Pus­ti­te po­li­tič­ke bor­be. Ovo su pra­vi pro­ble­mi

U tvrt­ki pla­ni­ra­ju da će iz­voz ove go­di­ne do­seg­nu­ti 47% pri­ho­da

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Li­di­ja Ki­se­ljak li­di­ja.ki­se­ljak@ve­cer­nji.net ZAGREB

Agro­kor je tra­žio 4000 rad­ni­ka, ja­vi­lo ih se sa­mo dvjes­to, a na kra­ju smo ih za­pos­li­li če­tr­de­set

Na bur­zi je i 3000 ku­ha­ra, a mi za na­še ho­te­le ni­smo us­pje­li ni­jed­nog do­bi­ti. Ka­ko je ta­ko pu­no ne­za­pos­le­nih, a nit­ko ne­će ni ra­di­ti ni dje­lo­va­ti

Da se na vri­je­me ni­je pro­ve­lo res­truk­tu­ri­ra­nje, bio bi upi­tan os­ta­nak sa­daš­njih oko 800 rad­ni­ka, is­ti­če To­mis­lav Ma­zal

Đu­ro Đa­ko­vić gru­pa obi­lje­ža­va ovaj tje­dan 95. go­di­na pos­to­ja­nja, a upra­vo ova go­di­na po­seb­na je za kom­pa­ni­ju ko­ja je za­vr­ši­la res­truk­tu­ri­ra­nje, na­kon 28 go­di­na sklo­pi­la pr­vi ugo­vor za pro­izvod­nju ok­lop­nih vo­zi­la za stra­na tr­ži­šta, a oče­ku­ju i od­lu­ku o pos­lu u Ku­vaj­tu. Ove go­di­ne, ka­že pred­sjed­nik upra­ve To­mis­lav Ma­zal, oče­ku­je se do­bit i ve­ći iz­voz.

Ka­ko je Đu­ro Đa­ko­vić pos­lo­žen na­kon res­truk­tu­ri­ra­nja?

Đu­ro Đa­ko­vić gru­pa pos­lu­je u tri pos­lov­na po­dru­čja. U pro­ce­su res­truk­tu­ri­ra­nja zbri­nu­li smo vi­še od 200 lju­di, ima­li smo or­ga­ni­za- cij­ske pro­mje­ne i iš­li na osva­ja­nje no­vih tr­ži­šta. Rek­li smo da će 2016. bi­ti pre­kret­ni­ca, a s ob­zi­rom na ugo­vo­re, re­ali­za­ci­ju i naj­a­ve, vje­ru­jem da će ta­ko i bi­ti.

Do­bra pri­ča po­če­la je u trav­nju ugo­vo­rom s Pa­tri­jom?

Ne sa­mo s tim ugo­vo­rom, ali sva­ka­ko je ri­ječ o naj­važ­ni­jem jer na­kon 28 go­di­na ima­mo pr­vi iz­voz ok­lop­nih vo­zi­la, pre­ko Pa­tri­je s ko­jom smo 2011. sklo­pi­li ok­vir­ni spo­ra­zum o za­jed­nič­kom nas­tu­pu na tre­ćem tr­ži­štu. Ovaj je ugo­vor vri­je­dan 26 mil. eura, mi pro­izvo­di­mo, a Pa­tria ga pla­si­ra kraj­njem kup­cu. Ima­mo i po­ten­ci­jal­na tr­ži­šta na ko­ji­ma smo i pro­izvo­đa­či i po­nu­di­te­lji, po­put na­tje­ča­ja za tr­ži­šte Ku­vaj­ta.

Ka­že­te da je 2016. pre­kret­ni­ca, ka­ko to iz­gle­da u broj­ka­ma?

Ove go­di­ne pla­ni­ra­li smo os­tva­ri­ti oko 700 mi­li­ju­na ku­na pri­ho­da te 11 do 12 mi­li­ju­na ku­na do­bi­ti. Pri­tom vje­ru­jem da do­bit mo­že- mo os­tva­rit na toj ra­zi­ni, no pri­ho­de te­ško jer ne­ke smo ugo­vo­re kas­ni­je sklo­pi­li, pa će se pri­hod pre­li­ti i na 2017. Pla­ni­ra­mo da će i udjel iz­vo­za u pri­ho­di­ma bi­ti 47%. Pri­je sa­mo tri go­di­ne udjel iz­vo­za je bio sa­mo 6%, a la­ni je do­šao na ra­zi­nu od 30%, is­pod če­ga ne­će bi­ti ni ove go­di­ne.

