Ako HDZ ne po­pus­ti Pe­tro­vu, Most i SDP tra­že no­ve izbore

Most ve­že svo­ju sud­bi­nu uz os­ta­nak Vla­de, a ru­še­nje Ore­ško­vi­ća ru­še­nje je ci­je­le Vla­de

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Pe­tra Ma­re­tić Žo­nja, Tea Ro­mić, Mar­ko Špo­ljar ZAGREB

Most ne­će su­dje­lo­va­ti u pres­la­gi­va­nju Vla­de, ako je Ka­ra­mar­ko od­lu­či ru­ši­ti, Most u to­me ne­će su­dje­lo­va­ti, re­kao je Bo­žo Pe­trov

Li­der Mos­ta i pot­pred­sjed­nik Vla­de Bo­žo Pe­trov, okru­žen svim Mos­to­vim mi­nis­tri­ma i zas­tup­ni­ci­ma, pos­lao je ju­čer kris­tal­no jas­nu po­ru­ku HDZ-u – ne­ma ni­kak­vog pres­la­gi­va­nja Vla­de ni ru­še­nja pre­mi­je­ra Ti­ho­mi­ra Ore­ško­vi­ća. Od­nos­no, Pe­trov je ape­li­rao na part­ne­re iz HDZ-a da “ura­zu­me” svog stra­nač­kog še­fa To­mis­la­va Ka­ra­mar­ka da od­stu­pi iz Vla­de ka­ko bi Vla­da Ore­ško­vić – HDZ – Most nas­ta­vi­la da­lje, jer ina­če – Hr­vat­skoj sli­je­de no­vi iz­bo­ri.

Žao im je!

– Most ne­će su­dje­lo­va­ti u pres­la­gi­va­nju Vla­de, ako je gos­po­din Ka­ra­mar­ko od­lu­či ru­ši­ti, Most ne­će su­dje­lo­va­ti u pres­la­gi­va­nju i za nas su op­ci­ja iz­bo­ri. Most ima svoj stav od sa­mo­ga po­čet­ka, uvi­jek je is­ti, mi za­is­ta po­zi­va­mo na po­li­tič­ku od­go­vor­nost sve one oso­be ko­je su­dje­lu­ju u iz­vr­š­noj vlas­ti i na­da­mo se da će u ovom krat­kom vre­me­nu ko­je je os­ta­lo po­ka­za­ti da je svi­ma sta­lo da se odr­ži Vla­da i da će na kra­ju po­vje­re­nje ko­je su do­bi­li od svo­jih bi­ra­ča oprav­da­ti. Na­ma je is­kre­no žao zbog sve­ga ovog što se do­ga­đa, za­is­ta se na­dam da će se i s dru­ge stra­ne po­ka­za­ti ra­zum i od­go­vor­nost – po­ru­čio je Pe­trov. Io­na­ko oš­tru i od­rje­ši­tu iz­ja­vu Pe­tro­va ju­čer pos­li­je­pod­ne do­dat­no je “za­so­lio” šef Klu­ba zas­tup­ni­ka Mos­ta Mi­ros­lav Ši­mić. – Most ve­že svo­ju sud­bi­nu uz os­ta­nak ci­je­le Vla­de, a ru­še­nje Ore­ško­vi­ća ru­še­nje je ci­je­le Vla- de, a ka­ko je Pe­trov re­kao, mi ne na­mje­ra­va­mo su­dje­lo­va­ti ni u kak­vim pres­la­gi­va­nji­ma. Ima­mo raz­li­či­te op­ci­je o ko­ji­ma raz­miš­lja­mo, a jed­na od njih je i sa­mo­ras­pu­šta­nje Sa­bo­ra. Tu od­lu­ku još ni­smo do­ni­je­li, ali i o njoj raz­miš­lja­mo – re­kao je Ši­mić. Upi­tan je li Most HDZ-u dao ika­kav rok (do ka­da mo­ra­ju Ka­ra­mar­ka po­vu­ći iz Vla­de i po­vu­ći zah­tjev za iz­gla­sa­va­nje opo­zi­va pre­mi­je­ru), Ši­mić je od­go­vo­rio da je oči­to da im vri­je­me sa­mo dik­ti­ra tem­po do­no­še­nja ko­nač­ne od­lu­ke i da će je Most re­la­tiv­no br­zo do­ni­je­ti. Za­ključ­no, Most je svo­jim part­ne­ri­ma u Vla­di još jed­nom po­ru­čio da ne­ma pro­blem s HDZ- om, ne­go sa­mo s Ka­ra­mar­kom. Ne pos­to­ji mo­guć­nost, tvr­di, da Most odus­ta­ne od sta­va da će gla­so­va­ti za opo­ziv Ka­ra­mar­ka, čak ni u slu­ča­ju da HDZ odus­ta­ne od opo­zi­va pre­mi­je­ra. S dru­ge stra­ne, pod­sje­ća, Pe­trov je re­kao da je spre­man na­pus­ti­ti Vla­du, ako to bu­de uvjet za nje­zin op­s­ta­nak, ali sa­mo ako ode i Ka­ra­mar­ko. – Osob­no imam druk­či­je miš­lje­nje, ali sla­žem se s Pe­tro­vom da sam bi­ra svo­ju sud­bi­nu. A to je da je on spre­man, ia­ko ne vi­dim ni­ka­kav kri­men, ako to zna­či sta­bi­li­za­ci­ju ove Vla­de, iz nje oti­ći – za­klju­čio je Ši­mić. Ne do­đe li do ve­li­kog pre­okre­ta u sta­vu Mos­ta, a što na­kon ju­če­raš­njih iz­ja­va vi­še ni­je re­al­na op­ci­ja, te ako šef HDZ-a ne ode iz Vla­de i po­vu­če zah­tjev za ru­še­nje Ore­ško­vi­ća, Hr­vat­ska ju­ri pre­ma no­vim iz­bo­ri­ma. Na­kon iz­ja­ve Bo­že Pe­tro­va u SDP-u su uvje­re­ni upra­vo u ta­kav sce­na­rij. Pe­trov je, ka­žu, HDZ-u dao sa­mo dvi­je op­ci­je – Ka­ra­mar­ko od­la­zi, Ore­ško­vić os­ta­je ili idu no­vi iz­bo­ri.

