NERON KA­RA­MAR­KO SRAMOTI HDZ I DO­VO­DI NA VLAST KOMUNJARE

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari & Analize -

To­mis­lav Ka­ra­mar­ko po­ku­ša­va po­li­tič­ki pre­ži­vje­ti na sve mo­gu­će na­či­ne. U tom na­umu, ko­ji ne­ma ni­kak­vo upo­ri­šte u bor­bi za op­će do­bro, spre­man je uči­ni­ti baš sve. Čak i to da svo­jom ne­ro­nov­skom po­li­ti­kom do­ve­de na vlast Zo­ra­na Mi­la­no­vi­ća. Sve je to spre­man uči­ni­ti jer ne mo­že ka­dro­vi­ra­ti u taj­nim služ­ba­ma, po­li­ci­ji i Dr­žav­nom od­vjet­niš­tvu. Do­jam je u jav­nos­ti da Ka­ra­mar­ko želi kon­tro­li­ra­ti re­pre­siv­ni apa­rat is­klju­či­vo za­to što želi za­šti­ti ne­ke svo­je pri­ja­te­lje, po­li­tič­ke part­ne­re i ve­li­ke stra­nač­ke do­na­to­re ko­ji ima­ju oz­bilj­ne pro­ble­me s hr­vat­skim za­ko­ni­ma. U te pri­ja­te­lje mo­že se ubro­ji­ti i oz­lo­gla­še­ni Ivo Sa­na­der s ko­jim se Ka­ra­mar­ko, na­vod­no sa­mo za­to što je fi­no od­go­jen, ta­ko sr­dač­no ru­ko­vao u She­ra­to­nu. Po­vez­ni­ca iz­me­đu Ka­ra­mar­ka i Sa­na­de­ra je Jo­zo Pe­tro­vić ko­ji je ve­li­ki pri­ja­telj biv­šeg pre­mi­je­ra, ali i ve­li­ki me­ce­na obi­te­lji Ka­ra­mar­ko. Ne­vje­ro­jat­no je da HDZ pru­ža ta­ko slab ot­por čo­vje­ku ko­ji ne­će sa­mo traj­no dis­kre­di­ti­ra­ti Tuđ­ma­no­vu stran­ku ne­go i na­pra­vi­ti ne­po­prav­lji­vu šte­tu hr­vat­skoj des­ni­ci. Pri­tom ne mis­lim sa­mo na stra­nač­ku po­li­ti­ku ne­go i na kon­zer­va­tiv­nu ide­ju ko­ja je tra­di­ci­onal­no snaž­na u hr­vat­skom druš­tvu. Kao što Sa­na­de­ro­vi mi­nis­tri ni­su ni zuc­nu­li dok je on či­nio kaz­ne­na dje­la i kr­č­mio Hr­vat­sku, ta­ko i sa­da HDZ-ovi mi­nis­tri dr­že ljes­tve Ka­ra­mar­ku dok iz­ru­ču­je vlast “ko­mu­nja­ra­ma”. Sa­na­de­ro­vi mi­nis­tri kas­ni­je su se bra­ni­li da ni­šta ni­su zna­li. Ne­što slič­no će go­vo­ri­ti i Ka­ra­mar­ko­vi mi­nis­tri ka­da nji­hov vo­đa bu­de de­tro­ni­zi­ran. A Ka­ra­mar­ko­va po­li­tič­ka sud­bi­na sve je sa­mo ne ru­ži­čas­ta. Nje­gov HDZ ne­ma pro­gram. Vlast shva­ća kao pli­jen s ko­jim mo­že ra­di­ti što ho­će. Svo­jom ku­ka­vič­kom šut­njom sa­bor­ski zas­tup­ni­ci HDZ-a svjes­no ru­še ugled svo­je stran­ke. Slu­ša­ju svog vo­đu, ko­ji ih vo­di u pro­past, dok ih uop­će ni­je bri­ga što o nji­ho­vim po­te­zi­ma mis­le gra­đa­ni. HDZ ima oda­no bi­rač­ko ti­je­lo, ali ta lo­jal­nost se opas­no to­pi. Ako HDZ ne bu­de os­lu­ški­vao bi­lo svo­jeg vjer­nog bi­rač­kog ti­je­la, on­da će ti bi­ra­či po­če­ti tra­ži­ti al­ter­na­ti­vu. Či­ni se da su to shva­ti­li ugled­ni HDZ-ovi euro­par­la­men­tar­ci ko­ji su svo­je ko­le­ge u Sa­bo­ru po­zva­li na po­bu­nu pro­tiv Ka­ra­mar­ka. Ka­ra­mar­ko je do­nek­le mo­gao bra­ni­ti svo­ju po­zi­ci­ju dok ga je uglav­nom kri­ti­zi­ra­la li­je­va po­li­tič­ka i druš­tve­na sce­na. U ovom tre­nut­ku naj­žeš­će kri­ti­ke Ka­ra­mar­ka do­la­ze s des­ni­ce. Go­to­vo da ne­ma ugled­ni­jeg kon­zer­va­tiv­nog in­te­lek­tu­al­ca i ko­lum­nis­ta ko­ji po­du­pi­re Ka­ra­mar­ko­vu po­li­ti­ku. Slič­no je i na nev­la­di­noj kon­zer­va­tiv­noj sce­ni. Ka­ra­mar­kov HDZ vi­še ne po­dr­ža­va ni Cr­k­va jer su uvje­re­ni da Bo­žo Pe­trov i Ti­ho­mir Ore­ško­vić bo­lje utje­lov­lju­ju kr­š­ćan­ske vri­jed­nos­ti. Ako za ne­ko­li­ko mje­se­ci na vlast do­đe Zo­ran Mi­la­no­vić, HDZ- ovi sa­bor­ski zas­tup­ni­ci ne­će mo­ći re­ći da ni­su zna­li da će se to do­go­di­ti. Za po­vra­tak “ko­mu­nja­ra” ne­će bi­ti sa­mo kriv “Neron” To­mis­lav Ka­ra­mar­ko či­ju po­li­ti­ku ta­ko sli­je­po po­dr­ža­va­ju. Kri­vi će bi­ti i oni.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.