Eu­ro/

STRO­JU ZA TRO­FE­JE NE­DOS­TA­JE US­PJEH S HR­VAT­SKOM Spe­ci­jal EP 2016.

Vecernji list - Hrvatska - - Euro -

Avi­onom tvrt­ke Ni­ki­ja La­ude Hr­vat­ska je sle­tje­la u Fran­cu­sku, že­lja nam je da naš koc­kas­ti ‘bo­lid’ pro­ju­ri kroz Fran­cu­sku Tur­ski no­vi­na­ri sti­gli su u ba­zu hr­vat­ske no­go­met­ne re­pre­zen­ta­ci­je u Nor­man­di­ju, u sim­pa­tič­no mjes­taš­ce De­auvil­le, ne­što pri­je Ča­či­će­vih tru­pa. Ali po do­la­sku os­ta­li su u šo­ku! – Tur­ska će ima­ti veliku po­dr­šku s tri­bi­na, ali no­go­met će se igra­ti do­lje, na trav­nja­ku. Hr­vat­ska ima kva­li­tet­ni­je igra­če i to će pre­su­di­ti. Is­kre­no, ni­jed­nog igra­ča iz Tur­ske ne bih do­veo da igra za Hr­vat­sku – jas­no je po­ru­čio Ča­čić. S pu­no sa­mo­po­uz­da­nja ne­do­ka­za­ni iz­bor­nik sti­gao je u Fran­cu­sku, a ma­lo je os­tao za­te­čen na­kon što smo mu pos­ta­vi­li pi­ta­nje o slo­bod­nom vre­me­nu. – Seks je pri­je utak­mi­ce za­bra­njen, a za me­ne ga si­gur­no ne­će biti – bio je u ša­lji­vom ras­po­lo­že­nju An­te Ča­čić.

Igra­či u ele­gant­nim odi­je­li­ma, sjaj­no ras­po­lo­že­ni hva­li­li smje­štaj u De­auvil­leu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.