Što bi se do­go­di­lo da na vri­je­me ni­je pro­ve­de­no res­truk­tu­ri­ra­nje?

Bio bi upi­tan os­ta­nak sa­daš­njih oko 800 rad­ni­ka. Doš­li smo do fa­ze ka­da ni­smo vi­še mo­gli fi­nan­ci­ra­ti gu­bi­tak. Cilj je res­truk­tu­ri­ra­nja bio i u ne­koj slje­de­ćoj fa­zi pri­mi­ti no­ve rad­ni­ke, pri­je sve­ga in­že­nje­re. Že­li­mo vi­še ula­ga­ti u ra­zvoj.

Pla­ni­ra­te li opet po ka­pi­tal na bur­zu?

ĐĐ se od 1997. do 2014. fi­nan­ci­rao pro­da­jom svo­jih tvrt­ki. U 2014. se ni­je ima­lo što vi­še pro­da­ti pa se ro­di­la ide­ja o do­ka­pi­ta­li­za­ci­ji. Ima­li smo na­čel­ni do­go­vor s jed­nim pri­va­te equ­ity fon­dom, ko­ji dje­lu­je unu­tar Fon­da za gos­po­dar­sku su­rad­nju, s pla­ni­ra­nih 150 mil. ku­na, no dr­ža­va je odus­ta­la od ula­ga­nja. Okre­nu­li smo se bur­zi i pri­ku­pi­li 87 mil. ku­na, od če­ga je 65 mil. da­la dr­ža­va, 10 mil. ula­gač Ne­nad Ba­kić i os­ta­tak pos­to­je­ći di­oni­ča­ri. To je bi­la vr­lo neo­bič­na si­tu­aci­ja, jer pr­vot­no nas dr­ža­va ni­je htje­la fi­nan­ci­ra­ti za­jed­no s pri­vat­nim ula­ga­či­ma, pri če­mu bi da­li 75 mi­li­ju­na, ali bi i pri­vat­ni ula­ga­te­lji ulo­ži­li jed­na­ko, a on­da su kroz ne­ko­li­ko mje­se­ci uš­li iz­rav­no sa 65 mi­li­ju­na ku­na. Sa­da ima­mo u Sta­tu­tu odo­bre­nje za iz­da­nje 2,5 mil. no­vih di­oni­ca, ali o dalj­njim na­mje­ra­ma ne bih go­vo­rio.

Ko­ji su naj­važ­ni­ji ugo­vo­ri?

Uz već spo­me­nu­ti ugo­vor s Pa­tri­jom, ima­mo vi­še ugo­vo­ra za pro­da­ju te­ret­nih va­go­na, ugo­vor s HEP o iz­grad­nji ko­gen­ra­cij­ske elek­tra­ne na bi­oma­su, s Ja­na­fom za dva sprem­ni­ka na Omiš­lju, ugo­vor za grad­nju mos­ta Či­ovo... Mo­gu re­ći da ne­ma ni­jed­nog inves­ti­cij­skog pro­jek­ta u zem­lji u ko­jem ne su­dje­lu­je­mo, a na­dam se da će­mo bi­ti i u onim važ­nim pred­sto­je­ćim pro­jek­ti­ma.

Do­bi­li ste još go­di­nu man­da­ta...

Go­di­na da­na, jer kao što sam i u vi­še na­vra­ta re­kao 2016. je u mno­go stva­ri ključ­na go­di­na za ĐĐ. Na­kon nje vi­djet će­mo za­jed­no s Nad­zor­nim od­bo­rom što i ka­ko da­lje.

Man­dat je To­mis­la­vu Ma­za­lu pro­du­ljen za go­di­nu da­na, a ka­že da će na­kon nje s nad­zor­nim od­bo­rom vi­dje­ti što i ka­ko da­lje

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.