Pu­ča­ni ne­će ru­ši­ti, ali ni spa­ša­va­ti Ka­ra­mar­ka

Šte­ta ko­ju za ugled Hr­vat­ske u Eu­ro­pi i svi­je­tu ra­di Zlat­ko Ha­san­be­go­vić to­li­ka je da čak ni naj­ve­ći pri­ja­te­lji HDZ-a u Eu­ro­pi ne mogu to ig­no­ri­ra­ti

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari - To­mis­lav Kras­nec

Ovo je kri­za ko­ju će sâm HDZ mo­ra­ti ri­je­ši­ti i Eu­rop­ska puč­ka stran­ka ne­će ima­ti pre­sud­nu ulo­gu. No, Ka­ra­mar­ko je pro­tek­lih go­di­na to­li­ko od­mi­cao HDZ od prin­ci­pa i vri­jed­nos­ti pu­ča­na da danas obič­no na­gla­ša­va­nje tih prin­ci­pa mo­že zvu­ča­ti kao kri­ti­ka. Ni naj­ve­ći pri­ja­te­lji HDZ-a u EU nemaju baš uvi­jek ra­zu­mi­je­va­nja za smjer u ko­jem je Ka­ra­mar­ko odveo HDZ

Mogu li europ­ski pu­ča­ni, stra­nač­ki ko­le­ge HDZo­va­ca u Eu­rop­skoj uni­ji, ima­ti pre­sud­nu ulo­gu u rje­ša­va­nju po­li­tič­ke kri­ze ko­ja po­tre­sa To­mis­la­va Ka­ra­mar­ka osob­no, HDZ kao stran­ku i Vla­du ko­ju je HDZ for­mi­rao i u ko­joj sa­da ru­ši pre­mi­je­ra? Krat­ko i jas­no: ne. Pre­sud­nu ulo­gu ne­će i ne mogu ima­ti. Eu­rop­ska puč­ka stran­ka ne že­li se mi­je­ša­ti ni­jed­noj svo­joj čla­ni­ci, na­ci­onal­noj stran­ci, u nje­zi­ne ov­las­ti i nje­zin dio pos­la. Ovo je kri­za ko­ju će sâm HDZ mo­ra­ti ri­je­ši­ti. Je­di­na ulo­ga ko­ju Eu­rop­ska puč­ka stran­ka mo­že odi­gra­ti je spo­red­na, no ipak prin­ci­pi­jel­no važ­na. Europ­ski pu­ča­ni ne­će iz­rav­no ra­di­ti na šte­tu HDZ-a, pa ni iz­rav­no na šte­tu tre­nu­tač­nog HDZ- ova vod­stva, ali mogu, ako to že­le, odi­gra­ti spo­red­nu ulo­gu na­gla­ša­va­njem svo­jih prin­ci­pa. Ka­ra­mar­kov HDZ te prin­ci­pe mo­že ig­no­ri­ra­ti, to mu ne bi bi­lo pr­vi put, ali bi­lo kak­va prin­ci­pi­jel­na po­ru­ka iz Eu­ro­pe u ovom tre­nut­ku mo­že dje­lo­va­ti kao jas­na kri­ti­ka Ka­ra­mar­ka jer je Ka­ra­mar­ko, objek­tiv­no go­vo­re­ći, uda­ljio HDZ od ne­kih važ­nih prin­ci­pa i vri­jed­nos­ti europ­skih pu­ča­na. Ig­no­ri­ra­nje prin­ci­pi­jel­nih po­ru­ka iz Eu­rop­ske puč­ke stran­ke (EPP) ne bi se do­go­di­lo pr­vi put jer je Ka­ra­mar­kov HDZ to već jed­nom uči­nio kad je pred­sjed­nik EPPa Jo­seph Da­ul po­čet­kom 2014. jav­no i vr­lo de­talj­no obraz­lo­žio za­što se pro­ti­vi ko­ali­ra­nju HDZ-a s HSP AS-om, ko­je­mu je ta­da na če­lu bi­la Ru­ža To­ma­šić. Za Da­ula je bi­lo ne­pri­hvat­lji­vo da bi­lo tko iz stran­ke ko­ja je znat­no des­ni­ja i euro­skep­tič­ni­ja od kla­sič­nog euro­pu­čan­skog des­nog cen­tra bu­de bi­ran sa za­jed­nič­ke lis­te ko­ju pre­dvo­de europ­ski pu­ča­ni, u kon­kret­nom pri­mje­ru HDZov­ci. No, Ka­ra­mar­ko je ig­no­ri­rao Da­ulov stav, iz­ma­ne­vri­rao se­be i HDZ iz tog po­ten­ci­jal­nog kon­flik­ta s EPP-om te nas­ta­vio da­lje po svom. Ko­ali­ci­ja s kraj­njim des­ni­ča­ri­ma iz HSP AS-a ni­je bi­la iz­nim­ka ko­ja se po­jav­lju­je sa­mo na europ­skim iz­bo­ri­ma, ne­go je pos­ta­la pra­vi­lo ko­je je Ka­ra­mar­kov HDZ pri­mi­je­nio i na na­ci­onal­nim iz­bo­ri­ma. U EPPu ni­kad ni­su pro­mi­je­ni­li svoj prin­ci­pi­je­lan stav da ko­ali­ra­nje sna­ga