Že­li iz­bri­sa­ti fo­to­gra­fi­je na ko­ji­ma je de­beo

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari - (sam)

Axl Ro­se, fron­t­men gru­pe Guns’N’Ro­ses, a na po­s­ljed­njoj tur­ne­ji i pje­vač AC-DCja, tra­žio je od Go­oglea da obri­šu nje­go­ve fo­to­gra­fi­je iz 2010. Ri­ječ je o ču­ve­nom kon­cer­tu na ko­jem je Axl bio pu­no deb­lji, a s ko­jeg su fo­to­gra­fi­je pos­lu­ži­le in­ter­net­skoj za­jed­ni­ci za prav­lje­nje me­mea, na ko­ji­ma su se ša­li­li s Axlo­vom deb­lji­nom. Ia­ko je autor fotografija ka­nad­ski fo­to­re­por­ter Bo­ris Min­ke­vich, Axl je tvr­dio da su svi mo­ra­li pot­pi­sa­ti su­glas­nost ka­ko mu pre­pu­šta­ju pra­va na fo­to­gra­fi­je. Min­ke­vich je iz­ja­vio da to ni­kad ni­je pot­pi­sao, a Go­ogle je od­bio zah­tjev.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.