Gra­đa­ni bi re­for­me ako one ne di­ra­ju u nji­ho­va pra­va

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis -

Is­pi­ti­va­nje gra­đa­na o re­for­ma­ma po­ka­za­lo je da njih 84 pos­to že­li re­for­me pod uvje­tom da ne di­ra­ju u nji­ho­va pra­va, ali ih za­to 87 pos­to is­to­vre­me­no vje­ru­je da re­for­me ko­če is­klju­či­vo po­li­ti­ča­ri te da je za nji­ho­vo ne­pro­vo­đe­nje kri­vo više vla­da. Ve­ći­na gra­đa­na ta­ko­đer že­li da se druš­tvo pro­mi­je­ni. Ne­ma op­ti­miz­ma pa čak 53 pos­to gra­đa­na mis­li da će idu­će go­di­ne biti još go­re. Ka­ko se u Hr­vat­skoj ni­šta ne mi­je­nja, ta­ko za­os­ta­je­mo za os­ta­lim zem­lja­ma. HUP-ov skor ko­ji mje­ri na­pre­dak Hr­vat­ske u re­for­ma­ma u od­no­su na os­ta­le čla­ni­ce EU11 po­ka­zu­je na­pre­dak od sa­mo jed­nog bo­da na 34 od 100 bo­do­va. Na­jus­pješ­ni­ja zem­lja os­ta­la je Es­to­ni­ja sa 75 bo­do­va.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.