Mje­se­ci­ma u po­tra­zi

Tr­gov­ci na mo­re, vo­do­ins­ta­la­ter u Nje­mač­ku

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

ELIZABETA JURIČAN (19)

med. ses­tra Po­sao sam tra­ži­la go­di­nu dana i, kad sam raz­miš­lja­la o to­me da odem u ino­zem­s­tvo, us­pje­la sam se pri­je dva mje­se­ca za­pos­li­ti u Do­mu za psi­hič­ki bo­les­ne u Me­đi­mur­ju. (ib)

JURICA JU­RI­ŠIĆ, (26)

vo­do­ins­ta­la­ter Već tri go­di­ne ne­mam sta­lan i si­gu­ran po­sao. Ra­dio sam po­vre­me­no. Te­ško je do­bi­ti po­sao. Čes­to pos­lo­dav­ci da­ju ja­ko ma­le pla­će, imaš tek za ga­blec, ci­ga­re­te, put. Idem u Nje­mač­ku. (sb)

ŽELJKA KRIVAČIĆ (28)

eko­no­mis­ti­ca Za­pos­li­la sam se pri­je po­la go­di­ne u Za­gre­bu, u po­čet­ku na re­cep­ci­ji, a sa­da sam na­pre­do­va­la u lo­gos­ti­ku tvrt­ke. Dva sam mje­se­ca tra­ži­la po­sao, apli­ci­ra­la na na­tje­ča­je. (sb)

GORDANA PETROVIĆ, (28)

tr­gov­ki­nja Tr­go­vac sam i od­ne­dav­no sam na Za­vo­du za za­poš­lja­va­nje. Sa­da tra­žim, imam ne­ke naj­a­ve i vje­ru­jem da ću usko­ro na Ja­dran ra­di­ti u stru­ci. Za tr­gov­ce pos­la ima. (dp)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.