Pr­vi svje­do­če Bi­an­ca Mat­ko­vić i Kal­me­ta

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (ija)

Bi­an­ca Mat­ko­vić i Bo­ži­dar Kal­me­ta, ne­ka­daš­nji ka­pi­tal­ci HDZ-a, pr­vi su od 220 svje­do­ka ko­ji će na po­nov­lje­nom su­đe­nju za afe­ru Fi­mi me­dia, sjes­ti na klu­pu za svje­do­ke. Njih bi dvo­je tre­ba­lo svje­do­či­ti kon­cem lip­nja, od­lu­če­no je u nas­tav­ku su­đe­nja na za­gre­bač­kom Žu­pa­nij­skom su­du, a na­kon što su tu­ži­te­lji­ce ju­čer pro­či­ta­le do­ku­men­ta­ci­ju pri­lo­že­nu spi­su. Obo­je su svje­do­či­li i na pr­vom su­đe­nju, ka­da je Bi­an­ca Mat­ko­vić ne­gi­ra­la da je zna­la za stra­nač­ke fon­do­ve. Kal­me­ta se u me­đu­vre­me­nu i sam na­šao pod is­tra­gom zbog Fi­mi me­di­je

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.