra­de uhi­ćen u ne­dje­lju te spro­ve­den u za­tvor u Re­me­tin­cu. Ovo je dru­gi put da po­li­ci­ja mo­ra in­ter­ve­ni­ra­ti pro­tiv ne­ukro­ti­vog Ko­ra­de na­kon uki­da­nja is­traž­nog za­tvo­ra. Pot­kraj ožuj­ka iz­vi­jes­ti­li smo da je Ko­ra­de ti­je­kom krat­ko­traj­nog bo­rav­ka na slo­bo­di u Bo­rov­ju u Za­gre­bu vid­no pi­jan na­pao dvije dje­voj­ke me­tal­nom šip­kom, a u nji­ho­vu obra­nu stao je jedan mla­dić ko­ji je Ko­ra­du pre­tu­kao.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.