Ka­ra­mar­ko spre­man oti­ći

ali mo­ra­ju oti­ći i Ore­ško­vić i Pe­trov

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Iva Pu­ljić-Še­go iva.pu­ljic-se­go@ve­cer­nji.net ZAGREB

SADRŽAJ PONUDE Os­ta­je ko­ali­ci­ja HDZ - Most, no­vi pre­mi­jer iz HDZ-a. HDZ tvr­di da za ovo već ima 76 po­treb­nih ru­ku u Sa­bo­ru

Ako sam jed­nom mo­gao odus­ta­ti od funk­ci­je, on­da mo­gu i sa­da. Ni­je Vla­da vrh svi­je­ta, pre­nio nam je iz­vor Ka­ra­mar­ko­ve sta­vo­ve

To­mis­lav Ka­ra­mar­ko spre­man je oti­ći iz Vla­de s mjes­ta pr­vog pot­pred­sjed­ni­ka, ali je­di­no pod uvje­tom da odu i pre­mi­jer Ti­ho­mir Ore­ško­vić i pot­pred­sjed­nik Bo­žo Pe­trov, doz­na­je­mo u vr­hu HDZ-a.

Bez še­fa HDZ-a u Vla­di

Tu je po­nu­du HDZ ju­čer sta­vio na stol Mos­tu, doz­na­je­mo u toj stran­ci, a raz­go­vo­ri bi se, pre­ma tvrd­nja­ma iz HDZ-a, tre­ba­li nas­ta­vi­ti. U sa­bor­skoj pro­ce­du­ri za­sad os­ta­je i zah­tjev HDZ-a za opo­ziv pred­sjed­ni­ka Vla­de, a HDZ ga je, pre­ma tre­nu­tač­nim in­for­ma­ci­ja­ma, spre­man po­vu­ći ako pre­mi­jer sam pod­ne­se os­tav­ku. U tom slu­ča­ju taj opo­ziv vi­še i ne­ma smis­la. Te­oret­ski, ka­da bi Most i Ore­ško­vić pris­ta­li na ta­kav Ka­ra­mar­kov zah­tjev, to bi zna­či­lo da je os­tav­kom pre­mi­je­ra pa­la Vla­da, ali je oču­va­na par­la­men­tar­na ve­ći­na HDZ-a i Mos­ta. U tom bi slu­ča­ju HDZ in­zis­ti­rao na svom man­da­ta­ru, a bu­du­ći da bi pos­to­ja­la ve­ći­na, taj bi man­da­tar mo­gao od­mah od pred­sjed­ni­ce Ko­lin­de Gra­bar-Ki­ta­ro­vić do­bi­ti man­dat za sas­tav­lja­nje no­ve Vla­de HDZ-a i Mos­ta. Ako Most ne bi pris­tao na Ka­ra­mar­kov ul­ti­ma­tum o od­la­sku Ore­ško­vi­ća i Pe­tro­va, iz­vo­ri bli­ski Ka­ra­mar­ku tvr­de da HDZ ima par­la­men­tar­nu ve­ći­nu u ko­ju opet po­zi­va­ju i Most. U slu­ča­ju da Ka­ra­mar­ko bu­de imao no­vu sa­bor­sku ve­ći­nu (pre­ma ko­joj su HDZ- ov­ci sum­nji­ča­vi), ni u toj no­voj Vla­di ne bi bi­lo To­mis­la­va Ka­ra­mar­ka. – Ako sam jed­nom bio spre­man odre­ći se pre­mi­jer­ske funk­ci­je, on­da mo­gu i sa­da oti­ći s pot­pred­sjed­nič­ke funk­ci­je. Ni­je Vla­da vrh svi­je­ta. Ali ni­je stvar mo­je tvr­do­gla­vos­ti, ne­go je pro­blem u Ore­ško­vi­ću ko­ji vi­še ne mo­že bi­ti pre­mi­jer – pre­nio nam je iz­vor bli­zak Ka­ra­mar­ku nje­go­ve sta­vo­ve. Pe­trov je ju­čer pak re­kao da Most ne­će su­dje­lo­va­ti ni u kak­vom pres­la­gi­va­nju vlas­ti i, ako Ka­ra­mar­ko bu­de ru­šio Vla­du, on­da su za Most op­ci­ja je­di­no no­vi iz­bo­ri. Bu­du li Most i Pe­trov in­zis­ti­ra­li na pre­mi­je­ru Ore­ško­vi­ću, prem­da Pe­trov u iz­ja­vi ju­čer ni­je iz­ri­je­kom spo­me­nuo pre­mi­je­ra kao ul­ti­ma­tum za op­s­ta­nak Vla­de (ali su to pos­li­je uči­ni­li dru­gi zas­tup­ni­ci Mos­ta), oči­to će i vrh HDZ-a mo­ra­ti ko­ri­gi­ra­ti svo­je zah­tje­ve. U Ka­ra­mar­ko­vu kru­gu, već smo na­po­me­nu­li, uvje­re­ni su u no­vu ve­ći­nu, ali ako ona ne pos­to­ji, on­da će se vje­ro­jat­no u sa­mom HDZ-u stvo­ri­ti pri­ti­sak na Ka­ra­mar­ka da mo­ra oti­ći. Dio HDZ-ovih sa­bor­skih zas­tup­ni­ka već je pro­tes­ti­rao zbog po­kre­ta­nja opo­zi­va pre­mi­je­ra jer sma­tra­ju da HDZ ne mo­že for­mi­ra­ti no­vu ve­ći­nu i da to vo­di no­vim iz­bo­ri­ma i vra­ća­nju SDP-a na vlast. Gor­dan Jan­dro­ko­vić ta­ko je ju­čer za­tra­žio da se po­nov­no pre­is­pi­ta ta od­lu­ka jer sma­tra da se HDZ do­vo­di u opas­nu si­tu­aci­ju.

