Ma­nje nov­ca za umjet­nu oplod­nju, pa­ro­vi idu pri­vat­ni­ku

Rad­na sku­pi­na do­no­si iz­mje­ne, a dr­ža­va da­je 10 mi­li­ju­na ku­na ma­nje za po­mog­nu­tu oplod­nju

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Iva­na Ri­mac Le­sič­ki iva­na.ri­mac-le­sic­ki@ve­cer­nji.net ZAGREB

Hr­vat­ska ne­ma re­gis­tar pos­tu­pa­ka, sto­ga se ne zna toč­no ko­li­ko ih je uči­nje­no, ko­li­ko ima pa­ci­jen­ti­ca i ka­kav je is­hod za­hva­ta

U ti­je­ku je for­mi­ra­nje rad­ne sku­pi­ne u Mi­nis­tar­stvu zdrav­lja ko­ja će iz­ra­di­ti iz­mje­ne Za­ko­na o me­di­cin­ski po­mog­nu­toj oplod­nji, a o ko­ji­ma se go­vo­ri­lo u sa­mom star­tu no­ve zdrav­s­tve­ne ad­mi­nis­tra­ci­je. Ta­da je, pod­sje­ti­mo, u pr­vi plan, uz abor­tus, iz­bi­la i umjet­na oplod­nja po­naj­pri­je zbog mo­guć­nos­ti po­nov­ne za­bra­ne za­mr­za­va­nja za­me­ta­ka. U pr­vom in­ter­v­juu svo­jeg pr­vog mi­nis­tar­skog da­na dr. Da­rio Na­kić de­man­ti­rao nam je ikak­ve iz­mje­ne, no da­nas nam iz Mi­nis­tar­stva od­go­va­ra­ju ka­ko Zakon mo­ra­ju us­kla­di­ti s EU di­rek­ti­va­ma prem­da ga je us­kla­di­la proš­la vlast.

Ma­nje pos­tu­pa­ka u bol­ni­ca­ma

U sva­kom slu­ča­ju, nor­ma­tiv­ne iz­mje­ne pla­ni­ra­ne su ti­je­kom je­se­ni, a do kra­ja mje­se­ca iz Mi­nis­tar­stva će od­go­vo­ri­ti i na na­še pi­ta­nje o bro­ju pos­tu­pa­ka umjet­ne oplod­nje i nji­ho­vu, da ta­ko ka­že­mo, re­zul­ta­tu. Je­di­ni je to za­pra­vo na­čin da se ut­vr­di stvar­no sta­nje, a po­tom i da se pla­ni­ra­ju dalj­nji ko­ra­ci u ve­zi s ovim pi­ta­njem. Iz po­da­ta­ka ko­je smo do­bi­li u Hr­vat­skom za­vo­du za zdrav­s­tve­no osi­gu­ra­nje jas­no je da broj pos­tu­pa­ka umjet­ne oplod­nje i pa­ci­jen­ti­ca po­s­ljed­njih go­di­na opa­da, baš kao i iz­nos mi­li­ju­na ko­je dr­ža­va “da­je” za ove pos­tup­ke. Ovo­go­diš­nja 24,3 mi­li­ju­na za po­mog­nu­tu oplod­nju re­zul­tat su us­kla­đi­va­nja s iz­no­som za is­tu svr­hu po­tro­še­nim go­di­nu pri­je. Na­ime, 2014. go­di­ne bi­lo je odo­bre­no, od­go­vo­ri­li su iz HZZO-a, ukup­no 36,9 mi­li­ju­na ku­na, no po­ka­za­lo se da je pos­tu­pa­ka znat­no ma­nje obav­lje­no u od­no­su na odo­bre­na sred­stva – od 30 do 40 pos­to. – Na te­me­lju po­da­ta­ka o iz­vr­še­nju pos­tu­pa­ka, na­prav­lje­na je pro­jek­ci­ja za 2015. go­di­nu i odo­bre­no je 30 mi­li­ju­na ku­na za pos­tup­ke me­di­cin­ski po­mog­nu­te oplod­nje, što je još uvi­jek znat­no vi­še u od­no­su na proš­lo­go­diš­nja iz­vr­še­nja te sma­tra­mo da u ovoj go­di­ni nit­ko ne­će bi­ti za­ki­nut – objas­ni­li su iz Za­vo­da. I dok ad­mi­nis­tra­ci­ja tu­ma­či broj­ke kao “ma­nje nov­ca zbog ma­nje po­traž­nje”, prof. dr. sc. Hrvoje Vrčić objaš­nja­va ka­ko je u prak­si sa­svim druk­či­ja si­tu­aci­ja i vje­ru­je da broj pos­tu­pa­ka umjet­ne oplod­nje od 2012. go­di­ne ni­je sma­njen. Pro­blem je, ka­ko is­ti­če, u do­s­ljed­nom pri­jav­lji­va­nju pos­tu­pa­ka me­di­cin­ski po­mog­nu­te oplod­nje. Na­ime, una­toč za­kon­skoj obve­zi, Hr­vat­ska ne­ma re­gis­tar ovih pos­tu­pa­ka. Sto­ga za­pra­vo nit­ko i ne zna ko­li­ko ih je uči­nje­no, ko­li­ko je pa­ci­jen­ti­ca i s kak­vim is­ho­dom. Sto­ga prof. Vrčić upo­zo­ra­va na far­ma­ko­eko­nom­ske po­dat­ke za 2014. go­di­nu pre­ma ko­ji­ma je u od­no­su na go­di­nu pri­je tr­ži­šte me­di­cin­ski po­mog­nu­te oplod­nje fi­nan­cij­ski po­ras­lo za tri pos­to. U dr­žav­nim us­ta­no­va­ma sma­nje­no je fi­nan­cij­ski za dva pos­to, a u pri­vat­nim je po­ras­lo za 14 pos­to.

EU pro­sjek 2000 na mi­li­jun

Broj in­du­ci­ra­nih i/ili sti­mu­li­ra­nih pos­tu­pa­ka je pre­ma ne­kim pa­ra­me­tri­ma u 2014. go­di­ni u od­no­su na 2013. po­ras­tao čak 50 pos­to – ka­že ovaj li­ječ­nik, ina­če pro­čel­nik Za­vo­da za hu­ma­nu re­pro­duk­ci­ju, gi­ne­ko­lo­šku en­do­kri­no­lo­gi­ju i me­no­pa­uzu Kli­ni­ke u Pe­tro­voj do­da­ju­ći da je ra­zi­na us­pješ­nos­ti pos­tu­pa­ka u pro­sje­ku oko 25 pos­to te se na­da EU pro­sje­ku od 30 pos­to. U EU je i pre­po­ru­ka dvi­je ti­su­će pos­tu­pa­ka iz­van­tje­les­ne oplod­nje na mi­li­jun sta­nov­ni­ka, što zna­či, ka­že prof. Vrčić, da bi ih u Hr­vat­skoj go­diš­nje tre­ba­lo bi­ti oko osam ti­su­ća.

Pre­ma far­ma­ko­eko­nom­skim po­da­ci­ma, tr­ži­šte MPO-a u pri­vat­nim je us­ta­no­va­ma po­ras­lo PROF. DR. SC. HRVOJE VRČIĆ KBC Zagreb

Po­da­ci o pos­tup­ci­ma me­di­cin­ski po­mog­nu­te oplod­nje, uvr­šte­ni u re­gis­tar, bit će objav­lje­ni kra­jem mje­se­ca

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.