Kre­di­to­ri tra­že ve­ću ka­ma­tu

Ia­ko Hr­vat­ska re­do­vi­to i bez pro­ble­ma ot­pla­ću­je du­go­ve, vje­rov­ni­ci bi joj mo­gli ru­ši­ti rej­ting ka­ko bi za svo­je kli­jen­te osi­gu­ra­li ka­ma­tu ve­ću od 5 pos­to

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Ma­ri­na Šu­njer­ga ma­ri­na.su­njer­ga@ve­cer­nji.net ZAGREB

Stan­dard&Po­or’s do­la­zi pr­vi već idu­ćeg utor­ka, a ako ih do­če­ka ‘teh­nič­ki mi­nis­tar’, mo­gli bi kao i tri pu­ta od 2012. sru­ši­ti hr­vat­ski rej­ting

Pred­stav­ni­ci naj­ve­će agen­ci­je za kre­dit­ni rej­ting Stan­dard&Po­or’s u Hr­vat­sku će do­ći idu­ći uto­rak i u tri da­na, ko­li­ko će se za­dr­ža­ti, pla­ni­ra­ju kroz raz­go­vo­re s poz­na­va­te­lji­ma tr­ži­šta, mi­nis­trom i ma­kro­eko­no­mis­ti­ma od­lu­či­ti ka­ko će ran­gi­ra­ti kre­dit­ni rej­ting Hr­vat­ske. S&P je kao i os­ta­le bo­ni­tet­ne ku­će u po­s­ljed­nje dvi­je go­di­ne Hr­vat­sku ran­gi­rao u sta­tus ‘sme­ća’ re­zer­vi­ra­nog za zem­lje ko­je vje­ro­jat­no ne­će la­ko ot­pla­ti­ti svog dug. Do­dat­no ru­še­nje rej­tin­ga bi­lo bi po­gub­no jer bi nas gur­nu­lo dub­lje pre­ma ban­kro­tu.

Za­ra­da pa­la oko dva pos­to

Nes­ta­bil­na po­li­tič­ka si­tu­aci­ja mo­gla bi bi­ti je­zi­čac ko­ji će pre­vag­nu­ti u ko­rist oprez­nos­ti i ne­po­vje­re­nja ula­ga­ča u dug što mo­že pro­uz­ro­či­ti iz­nim­ne fi­nan­cij­ske pro­ble­me ne sa­mo za dr­ža­vu već i za tvrt­ke i gra­đa­ne. U raz­dob­lju smo po­vi­jes­no ni­skih ka­mat­nih sto­pa, što zna­či da kup­ci na­šeg du­ga na nje­mu ma­lo za­ra­đu­ju. Po­gle­dom na ta­bli­ce o po­vi­jes­ti pri­no­sa na hr­vat­ske obvez­ni­ce, la­ko je vid­lji­vo da su pri­je sa­mo če­ti­ri go­di­ne ula­ga­či u dug za­ra­đi­va­li čak dva pos­to vi­še na Hr­vat­skoj pa se pod krin­kom stra­ha od nes­ta­bil­ne Vla­de mo­že re­ali­zi­ra­ti rast ka­ma­ta na vi­še od pet pos­to. Osim po­li­tič­kih po­tre­sa ne­ma ar­gu­me­na­ta za rej­ting lo­ši­ji od Gva­te­ma­le, Jor­da­na ili Su­ri­na­ma me­đu ko­je da­nas spa­da­mo jer ured­no ser­vi­si­ra­mo svo­je obve­ze i, što je naj­važ­ni­je, ima­mo rast BDP-a ko­ji su­ge­ri­ra još ma­nje pro­ble­me s re­fi­nan­ci­ra­njem u bu­duć­nos­ti, na­ro­či­to za­to što ga pra­ti fi­skal­na kon­so­li­da­ci­ja ko­jom se dr­žav­na po­troš­nja sve­la u ok­vi­re ono­ga što dr­ža­va utr­ži. Ipak sve nes­luž­be­ne in­for­ma­ci­je go­vo­re o to­me da će do­ma­ći eko­no­mis­ti te­ško uvje­ri­ti kre­dit­ne agen­ci­je da ne na­pra­ve po­tez ko­ji će Hr­vat­sku sku­po ko­šta­ti, na­ro­či­to ako se do­go­di da u Mi­nis­tar­stvu fi­nan­ci­ja na­đu ‘teh­nič­kog mi­nis­tra’. Una­toč svom zna­nju Zdrav­ko Ma­rić će u toj po­zi­ci­ji te­ško uvje­ri­ti kre­di­to­re u plan obra­ne rej­tin­ga ko­ji se svo­di na tri po­lu­ge ko­je naj­av­lju­je za ovu go­di­nu – rast BDP-a za vi­še od 2 pos­to, kon­so­li­da­ci­ju pro­ra­ču­na pre­ma de­fi­ci­tu ma­njem od 3 pos­to BDP-a te ak­ti­va­ci­ju dr­žav­ne imo­vi­ne, pri če­mu bi se u funk­ci­ju sta­vi­lo što vi­še ne­kret­ni­na iz­van upo­ra­be te pri­va­ti­zi­ra­le sve tvrt­ke ko­je ni­su u do­me­ni stra­te­škog in­te­re­sa.

Ru­še­nje rej­tin­ga zna­či no­ve dvi­je mi­li­jar­de ku­na ra­sho­da, što bi po­je­lo rast BDP-a

Za SDP-a rej­ting pao tri pu­ta

Hr­vat­ska mo­ra re­fi­nan­ci­ra­ti oko 100 mi­li­jar­di ku­na do kra­ja 2019. go­di­ne, a pad rej­tin­ga zna­čio bi do­dat­ni pri­ti­sak na dr­žav­ne fi­nan­ci­je od ba­rem dvi­je mi­li­jar­de ku­na go­diš­nje. To zna­či da bi se ci­je­li rast gos­po­dar­stva iz­gu­bio u pre­ko­noć­nom gu­bit­ku po­zi­ci­je kod bo­ni­tet­nih ku­ća. U man­da­tu Zo­ra­na Mi­la­no­vi­ća agen­ci­je za ocje­nu kre­dit­nog rej­tin­ga ru­ši­le su Hr­vat­sku tri pu­ta. U sve tri agen­ci­je Hr­vat­ska je pa­la za tri ocje­ne i ta­ko se smjes­ti­la tek ko­rak iz­nad gru­pe ko­ja oz­na­ča­va zem­lje u ko­je je bo­lje ne sla­ti no­vac bez ob­zi­ra na ka­ma­tu ko­je nu­de. To­me je za­si­gur­no pri­do­ni­je­la či­nje­ni­ca da je u man­da­tu biv­še Vla­de jav­ni dug na­ras­tao za no­vih 55 mi­li­jar­di ku­na, što po­ka­zu­ju po­da­ci Hr­vat­ske na­rod­ne ban­ke o kre­ta­nju du­ga op­će dr­ža­ve.

Zdrav­ku Ma­ri­ću u po­sjet do­la­ze sve tri agen­ci­je do kra­ja lip­nja, pr­vi S&P

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.