Ko­li­ko je re­al­no

Sa­mo je pi­ta­nje ko­li­ko je ta­kav ras­plet kri­ze vlas­ti re­alan. Ka­da je ri­ječ o no­vom HDZ-ovu man­da­ta­ru, u op­tje­ca­ju je ne­ko­li­ko ime­na. Bu­du­ći da su dvo­ji­ca mi­nis­ta­ra – Oleg But­ko­vić i To­mis­lav To­lu­šić – do­bi­li naj­vi­še gla­so­va na stra­nač­kim iz­bo­ri­ma za pot­pred­sjed- ni­ke (But­ko­vić naj­vi­še), lo­gi­kom nji­ho­ve do­bre po­zi­ci­je u stran­ci, ali po­naj­vi­še zbog po­li­tič­ke zre­los­ti i ra­ci­onal­nos­ti te uklju­či­vos­ti, obo­ji­ca bi bi­la do­bar iz­bor. U me­di­ji­ma se na­ga­đa­lo da bi ulo­ga man­da­ta­ra mo­gla pri­pas­ti i Do­ma­go­ju Iva­nu Mi­lo­še­vi­ću, no­vom glav­nom taj­ni­ku HDZ-a, ali on bi bio is­klju­či­vo Ka­ra­mar­kov iz­bor, pot­po­ru u stra­nač­koj ba­zi HDZ-a te­ško bi imao. Spo­mi­njao se i mi­nis­tar fi­nan­ci­ja Zdrav­ko Ma­rić ko­ji je stru­čan, ali i pri­hvat­ljiv i Mos­tu i HDZ-u. Ka­ra­mar­ko bi se od­la­skom iz Vla­de mo­gao po­vu­ći u Sa­bor na mjes­to pred­sjed­ni­ka Sa­bo­ra ili pak še­fa Klu­ba zas­tup­ni­ka HDZ-a, što je i ope­ra­tiv­no utje­caj­ni­ja funk­ci­ja.

Ka­ra­mar­ko Na­kon afe­re Kon­zul­tan­ti­ca Ka­ra­mar­ko je su­očen s od­la­skom iz Vla­de, ali ga uvje­tu­je još dvje­ma gla­va­ma...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.