des­nog cen­tra s kraj­njom des­ni­com ni­je do­bro, ali od­lu­či­li su da ne že­le tro­ši­ti svo­je vri­je­me i ener­gi­ju na jedan HDZ, ko­ji im ipak ni­je u pri­mar­nom fo­ku­su. Li­de­ri europ­skih pu­ča­na ni­su uopće za­okup­lje­ni ras­pra­va­ma o HDZ-u i pre­vi­ra­nji­ma u vla­da­ju- ćoj ko­ali­ci­ji u Hr­vat­skoj jer ima­ju važ­ni­jeg pos­la i ve­ćih kri­za ko­ji­ma se ba­ve. No, uvi­jek pos­to­ji ma­nji krug lju­di ko­ji pra­te što se do­ga­đa u ju­go­is­toč­noj Eu­ro­pi ili ko­ji vr­lo do­bro poz­na­ju pri­li­ke u Hr­vat­skoj. Zna­ko­vi­to je da i naj­ve­ći sta­ri pri­ja­te­lji HDZ-a u Eu­ro­pi kat­kad po­ka­zu­ju da gu­be ra­zu­mi­je­va­nje za smjer u ko­jem ide Ka­ra­mar­kov HDZ. Pri­mje­ri­ce, Do­ris Pack, nje­mač­ka de­mo­kr­š­ćan­ka i biv­ša zas­tup­ni­ca u Europ­skom par­la­men­tu, ne­dav­no je na druš­tve­nim mre­ža­ma ovim ri­je­či­ma ko­men­ti­ra­la čla­nak iz New Sta­te­sma­na ko­ji tvr­di da se do­ga­đa po­rast fa­šiz­ma u naj­mla­đoj čla­ni­ci EU: “Na­ža­lost, mo­ram priz­na­ti da ni­je sve u tom član­ku ne­toč­no…” Šte­ta ko­ju za ugled Hr­vat­ske u Eu­ro­pi i svi­je­tu ra­di mi­nis­tar kul­tu­re i no­vo­pe­če­ni član Pred­sjed­niš­tva HDZ-a Zlat­ko Ha­san­be­go­vić to­li­ka je da čak ni naj­ve­ći pri­ja­te­lji HDZ-a u Eu­ro­pi ne mogu to ig­no­ri­ra­ti. Is­to ta­ko, europ­ski pu­ča­ni te­ško mogu ig­no­ri­ra­ti da me­đu nji­ho­ve prin­ci­pe spa­da i prin­cip da jedan po­li­ti­čar ili po­li­tič­ki vo­đa ko­ji je uhva­ćen u skan­da­lu ne­ma pra­vo odvu­ći ci­je­lu stran­ku u pro­past sa­mo da bi spa­sio se­be, već mo­ra po­ka­za­ti osob­nu od­go­vor­nost. Mo­ra se zna­ti no­si­ti s tim skan­da­lom na na­čin ko­ji ne­će biti po­gu­ban za ci­je­lu stran­ku. Jedan stan­dard, pos­tav­ljen u Nje­mač­koj za os­tav­ke pred­sjed­ni­ka dr­ža­ve Chris­ti­ana Wul­f­fa 2012., go­vo­ri u pri­log to­me da se po­li­ti­čar ko­ji se na­đe pod oz­bilj­nim op­tuž­ba­ma sâm mi­če s duž­nos­ti ka­ko ne bi svo­jom osob­nom afe­rom op­te­re­ći­vao dr­ža­vu. Dvije go­di­ne na­kon što je dao os­tav­ku, Wul­ff je na su­du os­lo­bo­đen op­tuž­bi zbog ko­jih je oti­šao s duž­nos­ti pred­sjed­ni­ka, no taj pri­mjer do­ka­zu­je da su već sa­me sum­nje u po­šte­nje i spo­sob­nost po­li­ti­ča­ra da šti­ti dr­žav­ni in­te­res bi­le do­volj­ne za od­stu­pa­nje. Na­rav­no, ima u Eu­ro­pi i su­prot­nih pri­mje­ra, u ko­ji­ma se po­li­ti­ča­ri dr­že zu­bi­ma za vlast una­toč afe­ra­ma ko­je se ve­žu uz nji­ho­vo ime. Upra­vo za­to što ne­ma je­dins­tve­nog re­cep­ta po­na­ša­nja u tak­vim si­tu­aci­ja­ma, Eu­rop­ska puč­ka stran­ka si­gur­no ne­će tje­ra­ti Ka­ra­mar­ka ili HDZ da uči­ne ne­što što net­ko iz­van Hr­vat­ske od njih tra­ži da uči­ne. No, na­kon više go­di­na ti­je­kom ko­jih se Ka­ra­mar­kov HDZ u stvar­nos­ti uda­lja­vao od prin­ci­pa i vri­jed­nos­ti europ­skih pu­ča­na, ni­je ču­do da na­gla­ša­va­nje prin­ci­pa ko­ji­ma se vo­de europ­ski pu­ča­ni danas mo­že zvu­ča­ti kao iz­rav­na kri­ti­ka ono­ga što u HDZ-u ra­di Ka­ra­mar­ko.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.