Mi­nis­tar Na­kić pot­pu­no li­be­ra­li­zi­rao pro­da­ju pi­lu­la za dan pos­li­je

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Iva­na.ri­mac-le­sic­ki@ve­cer­nji.net (ija)

Upit­nik za pa­ci­jen­ti­ce vi­še ni­je obve­zu­ju­ći, a obje dos­tup­ne pi­lu­le bez re­cep­ta u lje­kar­ni mo­že ku­pi­ti bi­lo tko, pa čak i ma­lo­ljet­ni­ci Iva­na Ri­mac Le­sič­ki S ob­zi­rom na naj­no­vi­je sta­vo­ve stru­ke ve­za­ne uz si­gur­nos­ni pro­fil iz­da­va­nja li­je­ko­va el­laOne i Es­ca­pel­le, ko­ji ni­su abor­tiv­na sred­stva, već od­ga­đa­ju ovu­la­ci­ju te ta­ko spre­ča­va­ju ne­že­lje­nu trud­no­ću, kao i bez­re­cep­t­ni re­žim iz­da­va­nja na­ve­de­nih li­je­ko­va u go­to­vo svim dr­ža­va­ma EU, sma­tra­mo da is­pu­nja­va­nje upit­ni­ka pri­li­kom iz­da­va­nja hit­ne kon­tra­cep­ci­je ni­je po­treb­no – sto­ji u do­pi­su Mi­nis­tar­stva zdrav­lja ko­je je ta­ko “pre­sjek­lo” i na­kon vi­še mje­se­ci od­lu­či­lo li­be­ra­li­zi­ra­ti pos­tu­pak kup­nje “pi­lu­le za dan pos­li­je”. De­li­kat­na od­lu­ka od­ga­đa­na je vi­še pu­ta, a mi­nis­tru zdrav­lja dr. Da­ri­ju Na­ki­ću na sto­lu je bi­lo re­vi­di­ra­no iz­da­nje upit­ni­ka ko­ji je u star­tu po­di­je­lio jav­nost. Pod­sje­ti­mo, dok je stru­ka, od­nos­no lje­kar­ni­ci, tvr­di­la da ni­zom pi­ta­nja pro­cje­nju­je ri­zik uzi­ma­nja na­ve­de­nih pi­lu­la, dru­ga stra­na upo­zo­ra­va­la je na ljud­ska pra­va i in­ti­mu. Ne­ka su od pi­ta­nja pa­ci­jen­ti­ca­ma bi­la je­su li ima­le ne­za­šti­ćen sek­su­al­ni od­nos na­kon zad­nje mje­seč­ni­ce, pos­to­ji li mo­guć­nost da su već trud­ne, a že­ne su sve po­dat­ke ovje­ra­va­le svo­jim pot­pi­som i ma­tič­nim bro­jem. Po­tom je us­li­je­di­la re­vi­zi­ja upit­ni­ka od­nos­no ci­je­log pos­tu­pa­nja pri iz­da­va­nju ovih li­je­ko­va te su nji­ho­vo iz­da­va­nje od­nos­no pro­da­ja ovom od­lu­kom Mi­nis­tar­stva pot­pu­no li­be­ra­li­zi­ra­ni. Če­kao se bla­gos­lov mi­nis­tra zdrav­lja ko­ji je to i uči­nio go­re ci­ti­ra­nim do­pi­som. Smjer­ni­ce lje­kar­ni­ka sto­ga su pos­ta­le fa­kul­ta­tiv­ne, ni­ti ih se mo­ra pri­dr­ža­va­ti lje­kar­nik ni­ti pa­ci­jen­ti. Po pi­lu­lu u lje­kar­nu mo­že do­ći svat­ko i bez ikak­ve pro­ce­du­re je ku­pi­ti, pa ta­ko i ma­lo­ljet­ne oso­be. Je­di­ni je iz­u­ze­tak da se iz­da­va­nje od­nos­no ko­ri­šte­nje Es­ca­pel­le ta­ble­ta ne pre­po­ru­ču­je mla­đi­ma od 16 go­di­na, no na­kon ove iz­mje­ne Mi­nis­tar­stva vi­še ni­je obvez­no ni da pi­lu­lu mo­že ku­pi­ti sa­mo ko­ris­ni­ca osob­no. Od­sad je, dak­le, pi­lu­le mo­gu­će ku­pi­ti i za dru­gu oso­bu. – Upit­nik ge­ne­ral­no vi­še ni­je obve­zan, ali pos­to­ji kao po­moć lje­kar­ni­ku i na ne­ki je na­čin pre­po­ru­ka da se lje­kar­ni­ci pri­dr­ža­va­ju smjer­ni­ca. Sa­da je sva­kom lje­kar­ni­ku je­di­na za­kon­ska mo­guć­nost ko­ja je pre­os­ta­la da ima pra­vo od­bi­ti iz­da­va­nje li­je­ka, pa ta­ko i onog na li­ječ­nič­ki re­cept, ako pro­ci­je­ni da će uzi­ma­njem bi­ti ugro­že­no zdrav­lje pa­ci­jen­ta – objaš­nja­va Ma­te Por­to­lan, mag. pharm., pred­sjed­nik Hr­vat­ske lje­kar­nič­ke ko­mo­re. ti­su­ća ku­na pro­tu­prav­no je ste­če­na imo­vin­ska ko­rist ko­ju će pre­ma ne­pra­vo­moć­noj pre­su­di za­gre­bač­kog Žu­pa­nij­skog su­da mo­ra­ti vra­ti­ti Ma­ri­ca Ke­ce­rin, op­tu­že­na za zlo­po­ra­bu u gos­po­dar­skom pos­lo­va­nju. Osu­đe­na je na dje­lo­mič­nu uvjet­nu kaz­nu od 18 mje­se­ci, od če­ga osam mje­se­ci tre­ba pro­ves­ti u za­tvo­ru, dok joj se os­ta­tak kaz­ne mi­je­nja uvjet­nom kaz­nom uz rok kuš­nje od tri go­di­ne. Te­re­ti­lo ju se da je kao vlas­ni­ca knji­go­vod­stve­nog ser­vi­sa pre­va­ri­la vi­še li­ječ­nič­kih or­di­na­ci­ja za ko­je je vo­di­la knji­go­vod­stvo.

EDUARD ANDRIĆ: Pos­lo­dav­ci ne že­le se­zon­ci­ma po­ve­ća­ti pla­će i sma­tra­ju da će rad­na sna­ga pa­da­ti s ne­ba. Rad­na sna­ga iz Sla­vo­ni­je se is­cr­pi­la, vi­še je ne­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.