Po­vrat­nič­ki EP pre­ra­no ot­pi­sa­nih

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - (ao)

Rijetko kad jed­nos­tav­nost zvu­či ta­ko moć­no i bo­ga­to kao kod The Stro­kes kad su naj­bo­lji: no­vi al­bum mogao bi biti top 10 fa­vo­rit go­di­ne Tri go­di­ne na­kon al­bu­ma “Co­me­down Mac­hi­ne”, The Stro­kes su obja­vi­li no­vi EP “Fu­tu­re Pre­sent Past” ko­ji je iz­a­zvao po­zor­nost kao rijetko ko­ji po­s­ljed­njih go­di­na. Či­ni­lo se, na­ime, da je po­s­ljed­nji al­bum za­ku­cao ča­vao na li­je­su ben­da ko­ji je pri­je pet­na­est go­di­na obi­lje­žio ge­ne­ra­ci­ju (i sve os­ta­le); bend ni­ka­da ni­je uži­vo iz­veo ni­jed­nu pjesmu s tog al­bu­ma, za ko­ji se tvr­di da je objav­ljen is­klju­či­vo iz ugo­vor­nih obve­za. Is­kre­no, al­bum ni­je bio ni­ma­lo loš, sa­mo pu­no druk­či­ji od sve­ga što su The Stro­kes do ta­da ra­di­li, pa (or­gan­ska) elek­tro­ni­ka i le­pr­ša­vi­ji to­no­vi mno­gi­ma ni­su sje­li naj­bo­lje. Li­der ben­da Ju­li­an Ca­sa­blan­cas u me­đu­vre­me­nu je ra­dio s dru­gi­ma, obja­vio al­bum “Tyran­ny” s pra­te­ćim sas­ta­vom “The Vo­idz”, ali re­ak­ci­je su uvi­jek os­ta­le u sje­ni ono­ga či­me je pos­tao ci­je­njen. I ta­ko – sko­kom u ko­jem iz­bje­ga­va­mo za­klju­či­va­ti ko­li­ko se Ka­pra­nos svjes­no od­lu­čio vratiti ono­me što se do­sad za njega po­ka­zi­va­lo naj­bo­ljim – do­la­zi­mo do naj­no­vi­jeg EP-ja ko­ji na­po­kon vra­ća The Stro­kes ova­ci­ja­ma kak­ve su ima­li u vri­je­me “Is This It” (2001.). Tri no­ve pje­sme opi­su­ju vre­men­ska raz­dob­lja iz na­zi­va EP- ja: “OBLIVIUS” sa­daš­njost (“Još ni­je po­noć”, pje­va Ca­sa­blan­cas), “Drag Qu­een” bu­duć­nost (kri­ti­ka ka­pi­ta­liz­ma) i “Thre­at Of Joy” proš­lost (aso­ci­ja­ci­je Re­edo­vih Vel­ve­ta). Rijetko kad jed­nos­tav­nost zvu­či ta­ko moć­no i bo­ga­to kao The Stro­kes kad su naj­bo­lji, a ovaj ih EP po­ka­zu­je u tak­voj for­mi. Bu­de li al­bum ova­kav, bu­de li ga uopće, ima­mo top 10 fa­vo­rit go­di­ne.

Obi­lje­ži­li ge­ne­ra­ci­ju Po­čet­kom dvi­je­ti­su­ći­tih obja­vi­li su sjaj­ni “Is this it” ko­ji je na­gra­đen ova­ci­ja­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.