Si­dran je po­ka­zao za­što pjes­ni­ci ni­ka­da ne umi­ru

Vecernji list - Hrvatska - - Mali Oglasnik - Bo­ja­na Ra­do­vić

Go­vo­rio je ve­li­ki knji­žev­nik i sce­na­rist o da­ni­ma ra­ta i mi­ra, ali naj­važ­ni­je su ipak bi­le nje­go­ve pje­sme, one ko­je su još 70-ih pre­dvi­dje­le ka­os Poseban gost 40. Dana sa­ti­re Fa­di­la Ha­dži­ća, pris­ti­gao u Zagreb na po­ziv rav­na­te­lja Sa­ti­rič­kog ka­za­li­šta Ke­rem­puh Du­ška Lju­šti­ne, bio je le­gen­dar­ni bo­san­sko­her­ce­go­vač­ki pjes­nik, knji­žev­nik, sce­na­rist, aka­de­mik... Ab­du­lah Si­dran. U Ke­rem­pu­hu je odr­ža­na Ve­čer sa Si­dra­nom, su­sret pu­bli­ke s ovim ve­li­kim auto­rom ko­ji ne kri­je ka­ko danas stva­ri sto­je u nje­go­vu ži­vo­tu. Otvo­re­no je, na­ime, go­vo­rio o svom zdrav­lju, po­hva­lio se s dvo­je ge­ni­jal­ne dje­ce, priz­nao da bi naj­ra­di­je uda­rio no­vi­na­re ko­ji mu do­la­ze s mol­bom da go­vo­ri o suradnji s Kus­tu­ri­com, do­tak­nuo se Bos­ne i Sa­ra­je­va ne­ka­da i danas. Glav­ni dio ipak su bi­li nje­go­vi sti­ho­vi. Či­tao je Av­do (ta­ko ga zo­vu ci­je­li život jer to je kra­ti­ca od Ab­du­lah) pje­sme ko­je je na­pi­sao dav­nih 70-ih i 80-ih go­di­na 20. sto­lje­ća, sti­ho­ve ko­ji danas zvu­če ne sa­mo pro­ro­čan­ski, ne­go kao da su na­pi­sa­ne u da­ni­ma naj­go­reg gra­na­ti­ra­nja nje­go­va vo­lje­nog gra­da. Go­vo­rio je Si­dran i o tim da­ni­ma, po­di­je­lio s pu­bli­kom za­nim­lji­vu epi­zo­du ka­da je na ne­ko­li­ko dana iz­i­šao iz op­ko­lje­nog gra­da ka­ko bi bio u ži­ri­ju Film­skog fes­ti­va­la u Ve­ne­ci­ji, ali ka­ko je na­kon sve­ga ne­ko­li­ko dana, i pje­sme “Pod ne­bom Ve­ne­ci­je”, mo­rao na­trag. Go­vo­rio je i o ne­ki­ma od okrut­no- smi­ješ­nih rat­nih aneg­do­ta, sva­kom svo­jom ri­je­čju di­je­le­ći do­ba na ono što je bi­lo pri­je i ono što je doš­lo pos­li­je vre­me­na ubi­ja­nja jer, ka­ko je re­kao, rat je u BiH, po nje­mu, po­čeo 1995., ka­da su sta­le vojska pro­tiv voj­ske, a sve do ta­da bi­lo je do­ba ubi­ja­nja. To­plo poz­drav­ljen od pu­nog Ke­rem­pu­ha kući je mogao kre­nu­ti za­do­vo­ljan. Sva­kog čo­vje­ka ko­ji ga je slu­šao uvje­rio je u tvrd­nju s ko­jom je po­čeo svo­ju pri­ču, a ko­ja gla­si: pjes­ni­ci ni­ka­da ne umi­ru.

Ab­du­lah Si­dran us­t­vr­dio je da je rat po­čeo ‘95., a pri­je to­ga bi­lo je “sa­mo” ubi­ja­nje

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.