Preš­la se gra­ni­ca

– Ovo je bi­la po­nu­da uz­mi ili os­ta­vi – ili će Ka­ra­mar­ko oti­ći ili ide­mo na no­ve izbore – ka­že je­dan vi­so­ko­po­zi­ci­oni­ra­ni SDPo­vac. No­vi su iz­bo­ri, do­da­je, zbog to­ga pi­ta­nje da­na jer ne vi­di na­či­na ka­ko bi HDZ, na­kon sve­ga, pris­tao na ovak­vu ucje­nu Mos­ta. – Sve je mo­gu­će u te­ori­ji, ali na­kon to­ga vi­še nit­ko ni­ka­da u HDZ-u ne bi mo­gao re­ći da su oni naj­ja­ča, naj­ve­ća stran­ka ko­ju se ne da ucje­nji­va­ti. Preš­la se gra­ni­ca – ka­že naš iz­vor iz SDP-a. I naš dru­gi su­go­vor­nik iz SDP-a drži da je ne­mo­gu­će da HDZ pot­pu­no re­te­ri­ra i pris­ta­ne na ovaj zad­nji Mos­tov uvjet. – Šan­se da Ka­ra­mar­ko ode, a sve os­ta­lo os­ta­ne, is­to su rav­ne nu­li. Uop­će ni­je bit­no što go­vo­re euro­par­la­men­tar­ci HDZ-a. Bit­ni su sa­bor­ski zas­tup­ni­ci HDZ-a, a njih je za ru­ku u Sa­bor uveo upra­vo Ka­ra­mar­ko – ka­že naš iz­vor. Ne­ki iz vod­stva SDP-a sve su uvje­re­ni­ji da Pe­trov za­pra­vo i želi no­ve izbore, s Ti­ho­mi­rom Ore­ško­vi­ćem na svo­jim lis­ta­ma, ali ne želi bi­ti taj ko­ji će bi­ti kriv za njih i to pre­pu­šta HDZ-u. – Rej­ting im ras­te, s Ore­ško­vi­ćem su si­gur­no na de­set pos­to do iz­bo­ra. Osim to­ga, u pred­nos­ti su u od­no­su na Ži­vi zid jer ima­ju pro­fi­li­ra­ne lju­de – ka­že naš iz­vor. I dok u SDP-u vo­le da­va­ti sa­vje­te ka­ko bi se Most sa­da tre­bao po­na­ša­ti, pi­ta­nja o even­tu­al­noj su­rad­nji ko­ja bi ih na­kon no­vih iz­bo­ra če­ka­la s is­tim tim Mos­tom u SDPu naj­ra­di­je iz­bje­ga­va­ju uz opa­sku da su to hi­po­tet­ska pi­ta­nja. Ali jas­no je da su u stran­ci s Ible­ro­va od­lu­či­li Most ne na­pa­da­ti i da im se ša­lju po­mir­lji­ve po­ru­ke jer su oči­to svjes­ni da će ih, u slu­ča­ju tih no­vih iz­bo­ra, opet če­ka­ti mu­ko­tr­p­ni pre­go­vo­ri upra­vo s eki­pom iz Smi­čik­la­so­ve. Ili sa Ži­vim zi­dom, ali o to­me tek ne že­le ni raz­miš­lja­ti.

Most je ju­čer po­ru­čio svo­jim part­ne­ri­ma da ne­ma­ju pro­blem s nji­ma, već s Ka­ra­mar­kom U SDP-u dr­že da su šan­se da Ka­ra­mar­ko ode, a Ore­ško­vić os­ta­ne rav­ne nu­li Mo­že­mo raz­go­va­ra­ti, ali HDZ-u nit­ko ul­ti­ma­tu­me ne­će pos­tav­lja­ti. Na ul­ti­ma­tu­me ne pris­ta­je­mo IVAN ŠUKER šef Klu­ba zas­tup­ni­ka HDZ-a Za ras­pu­šta­nje Sa­bo­ra sam, gla­sat ću za sve što se do­go­vo­ri­mo u ok­vi­ru ko­ali­ci­je Hr­vat­ska ras­te i tu ne­ma pri­je­po­ra SILVANO HRELJA pred­sjed­nik HSU-a

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.