Željko Re­iner i HDZ su gos­po­da­ri pro­ce­du­re pa i rje­še­nja kri­ze

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Ma­rin­ko Ju­ra­sić ma­rin­ko.ju­ra­sic@ve­cer­nji.net ZAGREB

Us­tav, zakon i Pos­lov­nik ne pro­pi­su­ju ko­jim re­dom o tri­ma po­li­tič­kim zah­tje­vi­ma Sa­bor tre­ba od­lu­či­va­ti pa to rje­ša­va­ju “pra­vi­la lo­gi­ke”

Dr­že­ći klju­če­ve Hr­vat­skog sa­bo­ra u ru­ka­ma, aka­de­mik Željko Re­iner drži i kon­ce ak­tu­al­nih po­li­tič­kih iga­ra, pa ia­ko to­ga u svo­joj pos­luš­nos­ti vod­stvu stran­ke na če­lu s To­mis­la­vom Ka­ra­mar­kom mo­žda i ni­je svjes­tan, sa­mim ti­me i rje­še­nja po­li­tič­ke kri­ze. Ovis­no o to­mu ko­ji će od po­li­tič­kih zah­tje­va pri­je po­nu­di­ti sa­bor­skim zas­tup­ni­ci­ma na iz­gla­sa­va­nje, Re­iner Hr­vat­sku mo­že odves­ti u jed­nom ili dru­gom smje­ru. Hr­vat­ska upra­vo svje­do­či pra­vom zna­če­nju po­li­tič­kih fra­za o to­mu da je pro­ce­du­ra maj­ka ili te­melj de­mo­kra­ci­je. Ak­tu­al­ni do­ga­đa­ji još jed­nom po­ka­zu­ju važ­nost do­no­še­nja kva­li­tet­nih pro­pi­sa, nji­ho­va po­šti­va­nja i tu­ma­če­nja. Us­tav, za­ko­ni i Pos­lov­nik Hr­vat­skog sa­bo­ra ne nu­de iz­rav­ne od­go­vo­re za sva pro­ce­du­ral­na pi­ta­nja ko­ja tre­nu­tač­no pro­du­ci­ra bes­kraj­no ma­što­vi­ta po­li­ti­ka. Sto­ga je i Re­iner pre­kju­čer za Dnev­nik HTV-a po­seg­nuo za lo­gi­kom. Za­klju­čio je ka­ko je lo­gič­no pr­vo ras­prav­lja­ti o pi­ta­nju po­vje­re­nja pre­mi­je­ru Ti­ho­mi­ru Ore­ško­vi­ću na zah­tjev HDZ-a (do 7. sr­p­nja to mo­gu po­vu­ći) jer, ako mu se iz­gla­sa ne­po­vje­re­nje, pa­da i Vla­da pa je on­da be­smis­le­no gla­so­va­ti o po­vje­re­nju bi­lo ko­jeg dru­gog čla­na Vla­de.

Če­ka­ju i Po­vje­rens­tvo

Da se pi­ta SDP, či­ji su zas­tup­ni­ci pr­vi pod­ni­je­li zah­tjev za pro­pi­ti­va­nje po­vje­re­nja pr­vom pot­pred­sjed­ni­ku Vla­de To­mis­la­vu Ka­ra­mar­ku, oni bi in­zis­ti­ra­li na kro­no­lo­škoj lo­gi­ci. Obje su lo­gi­ke le­gi­tim­ne, a ko­ja će se pri­mi­je­ni­ti, od­lu­ka je na še­fu Sa­bo­ra i HDZ-u, a nji­ma je, ba­rem za­sad, lo­gič­no i če­ka­ti od­lu­ku Po­vje­rens­tva za sp­rje­ča­va­nje su­ko­ba in­te­re­sa o Ka­ra­mar­ku. Hr­vat­ski la­bu­ris­ti, ko­ji su po­s­ljed­nji pod­ni­je­li zah­tjev za ras­pu­šta­nje Hr­vat­skog sa­bo­ra, sli­je­dom Re­ine­ro­ve lo­gi­ke vje­ro­jat­no bi sa­da rek­li da je naj­lo­gič­ni­je pr­vo o nji­ho­vu zah­tje­vu od­lu­či­va­ti jer, od­lu­či li ve­ći­na zas­tup­ni­ka da se Hr­vat­ski sa­bor ras­pus­ti, on­da je ne­po­treb­no gla­so­va­ti o po­vje­re­nju Ore­ško­vi­ću i Ka­ra­mar­ku jer se sve ru­ši i ide na no­ve izbore. Me­đu­tim, tu na sce­nu do­la­zi Re­iner i u ne­dos­tat­ku pro­pi­sa­nih pra­vi­la, nje­go­va od­nos­no HDZ-ova lo­gi­ka.

Ka­ra­mar­ka bra­ne do 18. lip­nja

Us­tav pro­pi­su­je da se Hr­vat­ski sa­bor mo­že ras­pus­ti­ti od­lu­či li ta­ko ve­ći­na zas­tup­ni­ka, ali ni­šta vi­še od to­ga. Ni tko to mo­že pred­lo­ži­ti, a ni kad se to mo­ra uvr­sti­ti na dnev­ni red. Ako ne mo­ra, za-

SDP ne­će ru­ši­ti pre­mi­je­ra ako oci­je­ni da HDZ ima šan­se pres­lo­ži­ti Vla­du

što bi Re­iner pos­tu­pao na šte­tu HDZ-a!? Kad je pak ri­ječ o pi­ta­nju od­go­vor­nos­ti pred­sjed­ni­ka ili čla­na Vla­de i Vla­de u cje­li­ni, Pos­lov­ni­kom Hr­vat­skog sa­bo­ra pro­pi­sa­ni su ro­ko­vi kad se naj­ra­ni­je i naj­kas­ni­je o to­mu mo­že gla­so­va­ti. Unu­tar tih ro­ko­va Re­iner i HDZ mo­gu od­lu­či­ti što će i ka­da sta­vi­ti na gla­so­va­nje. Ako je in­te­res HDZ-a “pres­la­gi­va­nje” i za­šti­ta Ka­ra­mar­ka, on­da im je u in­te­re­su da se pr­vo od­lu­ču­je o iz­gla­sa­va­nju ne­po­vje­re­nja pre­mi­je­ru, a ti­me mo­gu ma­ni­pu­li­ra­ti sve do 18. lip­nja kad je zad­nji dan ro­ka kad Sa­bor mo­ra od­lu­či­va­ti o po­vje­re­nju Ka­ra­mar­ku. Oci­je­ni li SDP da HDZ ima šan­se pres­lo­ži­ti Vla­du, on­da ne­će gla­so­va­ti pro­tiv Ore­ško­vi­ća. Most je pro­tiv ru­še­nja pre­mi­je­ra i Vla­de te “pres­la­gi­va­nja” pa bi i oni ra­di­je na izbore ne­go da HDZ-u da­ju šan­su za ne­ku kr­nju Vla­du, do če­ga bi do­ve­la i os­tav­ka Ore­ško­vi­ća.

Željko Re­iner mo­že od­lu­či­ti u ko­jem će smje­ru odves­ti Hr­vat­sku

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.