MOST NE ŽELI IZBORE. BLEFIRA JER U OVOM ŠAHU DRŽI KLJUČNE FIGURE

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Žar­ko Iv­ko­vić

Most ne­će su­dje­lo­va­ti u pres­la­gi­va­nju Vla­de ako gos­po­din Ka­ra­mar­ko od­lu­či ru­ši­ti Vla­du, za nas su op­ci­ja iz­bo­ri, po­ru­čio je pot­pred­sjed­nik Vla­de i čel­nik Mos­ta Bo­žo Pe­trov. Ri­ječ je za­pra­vo o Mos­to­vu od­go­vo­ru na po­tez HDZ-a ko­ji je dan pri­je u Hr­vat­skom sa­bo­ru po­kre­nuo opo­ziv pre­mi­je­ra Ti­ho­mi­ra Ore­ško­vi­ća. Prem­da se na pr­vi po­gled či­ni da Most u tom slu­ča­ju pos­ta­je sa­vez­nik Mi­la­no­vi­će­va SDP-a, ko­ji se već iz­jas­nio za ras­pu­šta­nje Sa­bo­ra i no­ve izbore, stva­ri sto­je po­sve druk­či­je. Mos­to­va po­ru­ka o sprem­nos­ti na izbore sa­mo je tak­tič­ke na­ra­vi jer Most izbore – ne želi. Ona je upu­će­na Ka­ra­mar­ku, ali i onom di­je­lu HDZ-a ko­ji se, jav­no ili taj­no, us­pro­ti­vio svo­je­mu stra­nač­kom pred­sjed­ni­ku sma­tra­ju­ći da HDZ-ovu bro­du pri­je­ti ha­va­ri­ja, na­su­ka­va­nje od ko­jeg bi se te­ško opo­ra­vio. Po­jed­nos­tav­lje­no, po­ru­ka mos­to­va­ca gla­si ova­ko: Ka­ra­mar­ko mo­ra pod­ni­je­ti os­tav­ku u Vla­di, a HDZ mo­ra odus­ta­ti od sla­ga­nja no­ve ve­ći­ne u Sa­bo­ru i for­mi­ra­nja Vla­de u ko­joj ne bi bi­lo Mos­ta. U pro­tiv­nom, prik­lo­nit će­mo se SDP-ovu pri- jed­lo­gu o ras­pu­šta­nju Sa­bo­ra (za što je po­treb­no 76 ru­ku) i ide­mo na no­ve izbore. Ia­ko Most u ovom tre­nut­ku blefira, la­ko je uoči­ti da u toj ne­vje­ro­jat­noj ša­hov­skoj par­ti­ji, ni­kad vi­đe­noj u ovih 25 go­di­na Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske, u ru­ka­ma ima vr­lo ja­ke figure. To­li­ko ja­ke da u sva­kom tre­nut­ku mo­že sru­ši­ti plan To­mis­la­va Ka­ra­mar­ka i bit­no utje­ca­ti na nje­go­vu po­li­tič­ku sud­bi­nu. HDZ ne­ma pu­no iz­bo­ra, ma­ne­var­ski pros­tor ne sa­mo da mu je su­žen ne­go i nje­go­vi po­te­zi um­no­go­me ovi­se o po­te­zi­ma Mos­ta. Tre­nu­tač­no je­di­no ni­je jas­no je li se Most spre­man odre­ći Ti­ho­mi­ra Ore­ško­vi­ća, ko­je­ga do­bar dio HDZ-a vi­še ne mo­že za­mis­li­ti na pre­mi­jer­skom mjes­tu. Mo­žda i jest, ali la­ko je za­mis­li­ti da će ga sku­po pro­da­ti. Ne­za­hval­no je prog­no­zi­ra­ti pa se u to ne­će­mo ni upu­šta­ti, ali se mo­že­mo ba­rem za­pi­ta­ti: ho­će li HDZ i Most, una­toč sve­mu, ipak os­ta­ti u in­te­res­nom bra­ku? Mo­gu­će. Ho­će li taj brak po­tra­ja­ti? Te­ško, ali mo­gu­će, i to sa­mo ako se od nje­ga od­mak­nu Ka­ra­mar­ko, Pe­trov i Ore­ško­vić. Ina­če nas če­ka­ju pri­je­vre­me­ni iz­bo­ri.

Most u sva­kom ča­su mo­že sru­ši­ti plan To­mis­la­va Ka­ra­mar­ka i utje­ca­ti mu na sud­bi­nu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.