PRI­JE­TI NAM PAD REJTINGA, VRI­JE­ME JE ZA DRŽAVNIKE, NE POLITIKANTE

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Pr­vi put na­kon kri­ze ko­ja je po­ha­ra­la do­ma­će gos­po­dar­stvo ima­mo opip­ljiv rast i naz­na­ke da će eko­no­mi­ja pre­bro­di­ti re­ce­si­ju. Ia­ko pred­sjed­ni­ca Ko­lin­da Gra­bar-Ki­ta­ro­vić oprav­da­no ni­je za­do­volj­na ras­tom BDP-a ma­njim od 3 pos­to jer je svjes­na da on ne rje­ša­va struk­tur­ne gos­po­dar­ske pro­ble­me, či­nje­ni­ca jest da pa­da ne­za­pos­le­nost i da je pred Hr­vat­skom do­bra tu­ris­tič­ka sezona. Pos­lov­na za­jed­ni­ca u to­me vi­di pri­li­ku za uz­let, ali či­ni se da pu­no jas­ni­je od po­li­ti­ča­ra vi­di i mač ko­ji svi­ma vi­si nad gla­vom. Li­panj ni­je sa­mo mje­sec u ko­jem će se od­lu­či­va­ti o sud­bi­ni Ti­ho­mi­ra Ore­ško­vi­ća i u ko­jem će se ra­zot­kri­ti ima li To­mis­lav Ka­ra­mar­ko po­ten­ci­jal za sas­tav­lja­nje no­ve ve­ći­ne – to je mje­sec u ko­jem će se od­lu­či­va­ti o kre­dit­nom rej­tin­gu Hr­vat­ske. Ako pad­ne, Hr­vat­ska će biti oz­na­če­na kao zem­lja ko­ja je ban­kro­ti­ra­la, a ka­ma­te na za­du­ži­va­nje gra­đa­na, tvrt­ki i sa­me dr­ža­ve znat­no će na­ras­ti. Ho­će li pred bo­ni­tet­ne ku­će ima­ti uopće tko sta­ti bra­ni­ti do- ma­će po­zi­ci­je, ve­li­ko je pi­ta­nje jer ako opo­zi­vom Ore­ško­vi­ća pad­ne Vla­da, on­da mi­nis­tar fi­nan­ci­ja ima sa­mo teh­nič­ku ulo­gu. Pre­ma ma­kro­eko­nom­skim po­ka­za­te­lji­ma mi ni­smo eko­no­mi­ja ko­joj u krat­kom ro­ku pri­je­ti ne­lik­vid­nost ni ne­mo­guć­nost ot­pla­te du­go­va, ali tre­ba ima­ti na umu da smo u raz­dob­lju po­vi­jes­no naj­ni­žih ka­ma­ta i da se vje­rov­ni­ci ko­ris­te sa­daš­njom po­li­tič­kom si­tu­aci­jom ka­ko bi si po­ve­ća­li za­ra­du na hr­vat­skom du­gu. Ima li svi­jes­ti o to­me u po­li­tič­kim kru­go­vi­ma? Nes­ta­bil­nost iz­a­zva­na me­đu­sob­nim obra­ču­ni­ma ko­ji su iz Vla­de preš­li i u re­do­ve HDZ-a ra­di u ko­rist tih in­te­re­sa. To va­lja ima­ti na umu ka­da se do­no­se po­li­tič­ke od­lu­ke ko­je mogu sro­za­ti šan­se ci­je­log druš­tva. Hr­vat­ska za­os­ta­je za os­tat­kom Eu­ro­pe zbog neo­d­go­vor­ne po­li­ti­ke ko­ja ko­nač­no mo­ra shva­ti­ti da je ovo pri­je­lom­ni tre­nu­tak i da se mo­ra po­na­ša­ti dr­žav­nič­ki i do­no­si­ti dr­žav­nič­ke od­lu­ke. I pos­lov­nja­ci i Pan­tov­čak svjes­ni su da nam je po­treb­na sta­bil­nost ko­ju iz­bo­ri ne­će do­ni­je­ti jer, ako je vje­ro­va­ti an­ke­ta­ma u od­no­si­ma sna­ga, oni ne bi ni­šta bit­no pro­mi­je­ni­li.

Pos­lov­na za­jed­ni­ca vi­di da nam nad gla­vom vi­si mač i za­to po­zi­va na osi­gu­ra­nje sta­bil­nos­ti

Ma­ri­na Šu­njer­ga

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.