Ka­ta­ri­na ra­đa dje­voj­či­cu ko­ju u sje­ća­nje na dje­da Đu­ru na­zi­va – Đur­đa

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - Iva­na Ca­re­vić

Ve­če­ras se na No­voj TV pri­ka­zu­je zad­nja epi­zo­da dru­ge se­zo­ne u ko­joj nas oče­ku­je pro­cvat se­la, trud­no­ća, otva­ra­nje ško­le... iva­na.ca­re­vic@ve­cer­nji.net Ve­li­ki fi­na­le jed­ne od naj­gle­da­ni­jih do­ma­ćih se­ri­ja “Kud puk­lo da puk­lo” ve­če­ras je na pro­gra­mu No­ve TV. Ne­obič­ne i za­bav­ne zgo­de sta­nov­ni­ka Oš­trov­ca ti­je­kom dvi­je se­zo­ne pri­ka­zi­va­nja zbi­lja su pri­vuk­le pu­bli­ku, što po­t­vr­đu­ju i po­da­ci o gle­da­nos­ti. Oko 557 ti­su­ća gle­da­te­lja, ka­žu s No­ve TV, u pro­sje­ku je pra­ti­lo dru­gu se­zo­nu u ko­joj se u mjes­tu otvo­rio ho­tel “Đu­rin san” u ko­jem su se odvi­ja­la sva važ­na do­ga­đa­nja, od do­la­ska obi­te­lji Že­ra­vi­ca ko­ja je u po­tra­zi za di­ja­man­ti­ma, mla­di brač­ni par Da­mir (Mom­či­lo Ota­še­vić) i dok­to­ri­ca Ka­ta­ri­na (Mir­na Me­da­ko­vić Ste­pi­nac) po­svo­ji­li su ma­log Ro­ka, bi­lo je tu još fr­ca­nja lju­bav­nih is­kri i bol­nih pre­ki­da, sva­đa i po­mi­re­nja... – Mir­na Mi­li­čić i ja smis­li­li smo kon­cept i li­ko­ve... Ide­ja je bi­la da to bu­de se­ri­ja ko­ja se ba­vi od­no­som se­la i gra­da, što se u Hr­vat­skoj po­ka­za­lo kao for­mat ko­ji funk­ci­oni­ra. Uze­li smo stvar u svo­je ru­ke i raz­ra­di­li sce­na­rij – objas­nio nam je u in­ter­v­juu sce­na­rist Vla­do Bu­lić. Nje­go­va for­mu­la po­ka­za­la se us­pješ­nom i do­ži­vje­la je ukup­no 350 nas­ta­va­ka u dvi­je se­zo­ne pri­ka­zi­va­nja. Rad­nja se­ri­je bi­la je za­nim­lji­va jer je pra­ti­la i ak­tu­al­na do­ga­đa­nja u zem­lji pa su se ta­ko i u Oš­trov­cu odr­ža­li iz­bo­ri, a se­ri­ja je svo­jom rad­njom za­bi­lje­ži­la i iz­bje­glič­ku kri­zu. Za sve nes­trp­lji­ve obo­ža­va­te­lje ot­kri­va­mo ma­li dio rad­nje ve­če­raš­nje fi­nal­ne epi­zo­de. Oš­tro­vac će u zad­njem nas­tav­ku do­ži­vje­ti ve­li­ki pro­cvat: za­dru­ga će od­lič­no pos­lo­va­ti, upra­vo se do­vr­ša­va no­va ka­na­li­za­ci­ja, ško­la je otvo­re­na. Jo­sip (Asim Ug­ljen) i Di­ana (Ti­ja­na Pe­čen­čić) us­pješ­no vo­de dva pos­la: Jo­di i nje­zin fri­zer­ski sa­lon u Gos­pi­ću. Ma­te (Petar Bu­rić) pos­tao je na­čel­nik, a nje­go­va že­na Ti­na (Mo­ni­ka Mi­haj­lo­vić) je trud­na! Naj­ve­će ve­se­lje odvi­jat će se kod obi­te­lji Ga­vran i Do­šen. Ka­ta­ri­na (Mir­na Me­da­ko­vić), na­kon ni­za sva­kak­vih zgo­da na pu­tu do bol­ni­ce, ko­je joj oče­ki­va­no pri­re­de iz­be­zum­lje­ni ro­di­te­lji, ra­đa dje­voj­či­cu ko­joj da­ju ime Đur­đi­ca, u spo­men na nje­zi­na dje­da Đu­ru ko­ji joj je os­ta­vio bo­gat­stvo u na­s­ljed­stvo i uvje­to­vao da se iz gra­da pre­se­li na se­lo gdje je na kra­ju pro­naš­la ži­vot­nu sre­ću.

Kraj Sve je po­če­lo na­s­ljed­stvom dje­da Đu­re ko­ji uvje­tu­je pre­se­lje­nje iz gra­da na se­lo, a upra­vo po nje­mu Ka­ta­ri­na (M. Me­da­ko­vić) na­zva­la je svo­ju kćer

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.