Ko­or­di­na­ci­ju taj­nih služ­bi pa­ra­li­zi­rao je upra­vo Ka­ra­mar­ko!

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Da­vor Ivan­ko­vić da­vor.ivan­ko­vic@ve­cer­nji.net ZAGREB

Pre­ma za­ko­nu, Ka­ra­mar­ko je šef Sa­vje­ta za ko­or­di­na­ci­ju si­gur­nos­no-oba­vje­štaj­nih agen­ci­ja, ali taj sa­vjet do sa­da ni­je sa­zvao ni­jed­nom

Je­dan od ja­čih “kri­me­na” zbog ko­jih Ka­ra­mar­kov HDZ ru­ši pre­mi­je­ra Ore­ško­vi­ća jest što je “ot­ka­zu­ju­ći sjed­ni­cu Vla­de ta­jans­tve­nim sas­tan­kom u SOA-i, svjes­no od te agen­ci­je na­pra­vio po­li­tič­ki fak­tor”. To su na­zva­li uvo­dom u po­ku­šaj “kan­ce­lar­ske dik­ta­tu­re uz po­moć re­pre­siv­nog apa­ra­ta”. Sas­ta­nak pre­mi­je­ra s rav­na­te­ljem SOA- e, a zad­njih da­na bi­lo je vi­še tih su­sre­ta, si­gur­no jest za­bri­nuo hr­vat­sku jav­nost. Po­go­to­vu što se rav­na­telj SOA-e Da­ni­el Mar­kić jed­nak broj pu­ta na­šao i s pred­sjed­ni­com Ko­lin­dom Gra­bar-Ki­ta­ro­vić.

Sa­vjet je osi­gu­rač

Oči­to se ra­di o pi­ta­nji­ma na­ci­onal­ne si­gur­nos­ti, no u HDZ-u u to­me vi­de pri­pre­mu uvo­đe­nja dik­ta­tu­re. Op­tu­ži­ti is­to­dob­no ka­nad­skog Hr­va­ta da je po­li­tič­ki ne­pi­smen te da pri­pre­ma dr­žav­ni udar pu­tem taj­nih služ­bi – pre­vi­še je kom­bi­na­tor­no čak i za Ka­ra­mar­kov HDZ. Ka­ra­mar­ko se već mje­se­ci­ma lju­ti što mu Ore­ško­vić ni­je pre­pus­tio da smje­nju­je i pos­tav­lja lju­de u oba­vje­štaj­no­si­gur­nos­nom sus­ta­vu dr­ža­ve. I dok je nor­mal­no što se sa­da svi pi­ta­ju o če­mu to SOA oba­vje­šta­va pre­mi­je­ra i pred­sjed­ni­cu, ni­je jas­no za­što se is­to pi­ta i Ka­ra­mar­ko. Umjes­to da – doz­na! Sa­mo se tre­bao ras­pi­ta­ti jer Ka­ra­mar­ko je u Vla­di pr­vi pot­pred­sjed­nik za­du­žen za na­ci­onal­nu si­gur­nost. Ti­me je, pre­ma za­ko­nu, ujed­no i šef Sa­vje­ta za ko­or­di­na­ci­ju si­gur­nos­no-oba­vje­štaj­nih agen­ci­ja. U proš­lom Vla­di­nu man­da­tu taj je po­sao ra­dio Ran­ko Os­to­jić ko­ji je re­do­vi­to, sva­kog mje­se­ca, i kon­zu­mi­rao ove svo­je ov­las­ti. Pro­blem je što nje­gov na­s­ljed- nik u Sa­vje­tu Ka­ra­mar­ko, tvr­de, od ka­da je oform­lje­na Vla­da ni­je sa­zvao taj sa­vjet – ni­jed­nom!? I ta­ko, ko­men­ti­ra­ju znal­ci – pa­ra­li­zi­rao us­kla­đe­no dje­lo­va­nje taj­nih služ­bi. Sa­vjet ko­ji Ka­ra­mar­ko ne sa­zi­va je­dan je od naj­važ­ni­jih “osi­gu­ra­ča” da se taj­ne služ­be ne po­li­ti­zi­ra­ju ili zlo­upo­treb­lja­va­ju.

Ni­su nje­go­vi ka­dro­vi

U pro­tek­lih 4 do 5 mje­se­ci, dak­le, ni­je bi­lo ko­or­di­na­ci­je unu­tar hr­vat­skog oba­vje­štaj­nog sus­ta­va, ba­rem ne pu­tem Sa­vje­ta! Čud­no da je tak­vu ne­za­ko­ni­tost do­pus­ti­la oso­ba ko­ja je go­di­na­ma bi­la na če­lu taj­ne služ­be. Znal­ci ka­žu da se on ni­jed­nom ni­je sas­tao s čel­ni­ci­ma ti­je­la si­gur­nos­no­oba­vje­štaj­nog sus­ta­va. Na­pro­tiv, Ka­ra­mar­ko je i ovih da­na jav­no is­ka­zao da ima “in­di­ci­ja” o zlo­po­ra­ba­ma i po­li­ti­za­ci­ji taj­nih služ­bi pa je još čud­ni­je što se ni­je po­zvao na svo­ju funk­ci­ju i, za po­če­tak, sa­zvao Sa­vjet za ko­or­di­na­ci­ju. Što dru­go za­klju­či­ti ne­go da mu se ne svi­đa no­vi ka­drov­ski sas­tav ko­ji su ugla­vi­li pre­mi­jer i pred­sjed­ni­ca. Struč­nja­ci mu pri­go­va­ra­ju da je po­ka­zao ne­za­in­te­re­si­ra­nost i u slu­ča­ju te­ro­ris­tič­kih na­pa­da u Bruxel­le­su. Čak ni ta­da ni­je sma­trao shod­nim sa­zva­ti Sa­vjet i pro­vje­ri­ti je li na­ci­onal­na si­gur­nost RH ugro­že­na. Za raz­li­ku od pred­sjed­ni­ce ko­ja se žur­no sas­ta­la s vr­hom MORH-a. Gra­di­ti sa­da pri­ču o “kan­ce­la­ru-dik­ta­to­ru” jest čud­no jer je i pred­sjed­ni­ca po­t­vr­di­la da je zna­la za sas­ta­nak pre­mi­je­ra u SOA-i pa je jas­no da je tu sve po za­ko­nu.

Struč­nja­ci pri­go­va­ra­ju da je Ka­ra­mar­ko bio ne­za­in­te­re­si­ran i za te­ro­ri­zam u Bruxel­le­su U proš­lom Vla­di­nu man­da­tu Ran­ko Os­to­jić sva­ki je mje­sec sa­zi­vao Sa­vjet za ko­or­di­na­ci­ju

R. Os­to­jić i no­vo­ime­no­va­ni šef Od­bo­ra za na­ci­onal­nu si­gur­nost D. Mar­kić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.