Pro­jek­tom “Za­jed­no smo ja­či” do­ni­ra­li 700.000 ku­na

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (ti)

Hr­vat­ski te­le­kom je u sklo­pu ovo­go­diš­njeg na­tje­ča­ja “Za­jed­no smo ja­či” do­ni­rao dva naj­bo­lja STEM pro­jek­ta u po­dru­čju no­vih teh­no­lo­gi­ja i zna­nos­ti sa 350.000 ku­na po pro­jek­tu. Po­bjed­nik u ka­te­go­ri­ji no­vih teh­no­lo­gi­ja je pro­jekt „Internet of Thin­gs u hr­vat­skim os­nov­nim ško­la­ma 2016.”, či­ji je no­si­telj Ins­ti­tut za ra­zvoj i ino­va­tiv­nost mla­dih, a za ko­ji se oče­ku­je da će već u pr­voj fa­zi oku­pi­ti pe­de­se­tak ško­la i go­to­vo 750 uče­ni­ka. U ka­te­go­ri­ji zna­nost za naj­bo­lji pro­jekt oda­bran je “Cam­pus” As­tro­nom­skog druš­tva Viš­njan, ko­ji će uklju­či­va­ti sus­tav ra­di­oni­ca (ško­la i kam­po­va) za uče­ni­ke os­nov­nih i sred­njih ško­la, a ra­di­oni­ce će mo­ći pri­mi­ti do 450 dje­ce.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.