Le­ices­ter se ras­pa­da, uz Var­dyja na iz­laz­nim su vra­ti­ma Ma­hrez i Kan­té

Vecernji list - Hrvatska - - Euro - Ma­rin Ka­ra­dži­ja

Mo­urin­ho pla­ni­ra do­ves­ti Sa­ula iz Atle­ti­ca, mek­sič­kog na­pa­da­ča Lon­za­na i “sta­rog pri­ja­te­lja” Ne­ma­nju Ma­ti­ća Kraj se­zo­ne za na­vi­ja­če Le­ices­te­ra oz­na­čio je sa­mo po­če­tak bri­ge i stre­so­va. Na­kon ne­vje­ro­jat­ne šam­pi­on­ske se­zo­ne ko­ju su za­po­če­li u ulo­zi aut­saj­de­ra, sve se više spo­mi­nje ras­pad već sad le­gen­dar­ne eki­pe Li­si­ca. Ve­li­ki europ­ski no­go­met­ni klu­bo­vi pri­je sve­ga že­le Ra­ni­eri­jev na­pa­dač­ki duo. Ar­se­ne Wen­ger ra­do bi vi­dio Ja­mi­eja Var­dyja u svojim re­do­vi­ma, a ne­dav­no je iz­ra­zio i že­lju da svom Ar­se­na­lu pri­do­da i al­žir­skog dri­ble­ra Riya­da Ma­hre­za, pi­še Gu­ar­di­an. Na iz­laz­nim vra­ti­ma je na­vod­no i ne­umor­na ra­di­li­ca N’Go­lo Kan­té, Fran­cuz ko­jem ja­ko vje­ru­je iz­bor­nik Di­di­er Des­c­ham­ps ko­je­ga že­le do­ves­ti Chel­sea i PSG. Jo­se Mo­urin­ho, či­ni se, pla­ni­ra na­pra­vi­ti ve­li­ko pro­ljet­no čiš­će­nje u Man­c­hes­te­ru. Iz Uni­te­da bi “The Spe­ci­al One” tre­bao po­tje­ra­ti čak tri­na­est igra­ča. Na nje­go­voj cr­noj lis­ti naš­li su se Ma­ta, Sc­hwe­ins­te­iger, Fel­la­ini, Va­re­la, Ro­jo, Her­re­ra, Yo­ung, Car­rick, De­pay, Va­len­cia, Shaw, Dar­mi­an i Ro­me­ro. Mo­urin­ho pla­ni­ra do­ves­ti Sa­ula Ni­gu­eza iz Atle­ti­ca, mek­sič­kog na­pa­da­ča Hir­vin­ga Lon­za­na i “sta­rog pri­ja­te­lja” Ne­ma­nju Ma­ti­ća. A tre­ner Li­ver­po­ola Jür­gen Klopp oti­šao je na Co­pa Ame­ri­ku po na­pa­da­ča Na­po­li­ja Gon­za­la Hi­gu­aina.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.