Ključ Brexi­ta dr­že la­bu­ris­ti

Šef la­bu­ris­ta Cor­byn sta­ri je so­ci­ja­list ko­ji je odu­vi­jek bio sum­nji­čav u ve­zi s EU pa mno­gi pro­europ­ski ori­jen­ti­ra­ni bi­ra­či ne­će iz­a­ći na re­fe­ren­dum

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - San­dra.velj­ko­vic@ve­cer­nji.net

Vr­lo je vje­ro­jat­no da će iz­la­skom iz EU V. Bri­ta­ni­ja iz­gu­bi­ti mjes­to stal­ne čla­ni­ce Vi­je­ća si­gur­nos­ti UN-a jer joj po­li­tič­ka te­ži­na pa­da San­dra Velj­ko­vić Da se na re­fe­ren­du­mu za­is­ta od­lu­ču­je tre­ba li Uje­di­nje­no Kra­ljev­s­tvo iz­a­ći iz Eu­rop­ske uni­je, ne bi bi­lo sum­nje oko re­zul­ta­ta i EU bi os­ta­la u pu­nom sas­ta­vu. No re­fe­ren­dum o tzv. Brexi­tu – kao i de­ba­ta oko nje­ga – dje­lu­je kao praz­no plat­no na ko­je se pro­ji­ci­ra niz te­ma ko­je s EU ne­ma­ju ve­ze – ko­ji je utje­caj glo­ba­li­za­ci­je, ko­je su po­s­lje­di­ce otvo­re­nos­ti gra­ni­ca, mi­gra­ci­ja, kak­va je bu­duć­nost vanj­ske po­li­ti­ke, tre­ba li os­ta­ti bli­zak sa SAD-om ili se pri­bli­ži­ti no­vim tr­ži­šti­ma, i onaj naj­važ­ni­ji, ko­ji naj­češ­će obli­ku­je stav gra­đa­na: Ka­ko tre­nu­tač­no ži­vim? Ako ži­ve lo­še, za to je kriv EU. To je sud­bi­na sva­kog re­fe­ren­du­ma, ka­že Pa­trick Di­amond, po­li­tič­ki sa­vjet­nik la­bu­ris­ta u vri­je­me Tonyja Bla­ira, a sa­da pro­fe­sor i po­li­tič­ki ana­li­ti­čar.

Kri­ve im če­li­ča­ne

Bri­ta­ni­ju od re­fe­ren­du­ma di­je­le toč­no dva tjed­na, no o toj se te­mi ne di­sku­ti­ra uz pi­će. Hr­vat­ska is­po­li­ti­zi­ra­nost ži­vo­ta da­le­ka je Bri­tan­ci­ma. Do­du­še, po­li­tič­ke eli­te i me­di­ji bom­bar­di­ra­ju po­da­ci­ma i sta­tis­ti­ka­ma za oba sce­na­ri­ja. – Lju­di­ma je te­ško raz­lu­či­ti i pro­bi­ti se kroz šu­mu po­da­ta­ka, a mno­gi i ne zna­ju do­volj­no o Uni­ji – ka­že P. Di­amond. Pri­mje­ri­ce, skok po­dr­ške kam­pa­nji za iz­la­zak da­lo je za­tva­ra­nje če­li­ča­na u Wa­le­su i na sje­ve­ru dr­ža­ve. Kak­ve ve­ze to ima s EU, če­li­ča­ne se za­tva­ra­ju od 1970-ih go­di­na? – Ni­kak­ve - ka­že – ali lju­di sma­tra­ju da je unu­tar EU eko­no­mi­ja iz­lo­že­ni­ja kon­ku­ren­ci­ji. Emo­tiv­ni mo­me­nat ne tre­ba pod­ci­je­ni­ti jer kam­pa­nja za os­ta­nak ta­ko­đer igra na ne­si­gur­nost i ne­iz­vjes­nost. Ka­ko će iz­gle­da­ti ju­tro na­kon re­fe­ren­du­ma ako od­lu­ka bu­de – raz­laz. – EU će že­lje­ti brz i čist ra­zvod, me­đu os­ta­lim, i ka­ko bi se što vi­še uma­nji­la mo­guć­nost da ne­ke dr­ža­ve kre­nu is­tim pu­tem, ali za­is­ta te­ško mo­že­mo pre­dvi­dje­ti sve re­ak­ci­je. Dr­žav­ni služ­be­ni­ci u Bri­ta­ni­ji ra­de na raz­nim sce­na­ri­ji­ma, no pos­to­je prav­na pi­ta­nja ko­ja ni­su ra­zjaš­nje­na – što s le­gis­la­ti­vom EU ko­ja je in­kor­po­ri­ra­na u bri­tan­sku, što s od­lu­ka­ma i nad­lež­noš­ću Eu­rop­skog su­da. Prav­na ne­si­gur­nost sa­mo je jed­na od ne­ga­tiv­nos­ti. – Uvje­ren sam da bi nas po­go­dio ne­ki oblik re­ce­si­je. Da, le­gi­tim­no je pi­ta­nje ko­li­ko bi tak­vo sta­nje tra­ja­lo i bi li bi­lo du­go­roč­no ta­ko dra­ma­tič­no, no u pr­vo vri­je­me eko­nom­ski šok ne bi se mo­gao iz­bje­ći – ka­že Di­amond. Po­li­tič­ki, ne vi­di ka­ko bi pre­mi­jer Da­vid Ca­me­ron pre­ži­vio od­lu­ku o iz­la­sku pa, una­toč za­kon­skim re­gu­la­ti­va­ma, Di­amond ne is­klju­ču­je i mo­guć­nost da, bu­de li raz­li­ka ma­la, Ca­me­ron le­gal­nim akro­ba­ci­ja­ma naj­a­vi no­vi re­fe­ren­dum. – Ako ne, sli­je­de iz­bo­ri. Po­tom, tu je i us­tav­na nes­ta­bil­nost i pi­ta­nje raz­dru­ži­va­nja. Škot­ska bi že­lje­la os­ta­ti u EU, ali to želi i Sje­ver­na Ir­ska jer in­zis­ti­ra da i da­lje vri­je­di Eu­rop­ska ko­nven­ci­je o ljud­skim pra­vi­ma ko­ja je dio mi­rov­nog Spo­ra­zu­ma s Lon­do­nom – ka­že. Tek­ton­ske po­re­me­ća­je vi­di i u vanj­skoj po­li­ti­ci.

