Šest de­set­lje­ća špa­ge­ti-skla­da­te­lja

Vecernji list - Hrvatska - - Kul­tu­ra - (ao)

I po­vo­du okru­gle go­diš­nji­ce nje­go­va ra­da na te­le­vi­zi­ji i fil­mu, skla­da­te­lju na je­sen iz­la­zi best of kom­pli­la­ci­ja nas­lov­lje­na “Mor­ri­co­ne 60” Le­gen­dar­ni ta­li­jan­ski skla­da­telj En­nio Mor­ri­co­ne (87) osvo­jio je ne­dav­no Os­ca­ra za Ta­ran­ti­no­vu “Mr­sku osmor­ku”, ali će u slav­lje­nič­kom ras­po­lo­že­nju pro­ves­ti ci­je­lu 2016. u ko­joj sla­vi 60-go­diš­nji­cu svo­ga ra­da na te­le­vi­zi­ju i fil­mu. Tim po­vo­dom na je­sen iz­la­zi al­bum “Mor­ri­co­ne 60”, “best of” kom­pi­la­ci­ja ko­jom za­po­či­nje nje­gov no­vi ugo­vor za di­sko­graf­sku ku­ću Dec­ca. Kom­pi­la­ci­ja po­kri­va sve fa­ze nje­gov ka­ri­je­re, ko­ja je po­če­la pri­je 1956. go­di­ne, ali ta­da je po­čeo ra­di­ti glaz­bu za RAI, a is­to­dob­no su­ra­đi­vao kao autor iz sje­ne za dru­ge skla­da­te­lje na ta­li­jan­skim fil­mo­vi­ma. Nje­gov us­pon po­či­nje ka­da ga je 1964. Ser­gio Le­one an­ga­ži­rao za film “Ša­ka pu­na do­la­ra”, pr­vi dio nje­go­va se­ri­ja­la špa­ge­ti-ves­ter­na (“Za do­lar vi­še”, “Do­bar, ru­žan, zao”, “Bi­lo jed­nom na Div­ljem za­pa­du”, “Ša­ka pu­na di­na­mi­ta”). Mor­ri­co­ne­ova glaz­ba pos­ta­la je si­no­nim te vr­ste ves­ter­na, ali us­pje­he je re­dao u pu­no ši­rem stil­skom lu­ku: od ja­zza, ko­jim je pre­hra­nji­vao se­be i obi­telj, pop-glaz­be do kla­si­ke. Kom­pi­la­ci­ja, ko­ja će bi­ti objav­lje­na 7. lis­to­pa­da, glaz­be­nih bro­je­va iz svih na­bro­je­nih Le­one­ovih fil­mo­va i dru­gih (“Qu­ema­da”, “Chi Mai”) sa­dr­ža­vat će ta­ko­đer slav­nu te­mu iz “Mi­si­je” Ro­lan­da Jof­fea i dvi­je iz Ta­ran­ti­no­ve “Mr­ske osmor­ke”. Mor­ri­co­ne­ova ka­ri­je­ra do­sad je već pred­stav­lja­na raz­li­či­tim kom­pi­la­ci­ja­ma “best of” ti­pa, ali po­seb­nost je ove da su te­me do­ži­vje­le no­ve ver­zi­je u iz­ved­bi Če­ške na­ci­onal­ne sim­fo­ni­je pod ma­es­tro­vim rav­na­njem.

Od Ser­gia Le­onea do Ta­ran­ti­na Mor­ri­co­ne je skla­dao glaz­bu za oko 530 (!) fil­mo­va, uklju­ču­ju­ći “Do­bar, loš, zao” (des­no)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.