Glad­ne svi­nje lu­ta­ju se­lom, a gaz­da ne že­li po­di­ći ogra­du

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (slš)

Vlas­nik svi­nja je Pe­ri­ca Ma­ti­ja­ko­vić ko­ji ka­že da ne lu­ta­ju sve, već sa­mo de­se­tak “nes­taš­nih” svi­nja i da ne­ma nov­ca za di­za­nje ogra­de Po­put od­bo­ra za do­ček, cr­ne sla­von­ske svi­nje še­ta­ju se na ula­zu u se­lo Ma­jar na­do­mak Đa­ko­va. Ka­ko vi­ju­ga ces­ta po se­lu od sve­ga 40-ak ku­ća, vo­di i trag svi­nja. Pri­zor je to ko­ji je na no­ge di­gao mje­šta­ne, ali i na­čel­ni­ka nji­ho­ve op­ći­ne Le­vanj­ska Va­roš. Pos­la je bi­lo i za po­li­ci­ju ko­ja je za vi­kend čak odu­ze­la tri pu­ške lov­ci­ma, a ima i mr­tvih svi­nja. Ri­ječ je o ži­vo­ti­nja­ma ko­je na far­mi u se­lu uz­ga­ja Pe­ri­ca Ma­ti­ja­ko­vić, a ima 200-ti­njak cr­nih svi­nja te ne­što ova­ca i ko­nja. – Sto­ka ne­kon­tro­li­ra­no ho­da uoko­lo, a on je ne­ma či­me hra­ni­ti pa, kad ne­ka ži­vo­ti­nja ugi­ne ili bu­de zga­že­na u pro­me­tu, os­ta­le je po­je­du. Ci­je­lo je se­lo ta­lac te sto­ke – us­t­vr­dio je na­čel­nik Slav­ko Tid­lač­ka. Ma­ti­ja­ko­vić pak pro­zi­va su­se­lja­ne da su mu us­tri­je­li­li svi­nju u su­bo­tu, “što je do­ka­za­la i ob­duk­ci­ja”, dru­gu pre­tuk­li, a tre­ću nam je po­ka­zao u ka­na­lu – dok je još uvi­jek umi­ra­la. – Vo­lim vi­dje­ti ži­vo­ti­nju u pri­ro­di, da ni­je spu­ta­na. Vo­lio bih ja i ogra­di­ti ovih svo­jih 70 hek­ta­ra paš­nja­ka, ali ne­mam 200.000 ku­na za ogra­du, če­kam no­vac iz fon­do­va – za­po­či­nje Ma­ti­ja­ko­vić. Ne lu­ta­ju, do­da­je, sve svi­nje, ne­go de­se­tak “nes­taš­nih”. Pla­tio je do­sad, ra­ču­na, oko 5000 ku­na od­šte­te. – Tre­ba na­ći kom­pro­mis, ne­ka ogra­de svo­ja ima­nja, kao što ih ogra­đu­ju od div­ljih svi­nja, ogra­dit ću i ja svo­je – po­ru­ču­je.

‘Pri­jed­log’ vlas­ni­ka svi­nja Pe­ri­ca Ma­ti­ja­ko­vić (na sli­ci) po­ru­ču­je su­sje­di­ma da ogra­de svo­ja ima­nja kao što ih ogra­đu­ju od div­ljih svi­nja pa će i on ogra­di­ti svo­je ima­nje

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.