Kri­za vlas­ti: Kad se lo­gi­ci ka­že la­ku noć...

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis - Las­lo Tor­ma Zagreb

Na­kon po­zi­va pre­mi­je­ra Ore­ško­vi­ća Ka­ra­mar­ku i Pe­tro­vu da se sami po­vu­ku s mjes­ta pot­pred­sjed­ni­ka Vla­de te na­kon re­ak­ci­je Ka­ra­mar­ka na taj po­ziv i me­dij­skog tre­ti­ra­nja ovih do­ga­đa­nja, va­lja se za­pi­ta­ti ko­li­ko hr­vat­ski po­li­ti­ča­ri i hr­vat­ski me­di­ji ima­ju spoz­na­je o to­me što je lo­gi­ka kao znans­tve­na dis­ci­pli­na, ko­je su nje­zi­ne te­melj­ne za­ko­ni­tos­ti i ko­li­ko uopće ra­be lo­gi­ku u svo­jem ra­du, svojim pos­tu­pa­nji­ma i svojim jav­nim is­tu­pi­ma? Na­ime, me­di­ji već od sa­mog po­čet­ka for­mi­ra­nja no­ve Vla­de, ko­joj je hr­vat­ski Sa­bor iz­gla­sao po­vje­re­nje, pos­tav­lja­ju pi­ta­nje o le­gi­ti­mi­te­tu Ti­ho­mi­ra Ore­ško­vi­ća da bu­de hr­vat­ski pre­mi­jer, a ko­je se to­bo­že te­me­lji na to­me da on ni­je izabran ni na ko­jim iz­bo­ri­ma od hr­vat­skih gra­đa­na. To pi­ta­nje Oreškovićeva ne­le­gi­ti­mi­te­ta ta­ko­đer je u re­ak­ci­ji na Ore­ško­vi­ćev po­ziv za os­tav­ku po­no­vio i To­mis­lav Ka­ra­mar­ko na slje­de­ći na­čin, ko­ji s lo­gi­kom ne­ma ne­ke iz­rav­ne ve­ze: “Ja sam na iz­bo­ri­ma do­bio 800.000 gla­so­va, a Ore­ško­vić je u Sa­bo­ru do­bio 76 gla­so­va pa je jas­no tko ima le­gi­ti­mi­tet, a tko ga ne­ma!“. I me­di­ji na­kon to­ga ne re­agi­ra­ju ni na ko­ji na­čin ia­ko su tre­ba­li uka­za­ti na ne­lo­gi­čan re­zon še­fa HDZ-a i pr­vog pot­pred­sjed­ni­ka Vla­de. Na­ime, Ka­ra­mar­ko mi­je­ša kru­ške i ja­bu­ke, do­vo­de­ći u ne­po­sred­nu ve­zu re­zul­ta­te na par­la­men­tar­nim iz­bo­ri­ma i re­zul­ta­te gla­so­va­nja u Hr­vat­skom sa­bo­ru. Po toj do­bra­no „iš­ča­še­noj“lo­gi­ci Ka­ra­mar­ka, u Sa­bo­ru bi „le­gi­ti­mi­tet“ima­li sa­mo oni pri­jed­lo­zi ko­je pred­la­že stran­ka s naj­ve­ćim bro­jem do­bi­ve­nih gla­so­va na iz­bo­ri­ma i bi­lo bi ne­le­gi­tim­no da se ne iz­gla­sa baš sva­ki pri­jed­log ko­ji do­la­zi od stran­ke s naj­ve­ćim bro­jem gla­so­va do­bi­ve­nih na iz­bo­ri­ma?! Jas­no je da je tak­va lo­gi­ka po­greš­na jer sa­bor­ski zas­tup­ni­ci mogu gla­so­va­ti ka­ko že­le, a tre­ba­li bi gla­so­va­ti po svo­joj savjesti i pa­me­ti, a ne pre­ma iz­bor­nim re­zul­ta­ti­ma. U tom smis­lu, dak­le, toč­no je da je Ti­ho­mir Ore­ško­vić u Sa­bo­ru do­bio 76 gla­so­va, za se­be i za svo­ju Vla­du, no is­to to­li­ko gla­so­va je do­bio i To­mis­lav Ka­ra­mar­ko kao član Vla­de, i ni­je­dan glas više od Ore­ško­vi­ća pa su ti­me nje­gov le­gi­ti­mi­tet kao čla­na Vla­de i Ore­ško­vić le­gi­ti­mi­tet u dla­ku is­ti! Pa im obo­ji­ci le­gi­ti­mi­tet kao čla­no­va Vla­de ovi­si je­di­no o to­me što sa­bor­ski zas­tup­ni­ci mis­le o nji­ma, ako bi se pos­ta­vi­lo pi­ta­nje da gla­su­ju za njih, ili pro­tiv njih. Ono što više za­bri­nja­va je či­nje­ni­ca da ni­je­dan me­dij­ski dje­lat­nik ko­ji se ba­vi ko­men­ti­ra­njem ili ana­li­zom po­li­tič­ke sva­kod­ne­vi­ce ne pri­mje­ću­je taj fra­pant­ni ne­dos­ta­tak u is­tu­pi­ma po­li­ti­ča­ra, već čak po­dr­ža­va nji­ho­ve ne­lo­gič­ne sta­vo­ve i iz­ja­ve, što je naj­bo­lje vid­lji­vo i na pri­mje­ru ne­ko­men­ti­ra­nja is­tu­pa Ne­na­da Sta­zi­ća u Sa­bo­ru, ka­da Hr­vat­sku op­tu­žu­je za fa­ši­za­ci­ju, bez ikak­ve lo­gič­ne os­no­ve za to. No ne­lo­gič­nos­ti u slu­ča­je­vi­ma To­mis­lav Ka­ra­mar­ko – Ti­ho­mir Ore­ško­vić i Ne­nad Sta­zić – fa­ši­za­ci­ja Hr­vat­ske ne bi bi­li to­li­ko bit­ni da se ne­po­što­va­nje lo­gi­ke kao na­či­na raz­miš­lja­nja ni­je us­ta­li­lo u nas kao redovita po­ja­va. A u druš­tvu ko­je je lo­gi­ci rek­lo “la­ku noć” ni­šta, ama baš ni­šta ne mo­že ugle­da­ti svjetlo dana.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.