U pla­nu je vjen­ča­nje, ali i po­vra­tak u moj Tri­bunj

Iva­na Kovač u Vo­di­ca­ma na CMC fes­ti­va­lu pred­stav­lja pjesmu “Bi­la bo­ja”, a na­ma ot­kri­va pla­no­ve za bu­duć­nost

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari - Iva­na.ca­re­vic@ve­cer­nji.net

Pje­va­či­ca ka­že da ni­je rob vjen­ča­nja, ali svo­ju će du­go­go­diš­nju ve­zu s deč­kom El­vi­rom jed­nog dana ipak oza­ko­ni­ti bra­kom Iva­na Ca­re­vić Nas­tup na CMC fes­ti­va­lu u Vo­di­ca­ma za Iva­nu Kovač je kao da nas­tu­pa u svom dnev­nom bo­rav­ku s ob­zi­rom na to da sva svo­ja lje­ta pro­vo­di u obliž­njem Tri­bu­nju. Na ovo­go­diš­njem iz­da­nju fes­ti­va­la pred­sta­vit će pjesmu “Bi­la bo­ja” či­ji sti­ho­vi “Bi­la, bi­la bo­ja je lju­bav mo­ja, u bi­lo me obu­ci i bit ću tvo­ja” da­ju nas­lu­ti­ti da se Iva­na spre­ma za vjen­ča­nje s deč­kom El­vi­rom.

Pri­vat­no le­že­ran stil

– Ni­je to naz­na­ka da se uda­jem – kroz smi­jeh nam go­vo­ri i nas­tav­lja: – De­nis Du­man­čić pi­sao je tekst s Ni­ko­lom Bo­si­ljem iz Me­ja­ša. Ja sam do­bi­la go­tov tekst i svi­dio mi se, a slje­de­ća pje­sma ko­ju ću pred­sta­vi­ti ba­la­da je ko­ju je na­pi­sao Dra­žen Ze­čić, ja­ko je tuž­na i ne­ma ve­ze s mo­jim sta­njem u ve­zi. Ne tre­ba iz­vo­đa­ča po­is­to­vje­ći­va­ti s tek­s­to­vi­ma nje­go­vih pje­sa­ma jer je ve­ći­na pje­sa­ma tuž­na i, kad bi se svi po­is­to­vje­ti­li s tim sa­dr­ža­jem, bi­li bi ja­ko ne­sret­ni lju­di. Ni­sam

Ta­ti Mi­ši više ne­ma na­vi­ku sla­ti pje­sme na slu­ša­nje pa on svoj sud da­je tek kad ih ču­je na ra­di­ju Ka­da je u Tri­bu­nju, svi se pro­ble­mi, ka­že, pre­po­lo­ve i za­to će se jed­nom ta­mo i pre­se­li­ti

Da mo­že, Iva­na bi naj­ra­di­je pre­sko­či­la šmin­ka­nje i ure­đi­va­nje za sce­nu

S ta­tom Mi­šom Ko­va­čem sni­mi­la je dva du­eta, a no­vih ne­ma na vi­di­ku

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.