Jef­ti­ni­je im na Ja­dra­nu ne­go do­ma

Aus­tri­jan­ci za od­mor ima­ju 2727 eura, vi­še od ve­ći­na Eu­rop­lja­na

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - rad­mi­la.ko­va­ce­vic@ve­cer­nji.net Rad­mi­la Ko­va­če­vić

Kad Ins­ti­tut za slo­bod­no vri­je­me i is­tra­ži­va­nja obja­vi da je Hr­vat­ska tra­že­ni­ja od Ita­li­je, to je rek­la­ma ko­ja se ne mo­že pla­ti­ti, ka­žu u HTZ-u

Aus­tri­jan­ci se i ove go­di­ne mo­gu li­je­po ba­ška­ri­ti kod nas na mo­ru ne raz­miš­lja­ju­ći o sva­kom euru. Sa svo­jih sto eura kod nas će do­bi­ti ro­be i us­lu­ga u vri­jed­nos­ti 50 eura i vi­še ne­go kod ku­će. Hr­vat­ska je, po­ka­za­la je re­do­vi­ta ana­li­za Bank Aus­tria, po­volj­ni­ja od Por­tu­ga­la, Tur­ske, Grč­ke, Špa­njol­ske... i Aus­tri­jan­ci­ma se je­di­no u Ma­đar­sku vi­še is­pla­ti pu­to­va­ti. Ku­pov­na moć eura ta­mo je ve­ća ne­go kod nas, a sva­ka sto­ti­ca u toj zem­lji vri­je­di – 182 eura. Hr­vat­ska je već ne­ko­li­ko go­di­na Aus­tri­jan­ci­ma me­đu tri naj­po­volj­ni­je zem­lje za od­mor, a ovo­go­diš­nje dru­go mjes­to do­bra je rek­la­ma i do­dat­no uč­vr­š­ću­je od­lič­nu start­nu po­zi­ci­ju na­šeg tu­riz­ma. Još od pro­lje­ća jas­no je da se Hr­vat­skoj smi­je­še no­vi re­kor­di iz te zem­lje. Iz­vje­štaj Ins­ti­tu­ta za slo­bod­no vri­je­me i is­tra­ži­va­nje, na ba­zi an­ke­te s ne­što vi­še od ti­su­ću is­pi­ta­ni­ka, po­ka­zao je da je Hr­vat­ska tra­že­ni­ja i od po­pu­lar­ne Ita­li­je. – Sve su ov­daš­nje dnev­ne no­vi­ne pre­ni­je­le da je Hr­vat­ska na pr­voj po­zi­ci­ji – ka­že Ran­ko Vlat­ko­vić, di­rek­tor pred­stav­niš­tva Hr­vat­ske tu­ris­tič­ke za­jed­ni­ce u Be­ču. – A kad ta­ko ne­što obja­vi Ins­ti­tut za slo­bod­no vri­je­me, to je rek­la­ma ko­ja se ne mo­že pla­ti­ti. Ana­li­za je po­ka­za­la da je Hr­vat­ska ljet­no odre­di­šte broj je­dan ne sa­mo što se ti­če pu­to­va­nja u ino­zem­s­tvo. Kod nas ih na od­mor pla­ni­ra 19 pos­to, a u do­ma­će des­ti­na­ci­je njih 15 pos­to. Ita­li­ja je dru­ga s 14 pos­to Aus­tri­ja­na­ca, ko­ji na­mje­ra­va­ju na od­mor u tu zem­lju, se­dam pos­to će u Špa­njol­sku, pet pos­to u Tur­sku, če­ti­ri u Grč­ku itd. – ka­že Vlat­ko­vić. Po­ka­za­lo se i to da če­ti­ri pos­to vi­še Aus­tri­ja­na­ca ne­go la­ni na­mje­ra­va pro­ves­ti od­mor unu­tar zem­lje. No, oni ko­ji će nam do­ći ras­po­la­gat će s vi­še nov­ca od ve­ći­ne Eu­rop­lja­na. An­ke­ta Ip­so­sa me­đu če­ti­ri ti­su­će is­pi­ta­ni­ka, pro­ve­de­na u Nje­mač­koj, Fran­cu­skoj, Ita­li­ji, Aus­tri­ji, Špa­njol­skoj... ot­kri­la je da pro­sje­čan obi­telj­ski bu­džet za lje­to­va­nje iz­no­si 2247 eura, što je go­to­vo dvjes­to eura ma­nje ne­go la­ni. Pla­ni­ra­ni obi­telj­ski bu­džet Aus­tri­ja­na­ca za ljet­ni od­mor ve­ći je ne­go la­ni – iz­nad­pro­sječ­nih 2727 eura. – Svi su iz­gle­di za re­kord sa se­dam mi­li­ju­na no­će­nja aus­trij­skih tu­ris­ta u 2016. – ka­že Vlat­ko­vić. La­ni je 1,2 mi­li­ju­na Aus­tri­ja­na­ca kod nas os­tva­ri­lo 6,5 mi­li­ju­na no­će­nja.

No­vi re­kord La­ni je 1,2 mi­li­ju­na Aus­tri­ja­na­ca kod nas os­tva­ri­lo 6,5 mi­li­ju­na no­će­nja, u 2016. se oče­ku­je se­dam mi­li­ju­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.