Slu­čaj Ina Hr­vat­ska mo­ra ri­je­ši­ti ka­ko to či­ne i dru­ge dr­ža­ve

I iza Sa­na­de­ro­va i iza Ka­ra­mar­ko­va pa­da sto­ji “stra­te­ški part­ner” Ine – MOL či­ju kaz­ne­nu od­go­vor­nost kao prav­ne oso­be tre­ba is­tra­ži­ti

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari - Rat­ko Bo­ško­vić

Uje­ku dra­me s ras­ta­ka­njem Vla­de pre­mi­je­ra Ore­ško­vi­ća iz­gu­bi­li smo iz vi­da či­nje­ni­cu da je već dru­gi put hr­vat­sku Vla­du i go­to­vo či­tav hr­vat­ski de­mo­krat­ski sus­tav vlas­ti ra­zo­ri­la is­ta ino­zem­na kom­pa­ni­ja – ma­đar­ski MOL. Naj­pri­je je 2009. zbog uzi­ma­nja mi­ta oti­šao pre­mi­jer Sa­na­der, a sa­da je zbog sum­nji na pod­mi­ći­va­nje, što im­pli­ci­ra­ju Most i nje­gov čel­nik Pe­trov, po­li­tič­ko tlo pod no­ga­ma iz­gu­bio i pr­vi pot­pred­sjed­nik Vla­de Ka­ra­mar­ko. I iza Sa­na­de­ro­va i iza Ka­ra­mar­ko­va pa­da sto­ji ma­đar­ski MOL, “stra­te­ški part­ner” Ine. MOL je taj ko­ji je, pre­ma pra­vo­moć­noj (pa na Us­tav­nom su­du uki­nu­toj) pre­su­di, pod­mi­tio hr­vat­skog pre­mi­je­ra, a sa­da se ot­kri­lo i da pre­ko svo­jih “kon­zul­ta­na­ta” po Hr­vat­skoj ras­pla­ću­je sto­ti­ne ti­su­ća eura. Hr­vat­sko pra­vo­su­đe po­kre­nu­lo je kaz­ne­ni pro­gon pro­tiv MOL-ova di­rek­to­ra Zsol­ta Her­na­di­ja, ali na­kon Ka­ra­mar­ka oči­to je da tre­ba is­tra­ži­ti i kaz­ne­nu od­go­vor­nost MOL-a kao prav­ne oso­be. Is­to ta­ko oči­to je da se kri­mi­nal­no pod­zem­no ro­va­re­nje MOL-a u Hr­vat­skoj mo­ra smjes­ta za­us­ta­vi­ti. Za po­če­tak mo­ra se uk­lo­ni­ti iz­vor svih MOL-ovih za­la, to je ne­pri­rod­ni brak hr­vat­ske dr­ža­ve i MOL-a u Ini. No, ka­ko to uči­ni­ti? Ona­ko ka­ko su to uči­ni­le i dru­ge dr­ža­ve i kom­pa­ni­je ka­da im se do­go­dio dras­tič­ni raz­laz in­te­re­sa ili se po­ja­vi­la ute­me­lje­na sum­nja na kaz­ne­no dje­lo­va­nje. Pri­je 18 go­di­na sa­udij­ski Aram­co (“na­ci­onal­na” kom­pa­ni­ja po­put Ine) i Royal Dut­ch Shell (kom­pa­ni­ja kak­vu glu­mi i MOL) os­no­va­li su u SAD-u za­jed­nič­ku ra­fi­ne­rij­sku tvrt­ku Mo­ti­va. No, u ožuj­ku su shva­ti­li da su im in­te­re­si di­ver­gent­ni. Sa­udi Aram­co želi obje­di- ni­ti i ši­ri­ti svo­je glo­bal­ne ra­fi­ne­rij­ske ka­pa­ci­te­te i iz­lis­ta­ti ih na bur­zi. Shell, me­đu­tim, želi svoj dio ame­rič­kih ra­fi­ne­ri­ja pro­da­ti ka­ko bi mo­gao is­pla­ti­ti di­vi­den­du i na­dok­na­di­ti dio tro­ška kup­nje BG Gro­upa. Što su Aram­co i Shell uči­ni­li? Po­di­je­li­li su Mo­ti­vu na dva di­je­la. Shel­lu su pri­pa­le dvi­je ra­fi­ne­ri­je u Lo­uisi­ani i de­vet ter­mi­na­la za uto­var de­ri­va­ta. Aram­cu je pri­pa­la naj­ve­ća ame­rič­ka ra­fi­ne­ri­ja u Port Ar­t­hu­ru, Tek­sas i 26 ter­mi­na­la. Ma­lu raz­li­ku u vri­jed­nos­ti Aram­co pla­ća Shel­lu u nov­cu. Kao i Mo­ti­vu, ta­ko i Inu vlas­ni­ci tre­ba­ju po­di­je­li­ti na dva po­djed­na­ka di­je­la, je­dan MOL-u da s njim či­ni što ho­će i mis­li da tre­ba, dru­gi hr­vat­skoj dr­ža­vi iz nje­zi­nih raz­lo­ga i mo­ti­va. No, pos­to­ji i dru­gi svje­ži pri­mjer. Ru­munj­ski is­tra­ži­te­lji us­ta­no­vi­li su da je ka­zah­s­tan­ski KazMu­na­iGas 1998. pri­li­kom kup­nje ru­munj­ske na­ci­onal­ne naf­t­ne kom­pa­ni­je Rom­pe­trol Gro­up po­či­nio pri­je­va­ru, uta­ju po­re­za, pra­nje nov­ca i ma­ni­pu­la­ci­ju tr­ži­štem ka­pi­ta­la. Is­tra­ži­te­lji su obja­vi­li da je 14 oso­ba po­ve­za­nih s Rom­pe­tro­lom i KazMu­na­iGa­som u pri­va­ti­za­ci­ji Rom­pe­trol Gro­upa ob­ma­nu­lo ru­munj­ske vlas­ti i dr­ža­vi na­ni­je­lo šte­tu od vi­še sto­ti­na mi­li­ju­na do­la­ra. I što su ru­munj­ski is­tra­ži­te­lji uči­ni­li? Po­kre­nu­li ar­bi­tra­žu pri UN-u? Ni go­vo­ra. U po­ne­dje­ljak 9. svib­nja ru­munj­ski su is­tra­ži­te­lji za­pli­je­ni­li svu imo­vi­nu KazMu­na­iGa­sa i svih nje­go­vih po­du­ze­ća, uklju­ču­ju­ći ra­fi­ne­ri­ju Pe­tro­mi­dia i sva naf­t­na i plin­ska po­lja. Ho­će li i hr­vat­sko dr­žav­no od­vjet­niš­tvo jed­na­ko ta­ko pri­si­li­ti MOL da po­štu­je hr­vat­ske za­ko­ne, to je na nje­mu da od­lu­či, ali Sa­na­der i Ka­ra­mar­ko ne smi­ju se po­no­vi­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.