‘Pus­tinj­ski jas­tre­bo­vi’ na­di­ru pre­ma uto­či­štu ISIL-a Ra­ki

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - vanj­ska@ve­cer­nji.net Ha­ssan Ha­idar Di­ab

Ope­ra­ci­ju os­lo­ba­đa­nja Fal­lu­je u Ira­ku vo­di iran­ski ge­ne­ral Qa­ssem Su­lej­ma­ni, što je iz­a­zva­lo gnjev Ame­ri­ka­na­ca Si­rij­ska vojska uš­la je du­bo­ko u pro­vin­ci­ju Ra­ka i po­la­ko na­pre­du­je pre­ma glav­nom gra­du ka­li­fa­ta Ra­ki. No­vi­nar­ka Ja­ra Isma­il, do­pis­ni­ca si­rij­ske no­vin­ske agen­ci­je SANA ko­ja s tog po­dru­čja iz­vje­šta­va, ka­za­la je za Ve­čer­nji list ka­ko se si­rij­ska vojska i spe­ci­jal­ne je­di­ni­ce, “Pus­tinj­ski jas­tre­bo­vi”, pri­bli­ža­va­ju ba­zi Ta­baqa ju­go­za­pad­no od Ra­ke, is­ti­ču­ći ka­ko im u to­me po­ma­žu i zrač­ni uda­ri ru­skih bom­bar­de­ra ko­ji su te­ro­ris­ti­ma na­ni­je­li ve­li­ke gu­bit­ke u ljud­stvu i teh­ni­ci te su us­pje­li do­ći na sa­mo 25 ki­lo­me­ta­ra od te stra­te­ški važ­ne voj­ne ba­ze. Ia­ko postoje ne­su­gla­si­ce iz­me­đu Ame­ri­ka­na­ca i Ru­sa o voj­noj ope­ra­ci­ji u Ale­pu, evi­dent­no je da obje stra­ne že­le da Ra­ka bu­de os­lo­bo­đe­na. Da pos­to­ji do­go­vor ili su­glas­nost iz­me­đu Ru­sa i Ame­ri­ka­na­ca o os­lo­ba­đa­nju te­ro­ris­tič­kog upo­ri­šta Ra­ke, do­ka­zu­je či­nje­ni­ca da su kur­d­ske, arap­ske, tur­k­men­ske i asir­ske je­di­ni­ce, uz pot­po­ru zrač­nih uda­ra ko­ali­cij­skih sna­ga pre­dvo­đe­nih SAD-om, na­kon što su za­uze­le dva se­la ju­go­is­toč­no od gra­da, sti­gle na sa­mo osam ki­lo­me­ta­ra od gra­da Men­bi­ja, ko­ji kon­tro­li­ra ISIL te je od iz­u­zet­ne važ­nos­ti za njih jer je on os­tao je­di­na po­vez­ni­ca Ra­ke i tur­ske gra­ni­ce odak­le ISIL-u do­la­zi po­moć. S dru­ge stra­ne, bri­tan­ski me­di­ji obja­vi­li su in­for­ma­ci­ju ka­ko nji­ho­ve sna­ge sta­ci­oni­ra­ne u Jor­da­nu po­ma­žu Slo­bod­noj si­rij­skoj voj­s­ci u bor­ba­ma pro­tiv ISIL-a. U me­đu­vre­me­nu irač­ka vojska po­la­ko ali si­gur­no na­pre­du­je u Fal­lu­ji te je sti­gla na­do­mak cen­tra gra­da ko­ji je op­ko­ljen sa svih stra­na. Irač­ki mi­nis­tar vanj­skih pos­lo­va Ibra­him Al Ja­fa­ri ot­krio je ka­ko ope­ra­ci­ju os­lo­ba­đa­nja Fal­lu­je vo­di Qa­ssem Su­lej­ma­ni, za­po­vjed­nik bri­ga­da Al Quds, iran­ske re­vo­lu­ci­onar­ne gar­de, što je iz­a­zva­lo gnjev Ame­ri­ka­na­ca.

Qa­ssem Su­lej­ma­ni za­po­vjed­nik bri­ga­da Al Quds, iran­ske re­vo­lu­ci­onar­ne gar­de, os­lo­ba­đa Irak

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.