Of­fi­ce 365 u Vip po­nu­di vec od 29 ku­na mje­sec­no

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - VL PROMO

Da­nas mo­že­te ra­di­ti u šet­nji gra­dom ili na pu­tu do res­to­ra­na. Uz Of­fi­ce 365 sve je mo­gu­ce jer su vam sa­mo za 29 kn/mj. svi va­ši pos­lov­ni do­ku­men­ti, pro­gra­mi i apli­ka­ci­je dos­tup­ne bi­lo ka­da, bi­lo gdje i s bi­lo ko­jeg ure aja. Oda­be­ri­te i ne­ki od Mi­cro­soft Lu­mia ure aja sa­vr­še­nih za ko­ri­šte­nje Of­fi­ce 365 us­lu­ge.

Us­pješ­no ba­lan­si­ra­nje iz­me u pos­lov­nih za­da­ta­ka, obi­telj­skih po­tre­ba i slo­bod­nog vre­me­na svo­je­vr­stan je iz­a­zov su­vre­me­nog na­ci­na ži­vo­ta. Po­rast pos­lo­va­nja u po­kre­tu i u re­al­nom vre­me­nu po­ve­cao je po­tre­bu za flek­si­bil­nim rad­nim vre­me­nom, ali i za vr­hun­skom pro­duk­tiv­noš­cu ko­ja se mo­že pos­ti­ci u bi­lo ko­jem tre­nut­ku, s bi­lo ko­je lo­ka­ci­je u svi­je­tu i s bi­lo ko­jeg ure aja. Us­lu­ga Of­fi­ce 365 Vip ko­ris­ni­ci­ma omo­gu­cu­je da pri­onu na po­sao on­da ka­da to nji­ma od­go­va­ra, neo­vis­no o lo­ka­ci­ji. Flek­si­bil­no rad­no vri­je­me omo­gu­ca­va lak­še us­kla iva­nje obi­telj­skih obve­za, slo­bod­nog vre­me­na i pos­la, a za­hva­lju­ju­ci us­lu­zi Of­fi­ce 365 ko­ris­nik mo­že ra­di­ti bi­lo kad i bi­lo gdje. Of­fi­ce 365 je naj­mo­der­ni­ji pos­lov­ni alat za po­ve­ca­nje ucin­ko­vi­tos­ti i efi­kas­nos­ti ko­ji pos­lov­nim ko­ris­ni­ci­ma do­dat­no olak­ša­va pos­lo­va­nje uz naj­vi­še si­gur­nos­ne stan­dar­de, omo­gu­cu­ju­ci da se u pot­pu­nos­ti po­sve­te svo­joj os­nov­noj dje­lat­nos­ti. Vip­net Of­fi­ce 365 obje­di­nju­je u Hr­vat- skoj naj­ko­ri­šte­ni­je ured­ske apli­ka­ci­je Wor­da, Exce­la, PowerPo­in­ta i Ou­tlo­oka, s Mi­cro­sof­to­vim ser­vi­si­ma u obla­ku: e-po­šta, Sha­re­po­int, Lync i OneDri­ve, a ko­ji za­jed­no omo­gu­ca­va­ju bo­lju po­ve­za­nost, olak­ša­va­ju su­rad­nju i jam­ce si­gur­nost do­ku­me­na­ta i po­da­ta­ka u obla­ku.

Mi­cro­soft Lu­mia ure aji sa­vr­šen iz­bor za ko­ri­šte­nje Of­fi­ce 365 us­lu­ge

Ko­ris­nik pu­tem Of­fi­ce 365 us­lu­ge vec od 29 kn/mj. do­bi­va svoj ma­il, do­ku­men­te i pris­tup pos­lov­nim pro­ce­si­ma gdje god se na­la­zi. Taj mo­bil­ni do­živ­ljaj ko­ri­šte­nja Of­fi­ce 365 naj­bo­lji je na ure aji­ma Mi­cro­soft Lu­mia 950 i 550 dos­tup­nim u Bez Gra­ni­ca+ ta­ri­fa­ma.

Ka­ko flek­si­bil­no rad­no vri­je­me ne bi os­ta­la sa­mo že­lja, po­sje­ti­te naj­bli­ži Vip cen­tar, a vi­še in­for­ma­ci­ja po­tra­ži­te na ht­tp:// www. vip­net. hr/ clo­ud/of­fi­ce-365 •

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.