Ubi­tač­na Sun­del­lo­va ‘prav­da’

Vecernji list - Hrvatska - - Euro -

Pr­vo ve­li­ko na­tje­ca­nje i od­mah bol­no, tra­uma­tič­no is­kus­tvo. Čak ni kra­đa nje­mač­kog su­ca Star­ka pro­tiv Špa­njo­la­ca u Gdanj­sku pri­je če­ti­ri go­di­ne ne mo­že se us­po­re­di­ti s dr­skom oti­ma­či­nom Šve­đa­ni­na Le­ifa Sun­del­la u če­t­vr­t­fi­na­lu Eu­ra 1996. pro­tiv Nje­mač­ke u Man­c­hes­te­ru. Ni­ka­da pri­je ni pos­li­je Old Traf­for­da, do dana da­naš­nje­ga, hr­vat­ska re­pre­zen­ta­ci­ja ni­je do­ži­vje­la ta­kav su­dač­ki ‘ma­sakr mo­tor­nom pi­lom’. I prem­da je u sje­ća­nju na tu utak­mi­cu u na­šem fo­ku­su odu­vi­jek bio su­dac, u Sun­del­lo­voj de­be­loj sje­ni ču­či još jedan in­dis­po­ni­ra­ni ak­ter. Ći­ro Bla­že­vić ni­ka­da si vje­ro­jat­no ne­će opros­ti­ti što je Ni­jem­ci­ma su­prot­sta­vio nes­prem­no­ga Ni­ko­lu Jer­ka­na...

Os­tao je ogro­man žal

– Po­raz od Ni­je­ma­ca pam­tim po naj­ve­ćoj sport­skoj ne­prav­di u svo­joj ka­ri­je­ri. Os­tao je ogro­man žal za pro­pu­šte­nom pri­li­kom jer mi smo u tom tre­nut­ku bi­li bo­lji od Ni­je­ma­ca. I zas­lu­ži­li smo pro­ći, čak bih re­kao da smo mo­gli na tom pr­vens­tvu oti­ći do kra­ja – ka­že ak­ter te utak­mi­ce Ni­ko­la Jur­če­vić (49). A do kra­ja su otiš­li Ni­jem­ci, svla­dav­ši na­kon Hr­va­ta i En­gle­ze, a u fi­na­lu Če­he. – Mo­žda u tom tre­nut­ku ni­smo bi­li svjes­ni svo­je sna­ge, ko­li­ko smo za­pra­vo moć­ni. Tu smo moć de­mons­tri­ra­li dvije go­di­ne kas­ni­je u Fran­cu­skoj – do­da­je Jur­če­vić. A sad o Sun­del­lu? – Os­vje­žio sam ne­ki­dan sje­ća­nje na tu utak­mi­cu, od­gle­dao sam snim­ku i još se jed­nom uvje­rio ka­ko smo pro­tiv Ni­je­ma­ca bi­li dras­tič­no ošte­će­ni. Vr­hu­nac je bi­lo ne­is­klju­či­va­nje Klin­sman­na zbog gru­bo­ga pre­kr­ša­ja na Vla­ovi­ću, ali bio je tu i je­da­na­es­te­rac, ko­ji ni­je bio očit, pa pre­kr­šaj na Jer­ka­nu pri­je nji­ho­va dru­gog po­got­ka... Šte­ta, jer ima­li smo Ni­jem­ce, a upra­vo je su­dac bio pre­su­dan fak­tor u toj utak­mi­ci. Ka­ko ste pos­li­je utak­mi­ce re­agi­ra­li pre­ma Sun­del­lu? – U na­šim re­do­vi­ma prev­la­da­va­la je tu­ga po­mi­je­ša­na s po­no­som. Pri­mi­li smo taj po­raz dos­to­jans­tve­no, ni­je bi­lo re­ak­ci­ja pre­ma su­cu ia­ko je on još du­go bio te­ma na­ših raz­go­vo­ra pos­li­je utak­mi­ce – za­klju­čio je Jur­če­vić.

Štim­čev cr­ve­ni kar­ton

Lis­ta Sun­del­lo­vih pro­pus­ta u toj utak­mi­ci po­du­lja je i svi su iš­li u ko­rist Ni­je­ma­ca. Me­đu­tim, kod do­dje­lji­va­nja cr­ve­nog kar­to­na Štim­cu u 56. mi­nu­ti Šve­đa­nin ni­je po­gri­je­šio. Na ža­lost, sa­mo tri mi­nu­te na­kon to­ga Elf je pre­ko Sam­me­ra do­šao do po­bje­do­nos­nog po­got­ka. Te­ško je, me­đu­tim, Sun­del­la obi­lje­ži­ti kao ‘pla­će­no­ga ubo­ji­cu’. Ni­ti je on bio pos­lan u Man­c­hes­ter da spa­si Ni­jem­ce ni­ti si je on sam za­dao taj zadatak. Jed­nos­tav­no, bio je iz­ra­zi­to loš su­dac ne­do­ras­tao utak­mi­ci ta­ko ve­li­ko­ga ulo­ga. I pre­sjek nje­go­ve ka­ri­je­re to će po­t­vr­di­ti. Eu­ro 1996. go­di­ne bio mu je je­di­no ve­li­ko na­tje­ca­nje, a u Li­gi pr­va­ka vo­dio je sa­mo de­vet utak­mi­ca. Su­dač­ku ka­ri­je­ru za­vr­šio je 2003. go­di­ne. A gdje je danas 58-go­diš­nji Le­if Sun­dell? Od iz­vo­ra u Šved­skoj doz­na­je­mo ka­ko se po­vu­kao u ano­nim­nost i ni­je an­ga­ži­ran u no­go­met­noj or­ga­ni­za­ci­ji. No pro­naš­li smo nje­go­vo ime na po­pi­su Ue­fi­nih kon­tro­lo­ra, u če­t­vr­toj, dru­goj naj­sla­bi­je ran­gi­ra­noj sku­pi­ni, tzv. 2-Star- Ob­ser­vers. U is­tom je raz­re­du i Vin­kov­ča­nin Mi­ros­lav Vit­ko­vić. – Sun­del­la sam su­sre­tao na se­mi­na­ri­ma kon­tro­lo­ra, ali ni­ka­da ni­smo raz­go­va­ra­li. Zna­te, uvi­jek se tra­ži ne­ki su­go­vor­nik s tvog go­vor­nog po­dru­čja – ka­že Vit­ko­vić. Pi­ta­li smo i Iva­na Be­be­ka, Ma­ri­ja Stra­ho­nju, An­tu Vu­če­mi­lo­vi­ća. Ni­ko­me od te tro­ji­ce su­da­ca Sun­dell ni­je bio u kon­tro­li...

Sun­dell se po­vu­kao u ano­nim­nost, ni­je an­ga­ži­ran u šved­skoj no­go­met­noj or­ga­ni­za­ci­ji

Šve­đa­nin je bio is­klju­čio Štim­ca, do­su­dio 11-erac za Ni­jem­ce, pre­vi­dio pre­kr­šaj uo­či nji­ho­va dru­gog po­got­ka...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.