Lu­ka – stro­ju za tro­fe­je fa­li us pjeh s Hr­vat­skom

Če­ti­ri pu­ta bio je no­go­me­taš go­di­ne u an­ke­ti Ve­čer­njeg lis­ta, bio naj­bo­lji igrač BiH li­ge, naj­bo­lji vez­ni Pri­me­re, u Fi­fi­noj mom­ča­di go­di­ne, ima če­ti­ri Os­ca­ra...

Vecernji list - Hrvatska - - Eu­ro - Ro­bert Ju­na­ci ro­bert.ju­na­ci@ve­cer­nji.net ZA­GREB

no­vos­ti kao naj­bo­lji igrač li­ge. Već 2008. na Eu­ru iz­a­bran je u naj­bo­lju mom­čad pr­vens­tva. U En­gle­skoj tro­fe­je ni­je osva­jao, ali na­gra­du jest – pro­gla­šen je naj­bo­ljim igra­čem Tot­ten­ha­ma u se­zo­ni 2010./11.. Čim je do­šao u Re­al Ma­drid, kre­nu­li su tro­fe­ji, pr­vo špa­njol­ski Su­per­kup, go­di­nu kas­ni­je Li­ga pr­va­ka, Kup kra­lja, Ue­fin Su­per­kup, klup­sko svjet­sko pr­vens­tvo. Na­rav­no da je pos­tao naš no­go­me­taš go­di­ne, osvo­jio Os­car jer iz­a­bran je i u naj­bo­lju mom­čad Li­ge pr­va­ka te pro­gla­šen naj­bo­ljim vez­nim igra­čem Pri­me­re.

Lu­ka je moj ‘li­ebling’

On­da je uzeo još je­dan ki­pić Os­ca­ra, a ove je go­di­ne nas­ta­vio. Osvo­jio je Li­gu pr­va­ka, Fi­fa ga je uvr­sti­la u naj­bo­lju mom­čad za 2015. go­di­nu, sad je sti­gao još je­dan Os­car. – Li­je­po je što je os­tao ve­lik kod svih tih tro­fe­ja i na­gra­da, svi­dje­lo mi se kad je re­kao da su na­gra­du zas­lu­ži­li Ivan Ra­ki­tić i Ivan Pe­ri­šić. Is­kre­no, po me­ni je proš­le go­di­ne Os­car tre­bao do­bi­ti Ra­ki­tić, ko­li­ko god je Lu­ka moj ‘li­ebling’, ali igra­či i tre­ne­ri su se od­lu­či­li za Lu­ku – ka­zao je Mli­na­rić. Sad da još ne­što za svo­je vi­tri­ne uz­me i na Eu­ru... – Svi mo­ra­mo na­vi­ja­ti za na­šu re­pre­zen­ta­ci­ju, tu ne smi­je bi­ti po­dje­la ili da na­vi­ja sa­mo jed­na po­li­tič­ka op­ci­ja – za­klju­čio je Mlin­ka.

Li­je­po kad tak­va igrač­ka ve­li­či­na ka­že da su na­gra­du zas­lu­ži­li i Ra­ki­tić i Pe­ri­šić. To pu­no go­vo­ri o Lu­ki – ka­zao je Mar­ko Mli­na­rić U svo­joj je bo­ga­toj ka­ri­je­ri Lu­ka Mo­drić za­ra­dio li­jep no­vac. Ne­će­mo mu sad se­ci­ra­ti sta­nje na ra­ču­nu ili ko­li­ko pro­sječ­ni Hr­vat tre­ba ra­di­ti da za­ra­di mje­seč­nu Lu­ki­nu pla­ću, već nam je na­mje­ra re­ći da si mo­že pri­ušti­ti ve­li­ki stan ili ku­ću i da sva­ke go­di­ne mo­že mi­je­nja­ti na­mje­štaj. Jer, ako že­li iz­lo­ži­ti sve svo­je tro­fe­je, on­da mu tre­ba mno­go vi­tri­na.

Po­čeo sa Zrinj­skim

Po­s­ljed­nji tro­fej ko­ji je do­dao u svo­joj ka­ri­je­ri onaj je od pri­je dva da­na, če­t­vr­ti put za­re­dom do­bio je Hr­vat­ski no­go­met­ni Os­car za igra­ča go­di­ne u or­ga­ni­za­ci­ji Hr­vat­skog no­go­met­nog sin­di­ka­ta i Sport­skih no­vos­ti. Od tih in­di­vi­du­al­nih na­gra­da va­lja do­da­ti da je če­ti­ri pu­ta bio no­go­me­taš go­di­ne u tra­di­ci­onal­noj an­ke­ti Ve­čer­njeg lis­ta, ali ni to ni­je sve – ka­ko se to već ka­že u te­le­vi­zij­skim rek­la­ma­ma. Ni­je sve ni u in­di­vi­du­al­nim tro­fe­ji­ma ko­je je do­bio, a ni u oni­ma ko­je je osvo­jio sa svo­jim klu­bo­vi­ma. Pr­vo priz­na­nje ni­je do­bio u Hr­vat­skoj, već u Bos­ni i Her­ce­go- vi­ni. Igrao je u Zrinj­skom ka­mo ga je Di­na­mo pos­lao na po­sud­bu i po­sao naj­bo­lji igrač Pre­mi­jer li­ge BiH. – Lu­ka uvi­jek is­ti­če svog pr­vog tre­ne­ra To­mis­la­va Ba­ši­ća, ali ve­li­ku ulo­gu odi­grao je i Stje­pan De­ve­rić ko­ji ga je vo­dio u Zrinj­skom. Moj tre­ner Zden­ko Ko­beš­čak znao je re­ći da ne­ma po­sud­bi i ka­lje­nja, ali kod Lu­ke je to da­lo re­zul­ta­ta. Dos­ta je to in­di­vi­du­al­no. S Lu­kom sam ra­dio, ne kons­tant­no, oko go­di­nu da­na, dok je Ili­ja Lon­ča­re­vić bio šef ško­le Di­na­ma. I ne mo­gu re­ći da se od­mah vi­dje­lo da će bi­ti ve­li­ki igrač. To ni­kad ne znaš. Pa svi mi tre­ne­ri ‘fu­la­li’ smo Da­du Pr­šu, zar ne? – ka­zao je le­gen­dar­ni Mar­ko Mli­na­rić. Lu­ka je na­kon to­ga po­čeo skup­lja­ti tro­fe­je, već 2004. igra­ju­ći za In­ter i Di­na­mo pos­tao je no­go­met­na na­da go­di­ne. Baš ka­da je spo­me­nu­ti Da­do Pr­šo bio igrač go­di­ne u an­ke­ti Ve­čer­njeg lis­ta. Kre­nu­li su tro­fe­ji s Di­na­mom, pa i in­di­vi­du­al­ne na­gra­de. U se­zo­ni 2006./07. bio je no­go­me­taš go­di­ne u an­ke­ti Ve­čer­njeg lis­ta i naj­bo­lji igrač li­ge u iz­bo­ru ka­pe­ta­na pr­vo­li­ga­ških klu­bo­va. Ka­pe­ta­ni su ga iz­a­bra­li i go­di­nu kas­ni­je te je odje­nuo ‘žu­tu ma­ji­cu’ Sport­skih

Ve­li­ku ulo­gu u Mo­dri­će­voj ka­ri­je­ri odi­grao je i De­ve­rić – ka­že Mar­ko Mli­na­rić

L EL S X I P / V O B LE G R A T E P

L EL S X I P / LJ A R K R O G I

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.