EU će že­lje­ti brz i čist ra­zvod ka­ko bi se uma­njio mo­guć­nost do­mi­no­efek­ta

Ame­ri­ka iz­a­bra­la Nje­mač­ku

– Vr­lo je vje­ro­jat­no da bi Bri­ta­ni­ja iz­gu­bi­la mjes­to stal­ne čla­ni­ce Vi­je­ća si­gur­nos­ti UN-a jer joj po­li­tič­ka te­ži­na pa­da. SAD želi V. Bri­ta­ni­ju u EU jer im ona jam­či da će odra­ža­va­ti nji­ho­ve in­te­re­se i us­mje­ra­va­ti Nje­mač­ku i Fran­cu­sku. No za­nim­lji­vo je da, ia­ko su Ame­ri­kan­ci­ma pu­na us­ta po­dr­ške, po­s­ljed­njih go­di­na naj­ja­če ve­ze ipak ima­ju s An­ge­lom Mer­kel. Ka­ko i ne bi – Bri­ta­ni­ja se sa­ma po­vuk­la iz eu­rop­skog pro­jek­ta, Ni­jem­ci su pos­ta­li glav­ni igrač, i Ame­ri­kan­ci to vi­de – ka­že Di­amond. No ako je ci­je­na iz­la­ska iz EU to­li­ka, za­što la­bu­ris­ti, tra­di­ci­onal­no za EU, šu­te? – Ne že­le da ih se po­ve­zu­je s kam­pa­njom za os­ta­nak ko­ju vo­di Ca­me­ron. S dru­ge stra­ne, li­der Je­remy Cor­byn, sta­ri je so­ci­ja­list ko­ji je odu­vi­jek bio sum­nji­čav u ve­zi s EU – ka­že Di­amond i upo­zo­ra­va: – To bi im se mo­glo obi­ti o gla­vu jer pro­europ­ski ori­jen­ti­ra­ni bi­ra­či ne­će iz­a­ći na re­fe­ren­dum.

Uvje­ren sam da bi nas po­go­dio ne­ki oblik re­ce­si­je. Ne znam ko­li­ko bi tak­vo sta­nje tra­ja­lo

Pa­trick Di­amond, po­li­tič­ki sa­vjet­nik la­bu­ris­ta u vri­je­me Tonyja Bla­ira, a sa­da pro­fe­sor i po­li­tič­ki ana­li­ti­čar

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.