De­mo­kra­ci­ji nuž­ne kon­tras­t­ne si­le

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Ako se HDZ usko­ro ne pro­mi­je­ni, nes­tat će. Nestanak je mo­žda ma­lo dras­ti­čan iz­raz, a mo­žda i ni­je. Ako obič­no gla­sa­te za dru­gu stra­nu, mo­žda će­te poz­dra­vi­ti HDZ-ov gu­bi­tak po­li­tič­kog zna­če­nja. Me­đu­tim, bu­di­te svjes­ni ci­je­ne. Za de­mo­kra­ci­ju su po­treb­ne funk­ci­onal­ne, kon­tras­t­ne i vi­tal­ne su­prot­stav­lje­ne si­le. Jed­nos­tra­na­čje je iz­vr­s­no ako raz­miš­lja­te toč­no kao i „po­bjed­nik“; me­đu­tim, ono pred­stav­lja ti­ra­ni­ju za mi­li­ju­ne dru­gih gra­đa­na. Kao gla­sač des­nog cen­tra ši­rom otvo­re­nih oči­ju svjes­tan sam da se HDZ su­oča­va s is­tim pro­ble­mom kao i ame­rič­ki re­pu­bli­kan­ci. To­li­ko su se du­go bo­ri­li pro­tiv odre­đe­nih pi­ta­nja da su za­bo­ra­vi­li za što se oni za­uzi­ma­ju. „Mi ni­smo ko­mu­nis­ti“, „Mi ni­smo iz­da­ji­ce“, „Mi ne uni­šta­va­mo obi­telj“... Dek­la­ra­tiv­no HDZ se­be opi­su­je kao „sre­diš­nju stran­ku hr­vat­skog na­ro­da s jas­nim pro­gram­skim ci­lje­vi­ma, ko­ja zas­tu­pa in­te­re­se gra­đa­na...“HDZ je ne­ka­da pred­stav­ljao jez­gru hr­vat­skog po­li­tič­kog ži­vo­ta, ali HDZ to vi­še ni­je i stran­ka već go­di­na­ma ne­ma jas­no de­fi­ni­ran pro­gram. Što se ti­če zas­tu­pa­nja in­te­re­sa gra­đa­na, či­ni se da je je­di­na za­da­ća HDZ-a da­nas odr­ža­va­nje ne­po­pu­lar­nog pred­sjed­ni­ka stran­ke na po­li­tič­kom ži­vo­tu. Ni­je nuž­no bi­ti u tren­du, ali uz imidž šte­me­ra i zlo­volj­ne čel­ni­ke, da­naš­nji HDZ jed­nos­tav­no ni­je priv­la­čan ve­li­kom di­je­lu gra­đa­na Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske. Naj­važ­ni­je je da bez jas­nog i po­zi­tiv­nog sa­mo­opre­dje­lje­nja – mi pred­stav­lja­mo ovo, uči­nit će­mo ovo, sa­gra­dit će­mo ovo – HDZ pres­ta­je bi­ti mag­net za mla­de i obra­zo­va­ne ko­ji su nuž­na ži­vot­na sna­ga za ob­no­vu po­li­ti­ke i člans­tva svih stra­na­ka. Net­ko u Hr­vat­skoj mo­ći će bo­lje zas­tu­pa­ti des­ni­cu, bio to HDZ ili net­ko dru­gi.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.