Ni­jem­ci ne vo­le te­me iz proš­los­ti, Hr­vat­ska im je la­ni bi­la sim­pa­tič­ni­ja

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (rak)

Mno­gi su kon­ku­ren­ti u oz­bilj­ni­jim pro­ble­mi­ma i po­li­tič­ka nes­ta­bil­nost na do­ma­ćoj sce­ni za­sad ne utje­če na in­te­res za Hr­vat­sku

Bu­ru na po­li­tič­koj sce­ni tu­ri­zam pra­ti sa zeb­njom. Stra­ni me­di­ji ažur­no pre­no­se što se kod nas do­ga­đa i svi se pi­ta­ju ho­će li ta si­tu­aci­ja na­ško­di­ti tu­ris­tič­kom imi­džu zem­lje. Za­sad, na sre­ću, me­đu Eu­rop­lja­ni­ma i da­lje pre­te­žu ar­gu­men­ti za od­mor u Hr­vat­skoj. U ne­da­le­koj Aus­tri­ji, re­ci­mo, do­bro se zna što se kod nas do­ga­đa, ali do­mi­ni­ra­ju po­zi­tiv­no obo­je­ni me­dij­ski pri­lo­zi o po­pu­lar­nos­ti na­še oba­le. Na­ši su­go­vor­ni­ci iz Aus­tri­je pod­sje­ća­ju da je Grč­ka s ve­ćom i dra­ma­tič- ni­jom kri­zom u 2015. ima­la vi­še gos­ti­ju ne­go mir­ne 2014. Ne­ma stra­ha ni za Ma­đa­re ko­ji bi zbog ve­za MOL-a i Hr­vat­ske mo­gli bi­ti vr­lo za­in­te­re­si­ra­ni za zbi­va­nja u Hr­vat­skoj. “Ov­dje se objav­lju­ju uglav­nom štu­re in­for­ma­ci­je i ni­su na nas­lov­ni­ca­ma. Ali za­to je u po­s­ljed­nja dva tjed­na u ma­đar­skim me­di­ji­ma objav­lje­no 50 po­zi­tiv­nih nas­lo­va o na­šem tu­riz­mu, a de­se­tak i o po­sje­tu mi­nis­tra Kli­ma­na”, ka­že Ma­rin Sken­de­ro­vić, di­rek­tor HTZ-a u Bu­dim­pe­šti. I Se­li­mir Og­nje­no­vić, čel­nik nje­mač­kog tu­ro­pe­ra­to­ra spe­ci­ja­li­zi­ra­nog za Hr­vat­sku ID Ri­va to­ur­sa, po­t­vr­đu­je da po­li­tič­ki po­tre­si za­sad ne utje­ču na bu­king. No upo­zo­ra­va da je mno­gim Ni­jem­ci­ma Hr­vat­ska uoči lje­ta 2016. ma­nje sim­pa­tič­na ne­go pri­je go­di­nu da­na: “Jav­nost ov­dje sve zna i pra­ti, od svas­ti­ke na Po­lju­du i mi­ca­nja Ti­to­ve bis­te s Pan­tov­ča­ka do re­cik­li­ra­nja te­ma iz proš­los­ti po­s­ljed­njih mje­se­ci. Ni­jem­ci su sa svo­jom proš­loš­ću ras­kr­sti­li i ni naj­ma­nje im ni­je sim­pa­tič­no okre­ta­nje una­zad”.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.