Za­ra­đu­jem za ži­vot glu­me­ći laž­ne lju­bav­ni­ce i mla­den­ke iz Ru­si­je

Ni­ka pro­da­je vi­de­ourat­ke u ko­ji­ma glu­mi iz­gub­lje­ne kće­ri ili za­lu­đe­ne obo­ža­va­te­lji­ce

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - Sa­mir Mil­la

Na ame­rič­koj web-stra­ni­ci pro­da­ju se raz­ne us­lu­ge, a za­gre­bač­ka no­vi­nar­ka pos­ta­la je po­pu­lar­na sni­ma­ju­ći laž­ne vi­de­ourat­ke sa­mir.mi­la@ve­cer­nji.net Mno­gi Hr­va­ti u re­ce­si­ji ma­šta­ju o pos­lu s pris­toj­nom pla­ćom za ko­ju se ne mo­ra­te pre­trg­nu­ti. Po­ja­vom raz­nih in­ter­net-ser­vi­sa mno­gi su si naš­li iz­vor pri­ho­da. Jed­na je od us­pješ­nih Hr­va­ti­ca u svi­je­tu in­ter­net-biz­ni­sa i Ni­ka Os­to­ić (30), ma­gis­tri­ca no­vi­nar­stva. Već če­ti­ri go­di­ne Ni­ka za­ra­đu­je tri do če­ti­ri ti­su­će ku­na mje­seč­no sni­ma­ju­ći laž­ne vi­de­opo­ru­ke.

Po­če­lo iz do­sa­de

– Web-stra­ni­cu Fi­verr ot­kri­la sam 2012., ka­da sam na Fa­ce­bo­oku pro­či­ta­la čla­nak “Što bis­te sve na­pra­vi­li za pet do­la­ra”. Bi­lo mi je do­sad­no pa sam sas­ta­vi­la pro­fil, a pr­vo što sam ra­di­la bi­le su laž­ne lju­bav­ne po­ru­ke. Dak­le, net­ko se želi na­ša­li­ti s pri­ja­te­ljem i an­ga­ži­ra me­ne da glu­mim ka­ko sam za­ljub­lje­na u tu oso­bu. Do­bi­la sam dvi­je na­rudž­be u mje­sec da­na i, ta­man kad sam mis­li­la uga­si­ti pro­fil, odjed­nom je sve kre­nu­lo i u jed­nom da­nu do­bi­la sam 50 na­rudž­bi. Iz­aš­la sam na nas­lov­ni­ci Fi­ver­ra kao po­pu­lar­na pro­da­va­či­ca i na­rudž­be su se sa­mo po­če­le re­da­ti – ka­že Ni­ka. Da­nas na tom ser­vi­su sni­ma raz­ne vi­de­ourat­ke pa je mo­že­te an­ga­ži­ra­ti i kao ru­sku ne­vjes­tu, naj­ve­ćeg fa­na ne­kog ben­da, a čes­to je an­ga­ži­ra­ju i da glu­mi da je za­trud­nje­la s ne­kim na­kon lu­de no­ći u Las Ve­ga­su. Sva­ki do­dat­ni de­talj do­dat­no se na­pla­ću­je pa ako net­ko, pri­mje­ri­ce, želi vi­deo u ko­jem će se odje­nu­ti po že­lji na­ru­či­te­lja ili u vi­deu čak po­ka­za­ti sli­ku “žr­tve”, to će ko­šta­ti i do 50 do­la­ra vi­še. – Lju­di me an­ga­ži­ra­ju i da im sni­mim vi­de­os­po­to­ve u ko­ji­ma glu­mim. La­ni sam sni­mi­la dva tak­va spo­ta te im na­pla­ti­la 20 ti­su­ća ku­na po spo­tu – ka­že Ni­ka, ko­ja je do­sad već glu­mi­la u spo­to­vi­ma hr­vat­skih iz­vo­đa­ča kao što su Van­na, Fran­ka Ba­te­lić, Ža­na­ma­ri i Ele­men­tal. Je­dan od unos­nih an­ga­žma­na je i da glu­mi ve­li­kog fa­na ben­da u us­po­nu, pa u vi­deu vri­šti dok pje­va nji­ho­ve pje­sme.

Dav­no iz­gub­lje­na kći

– Za­pra­vo ne znam ko­ji je pro­fil lju­di ko­ji mi se jav­lja­ju. Svi su ano­nim­ni i na­pi­šu mi što bi že­lje­li. Iz­dvo­ji­la bih jed­nog Ame­ri­kan­ca ko­ji je na­ru­či­vao vi­dea u ko­ji­ma sam go­vo­ri­la da sam za­ljub­lje­na u nje­ga, a on je to po­ka­zi­vao biv­šoj že­ni. Na kra­ju je taj čo­vjek po­čeo vje­ro­va­ti da sam stvar­no za­ljub­lje­na u nje­ga i po­zvao me da do­đem ži­vje­ti k nje­mu. Je­dan me čo­vjek na­pao jer sam sni­mi­la vi­deo u ko­jem go­vo­rim nje­go­vu ocu da sam nje­go­va dav­no iz­gub­lje­na kći. Otac mu se ja­ko uz­ne­mi­rio zbog to­ga – ka­že Ni­ka i do­da­je ka­ko je bi­lo slu­ča­je­va da su lju­di po­vje­ro­va­li da su bi­li to­li­ko pi­ja­ni u Las Ve­ga­su da se ne sje­ća­ju da su spa­va­li s njom. Ne­ki su to za­ma­lo i priz­na­li su­pru­ga­ma. – Do­sad sam ih sni­mi­la vi­še od 2000, a na­rudž­bi je sve vi­še. Od ho­bi­ja mi je to pos­ta­lo pra­vi iz­vor pri­ho­da – ka­za­la nam je na kra­ju Ni­ka Os­to­ić.

Je­dan je Ame­ri­ka­nac po­vje­ro­vao da sam za­ljub­lje­na u nje­ga pa me po­zvao k se­bi

Sni­ma­ju­ći ne­ko­li­ko vi­de­opo­ru­ka na dan u svo­joj so­bi, Ni­ka Os­to­ić za­ra­đu­je oko če­ti­ri ti­su­će ku­na mje­seč­no

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.