Su­mrak de­mo­kra­ci­je: SDP spa­ša­va Ka­ra­mar­ka?

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari & Analize - Mac 316

Je li Mi­la­no­vi­ću važ­ni­je sru­ši­ti Vla­du ili Ka­ra­mar­ka? SDP je naj­a­vio da su sprem­ni, uki­ne li se Vla­da i ras­pi­šu no­vi iz­bo­ri, odus­ta­ti od zah­tje­va za opo­ziv To­mis­la­va Ka­ra­mar­ka. Dru­gim ri­je­či­ma, gla­sat će za opo­ziv Ti­ho­mi­ra Ore­ško­vi­ća na pri­jed­log HDZ-a. Raz­mis­li­te o ovo­me, SDP po­du­pi­re pri­jed­log HDZ-a, is­tih onih ko­ji­ma je Mi­la­no­vić obe­ćao da će im slje­de­ćih če­ti­ri go­di­ne ra­di­ti pa­kao. A što to po­dr­ža­va­ju? Smje­nu čo­vje­ka za ko­jeg nit­ko ne zna ni na­ves­ti raz­log zbog ko­jeg tra­že nje­go­vu smje­nu. Je­di­ni gri­jeh ko­ji Ore­ško­vić ima jest taj što je za­tra­žio os­tav­ku Ka­ra­mar­ka. Za­to je po­kre­nut pos­tu­pak opo­zi­va, za­to mu HDZ us­kra­ću­je svo­je po­vje­re­nje, a je­di­na su svr­ha tak­vog po­te­za pre­us­mje­ra­va­nje po­zor­nos­ti s Ka­ra­mar­ka i po­ku­šaj da HDZ sru­ši sam svo­ju Vla­du pri­je ne­go što na dnev­ni red do­đe pi­ta­nje po­vje­re­nja nji­ho­vu pred­sjed­ni­ku. Za­što su to­li­ko sli­je­po vjer­ni svom pred­sjed­ni­ku i za­što po­dr­ža­va­ju ko­rum­pi­ra­nog po­li­ti­ča­ra pod ci­je­nu svo­je po­li­tič­ke bu­duć­nos­ti, mis­te­rij je poz­nat sa­mo nji­ma. Ali to da se SDP sli­že s HDZ-om sa­mo da se do­ko­pa na­trag svo­jih fo­te­lja, pa ma­kar ta­ko iz po­li­ti­ke mak­nu­li kva­li­tet­nog čo­vje­ka, a os­ta­vi­li mo­gu­ćeg iz­da­ji­cu na­ci­onal­nih in­te­re­sa, dno je na ko­je je te­ško bi­lo za­mis­li­ti da čak i SDP mo­že pas­ti. SDP je spre­man odus­ta­ti od vlas­ti­tog sa­bor­skog pri­jed­lo­ga za opo­ziv sa­mo da što pri­je do­đe na vlast, ia­ko su do pri­je ne­ko­li­ko da­na tu­pi­li o to­me da Ka­ra­mar­ko mo­ra oti­ći iz po­li­ti­ke, a ve­li­ki “šte­me­ri” kao Ma­ras ili Grbin po­zi­va­li su Ka­ra­mar­ka da sam ode i ras­pi­še no­ve izbore, ako je ta­ko hra­bar. Ka­ra­mar­ko to ni­je na­pra­vio ne­go ku­ka­vič­ki i iz­daj­nič­ki uda­ra na Ore­ško­vi­ća bez ikak­vog oprav­da­nja, a SDP mu u to­me ču­va le­đa svjes­no po­ku­ša­va­ju­ći uni­šti­ti po­li­tič­ki ne­vi­nog čo­vje­ka. Sra­mo­ta i su­mrak de­mo­kra­ci­je u zem­lji u ko­joj to­ga io­na­ko ni­kad ni­je bi­lo pre­vi­še. Nit­ko vi­še ni­šta ne mo­že na­pra­vi­ti. Most je svo­je kar­te odi­grao, svo­ju bor­bu vo­dio je do kra­ja, u ko­nač­ni­ci se dr­že­ći svo­jih pos­tu­la­ta po­li­tič­kog mo­ra­la i od­go­vor­nos­ti. I Ore­ško­vić je svo­je kar­te odi­grao, po­ku­šao je is­tje­ra­ti Ka­ra­mar­ka iz Vla­de, ma­kar za to mo­rao žr­tvo­va­ti i pot­pu­no ne­duž­nog Bo­žu Pe­tro­va ko­ji je i na tu žr­tvu bio spre­man. No, HDZ se ni­je dao uvje­ri­ti, oči­to su sta­vi­li in­te­res To­mis­la­va Ka­ra­mar­ka is­pred dr­ža­ve. A u sve­mu to­me na nji­ho­vu je stra­nu stao SDP i, u že­lji da is­pro­vo­ci­ra čim sko­ri­je izbore, ma­kar os­ta­vi­li Ka­ra­mar­ka po­li­tič­ki ži­vog, sta­vi­li su vr­lo vje­ro­jat­no toč­ku na “i” ove Vla­de i ovog po­li­tič­kog tre­nut­ka. Sad je sve na na­ro­du, na lju­di­ma. Pos­to­ji sa­mo put ko­jim su nas SDP i HDZ vo­di­li 25 go­di­na i do­ve­li nas do dr­ža­ve na ru­bu slo­ma, do si­ro­maš­tva i be­sram­nih po­re­za, do pri­vi­le­gi­ja za par­tij­ce i do­na­to­re stra­na­ka, a pro­ble­me za sve os­ta­le, do tre­nut­ka gdje mla­di od­la­ze, ne za­to što su se pre­ko no­ći naš­li u pro­ble­mi­ma, ne­go za­to što su pro­ble­mi ko­ji njih i nji­ho­ve ro­di­te­lje mu­če 25 go­di­na i da­lje ne­ri­je­še­ni, a pos­ta­ju i go­ri.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.