Hil­lary Clin­ton uš­la u po­vi­jest SAD-a

Oba­ma će joj da­ti po­dr­šku, a od San­der­sa će tra­ži­ti da uje­di­ne sna­ge i po­bi­je­de

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - Ma­ri­na Še­rić ma­ri­na.se­ric@ve­cer­nji.net ZAGREB

Na­kon pr­vog pred­sjed­ni­ka cr­ne bo­je ko­že SAD bi u stu­de­nom mo­gao do­bi­ti i pred­sjed­ni­cu, pr­vu u 240 go­di­na svo­je po­vi­jes­ti Sje­di­nje­ne Dr­ža­ve pr­vi put u svo­joj 240 go­di­na du­goj po­vi­jes­ti za pred­sjed­nič­kog kan­di­da­ta ima­ju že­nu. De­mo­krat­ki­nja Hil­lary Clint­non u uto­rak na­ve­čer s pra­vom je se­be pro­gla­si­la osva­ja­či­com pred­sjed­nič­ke no­mi­na­ci­je svo­je stran­ke pri­ku­piv­ši go­tov če­ti­ri sto­ti­ne gla­so­ve de­le­ga­ta vi­še ne­go što joj je bi­lo po­treb­no.

Po­što­va­nje pre­ma San­der­su

U svo­me po­bjed­nič­kom go­vo­ru ona je svo­ga pro­tiv­ni­ka Ber­ni­eja San­der­sa i sve nje­go­ve pris­ta­še po­zva­la da sta­nu iza nje i nje­ne po­vi­jes­ne pri­li­ke da pos­ta­ne pr­va že­na na če­lu SAD-a. Ona je ta­ko­đer iz­ra­zi­la ve­li­ko po­što­va­nje pre­ma San­der­su ko­ji je “us­pio pri­vu­ći i pri­do­bi­ti mi­li­ju­ne bi­ra­ča, oso­bi­to onih mla­đih”, na­gla­siv­ši kao je nje­go­va kam­pa­nja bi­la za­is­ta iz­u­zet­na. No Ber­nie San­ders ipak je od­lu­čio bo­ri­ti se do sa­mo­ga kra­ja, toč­ni­je do stra­nač­ke ko­nven­ci­je ko­ja se odr­ža­va u sr­p­nju u Phi­la­delp­hi­ji. On je objas­nio da je to bor­ba za so­ci­jal­nu, eko­nom­sku i ras­nu prav­du i da od to­ga ni­ka- da ne­će odus­ta­ti. Ipak, ot­pus­tio je vi­še od po­lo­vi­ce osob­lja ko­je je vo­di­lo nje­go­vu kam­pa­nju. Pred­sjed­nik Ba­rack Oba­ma, ko­ji će za ko­ji dan svo­ju po­dr­šku da­ti Hil­lary Clin­ton, po­zvao je i nju i San­der­sa na raz­go­vo­re u Bi­je­lu ku­ću. Već da­nas s Oba­mom će raz­go­va­ra­ti San­ders. Pred­sjed­ni­ko­va na­mje­ra je da se stran­ka, na­kon vr­lo bur­ne se­zo­ne pre­diz­bo­ra, uje­di­ni ka­ko bi bi­la što ja­ča u sra­zu s pred­sjed­nič­kim kan­di­da­tom re­pu­bli­ka­na­ca Do­nal­dom Trum­pom. I sam San­ders, ko­ji je i osob­no za­tra­žio sas­ta­nak s Oba­mam, ka­zao je da mu je cilj s pred­sjed­ni­kom do­go­vo­ri­ti ka­ko da­lje gra­di­ti na us­pje­si­ma ko­je je on s bi­ra­či­ma pos­ti­gao i ka­ko sve to is­ko­ris­ti­ti za po­ve­ća­va­nje en­tu­zi­jaz­ma bi­ra­ča u tjed­ni­ma i mje­se­ci­ma kam­pa­nje ko­ji sto­je pred stran­kom.

Dvi­je vi­zi­je bu­duć­nos­ti

Oba­ma je vi­še pu­ta upo­zo­ra­vao da je u tre­nut­ku ka­da tre­ba bi­ti si­gu­ran da Trump ne­će do­bi­ti šan­su da uđe u Bi­je­lu ku­ću je­dins­tvo po­treb­no vi­še ne­go ika­da. Sto­ga ni­ka­ko ni­je čud­no što se Clin­ton u svo­me po­bjed­nič­kom go­vo­ru okre­nu­la upra­vo pre­ma Trum­pu na­zvav­ši ga pot­pu­no ne­po­dob­nim da bu­de vr­hov­ni za­po­vjed­nik. Ona je pred­sjed­nič­ke izbore u stu­de­no­me na­zva­la bit­kom iz­me­đu dvi­ju pot­pu­no su­prot­nih vi­zi­ja bu­duć­nos­ti.

REUTERS

Ho­će li biv­ši pred­sjed­nik pos­ta­ti pr­vi “pr­vi gos­po­din” u po­vi­jes­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.