Na is­pit iz li­kov­ne umjet­nos­ti iz­aš­li jer že­le na ar­hi­tek­tu­ru

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (ik)

Više od 1200 pris­tup­ni­ka po­la­ga­lo je ju­čer test iz li­kov­ne umjet­nos­ti, dok je na is­pit iz ge­ogra­fi­je iz­aš­lo više od 600 ma­tu­ra­na­ta Ve­ći­na od 1260 ma­tu­ra­na­ta ko­ji su ju­čer pi­sa­li test iz li­kov­ne umjet­nos­ti že­li stu­di­ra­ti ar­hi­tek­tu­ru. Po­s­vje­do­či­li su nam to i na­ši su­go­vor­ni­ci, ko­ji re­dom tvr­de da test “baš ni­je bio la­gan, ali mo­glo ga se ri­je­ši­ti”. Ma­ri­ja Zdovc za­vr­ši­la je pr­va od de­se­tak svo­jih ko­le­ga ko­ji su test pi­sa­li u Pe­toj gim­na- zi­ji. – Mo­gli smo pi­sa­ti dva sa­ta, test je po­di­je­ljen u dva di­je­la, pr­vi je te­ori­ja li­kov­ne umjet­nos­ti, ali je bi­lo pi­ta­nja i o ar­hi­tek­tu­ri. Zez­nu­lo me po­ga­đa­nje ko­jem raz­dob­lju pri­pa­da ko­ja skul­p­tu­ra – ka­za­la je Ma­ri­ja. Že­li upi­sa­ti ar­hi­tek­tu­ru, a o is­tom stu­di­ju sa­nja­ju Alen Pu­čar i Ha­na Fort Mla­kar. – Dvije se go­di­ne pri­pre­mam za pri­jam­ni na ar­hi­tek­tu­ri– ka­že Ha­na. Alen Pu­čar se za pri­jam­ni pri­pre­ma oko go­di­nu dana, a ju­če­raš­nji test iz li­kov­ne umjet­nos­ti ni­je mu bio pre­te­žak. – U re­du je da fa­kul­te­ti ko­ji tra­že spe­ci­fič­ne vje­šti­ne i spo­sob­nos­ti ima­ju pri­jam­ne is­pi­te – ka­že on. Za raz­li­ku od njih, As­trid Vuj­no­vić že­li upi­sa­ti ani­ma­ci­ju na Aka­de­mi­ji li­kov­nih umjet­nos­ti. Dru­ga op­ci­ja joj je ma­te­ma­ti­ka na PMF-u. – Vo­lim i jed­no i dru­go, ima nas ko­ji vo­li­mo umjet­nost, ali i ma­te­ma­ti­ku – jed­nos­tav­no ka­že. Na ge­ogra­fi­ju je ju­čer iš­lo više od 600 ma­tu­ra­na­ta. Pre­ma in­for­ma­ci­ja­ma glas­no­go­vor­ni­ce Cen­tra za vanjsko vred­no­va­nje obra­zo­va­nja Ane Fra­nić Bo­žić, i ju­če­raš­nji su is­pi­ti proš­li bez pro­ble­ma.

Pri­mje­ri pi­ta­nja - ko­li­ko ku­po­la ima Pa­la­ča sv. Mar­ka u Ve­ne­ci­ji, ko­jeg je obli­ka Mon­dri­ano­va kom­po­zi­ci­ja?

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.