U ško­la­ma će no­si­ti – star­ta­si­ce

Ini­ci­ja­ti­vu je po­kre­nu­la rav­na­te­lji­ca OŠ Eu­ge­na Ku­mi­či­ća iz V. Go­ri­ce

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Ivi­ca Be­ti ivi­ca.be­ti@ve­cer­nji.net ČAKOVEC

I uče­ni­ci OŠ Dra­gu­ti­na Ta­di­ja­no­vi­ća u Vu­ko­va­ru idu­će će škol­ske go­di­ne no­si­ti star­ta­si­ce u bo­ja­ma ko­je su sa­mi osmis­li­li ”Po­što­va­ni ro­di­te­lji, na po­s­ljed­njem Vi­je­ću ro­di­te­lja pred­stav­lje­na je ide­ja da sva dje­ca na­še ško­le bu­du obu­ve­na u je­dins­tve­nu obu­ću Star­tas, pro­izvod hr­vat­ske tvrt­ke Bo­ro­vo, či­me bi­smo ujed­no i hu­ma­ni­tar­no dje­lo­va­li na ra­zvoj pri­vre­de gra­da Vu­ko­va­ra”. Tak­va je po­ru­ka do­če­ka­la ro­di­te­lje uče­ni­ke OŠ Eu­ge­na Ku­mi­či­ća u Ve­li­koj Go­ri­ci, u ko­joj će, ako sve po­đe po pla­nu, svih 950 uče­ni­ka u no­vu škol­sku go­di­nu za­ko­ra­či­ti u obu­ći vu­ko­var­ske tvrt­ke. I ni­su je­di­ni. Na­kon što se in­for­ma­ci­ja o neo­bič­noj ini­ci­ja­ti­vi pro­ši­ri­la druš­tve­nim mre­ža­ma, po­če­li su se jav­lja­ti i dru­gi za­in­te­re­si­ra­ni ro­di­te­lji.

‘Vu­ko­var tre­ba na­šu po­moć’

– Na ide­ju sam doš­la za­hva­lju­ju­ći ko­le­gi­ca­ma iz jed­ne sred­nje eko­nom­ske ško­le. Za­in­tri­gi­ra­la me i pros­li­je­di­la sam je pred­sjed­ni­ku Vi­je­ća ro­di­te­lja Sa­ši Mi­kul­či­ću, da s njom upoz­na ro­di­te­lje. Ipak su oni no­si­te­lji pro­jek­ta jer ga i fi­nan­ci­ra­ju. Na­zva­la sam Bo­ro­vo i za­tra­ži­la ok­vir­nu ci­je­nu te­ni­si­ca za 950 uče­ni­ka, a sad je na ro­di­te­lji­ma da do­ne­su od­lu­ku – ka­že rav­na­te­lji­ca Snje­ža­na Pa­vić. Ško­li je po­nu­đe­na ci­je­na od 89 ku­na plus PDV za je­dan par bi­je­lih te­ni­si­ca ko­je bi uče­ni­ci no­si­li kao škol­ske pa­pu­če. Dio ro­di­te­lja pri­go­vo­rio je da je slič­na ci­je­na i u tr­go­vi­na­ma, pa bi tre­ba­lo tra­ži­ti ve­ći po­pust, no rav­na­te­lji­ca ka­že da će ko­nač­na ci­je­na bi­ti poz­na­ta kad se do­ne­se služ­be­na od­lu­ka. – Vu­ko­var tre­ba na­šu po­moć. Mi smo se kao ško­la uklju­či­va­li u hu­ma­ni­tar­ne ak­ci­je, pa su uče­ni­ci ko­ji su od­la­zi­li na iz­let u taj grad sa so­bom no­si­li na­mir­ni­ce za ta­moš­nju So­ci­jal­nu za­dru­gu – objaš­nja­va S. Pa­vić. Star­ta­si­ce će idu­će škol­ske go­di­ne do­če­ka­ti i 330 uče­ni­ka OŠ Dra­gu­ti­na Ta­di­ja­no­vi­ća u Vu­ko­va­ru, ko­ja je već na­ru­či­la obu­ću u bo­ja­ma ko­je su sa­mi osmis­li­li, a sva­ki će ko­mad ima­ti i nas­li­kan lo­go ško­le. Ide­ja je to rav­na­te­lji­ce Li­di­je Mi­le­tić ko­ju je od­mah po­dr­žao i ko­lek­tiv.

I za nas­ta­vu tje­les­nog

– Že­li­mo na ne­ki na­čin i mi po­ka­za­ti do­mo­ljub­lje, da vo­li­mo svoj grad i že­li­mo ak­tiv­no su­dje­lo­va­ti u nje­go­vu ži­vo­tu – ka­že rav­na­te­lji­ca. Ci­je­na pa­ra obu­će je 119 ku­na, a uče­ni­ci će je, osim kao škol­ske pa­pu­če, ko­ris­ti­ti i za nas­ta­vu tje­les­nog. Imat će ana­tom­ske ulo­ške i đo­no­ve ko­ji ne­će pr­lja­ti par­ket. Za­tre­ba li, pro­na­ći će i spon­zo­re, pa će uče­ni­ci sla­bi­jeg imov­nog sta­nja obu­ću do­bi­ti bes­plat­no.

Po­s­ljed­njih go­di­na star­ta­si­ce su po­pu­lar­ne me­đu mla­di­ma

Če­ka­ju Bo­ro­vo Ve­li­ko­go­rič­ki uče­ni­ci, njih ot­pri­li­ke 950, no­si­li bi bi­je­le star­ta­si­ce. Če­ka se ko­nač­na ci­je­na iz Bo­ro­va ko­ju bi mo­ra­li pla­ti­ti ro­di­te­lji

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.