U ma­nje od sat vre­me­na do­ni­je­li tri­de­se­tak od­lu­ka, me­đu nji­ma i o LNG-u i Ini

Ime­no­va­ni su i no­vi čel­ni lju­di Nad­zor­nog od­bo­ra Ine

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Ma­ri­na Šu­njer­ga, Mar­ko Špo­ljar ZAGREB

Po­ku­šat ću se što pri­je upoz­na­ti s pos­lo­va­njem Ine, a po­moć oče­ku­jem i od do­sa­daš­njih čla­no­va, ka­že no­vi šef NO-a Ine

“Ima­mo pu­no pos­la, ve­lik je dnev­ni red... Li­je­po vas je vi­dje­ti”, opu­šte­no, ali i s do­zom (auto)iro­ni­je za­po­čeo je ju­če­raš­nju sjed­ni­cu Vla­de pre­mi­jer Ti­ho­mir Ore­ško­vić. Na sjed­ni­ci, ko­ja bi mo­gla bi­ti i zad­nja u sas­ta­vu ko­ji smo mo­gli ju­čer vi­dje­ti, u ma­nje od sat vre­me­na do­ne­se­no je tri­de­se­tak od­lu­ka, od ko­jih će ne­ke du­go­roč­no utje­ca­ti na ener­get­ski sek­tor u Hr­vat­skoj. Vla­da u ras­pa­du po­dr­ža­la je pro­jekt LNG ter­mi­na­la i od­lu­či­la ubr­za­ti nje­go­vu re­ali­za­ci­ju, pri če­mu se po­dr­ža­va plu­ta­ju­ća ver­zi­ja kao pr­va fa­za LNG-a. Ime­no­va­ni su i no­vi čel­ni lju­di Nad­zor­nog od­bo­ra Ine, a nas­tav­ljen je i pro­jekt ko­ji je po­kre­nuo biv­ši mi­nis­tar Ivan Vr­do­ljak. Pra­vo na eks­plo­ata­ci­ju naf­te i pli­na u Sla­vo­ni­ji do­di­je­lje­no je tvrt­ka­ma Ina, Oan­do PLC te Ver­mi­li­on, ko­je su se uos­ta­lom i na­tje­ca­le za šest eks­plo­ata­cij­skih po­lja po­vr­ši­ne od 2100 do 2600 če­tvor­nih ki­lo­me­ta­ra. Ta­ko je mi­nis­tar iz Mos­to­ve kvo­te, ko­je­mu je pre­diz­bor­na plat­for­ma bio na­pad na Vr­do­lja­ko­vu ide­ju tra­že­nja naf­te u Ja­dra­nu, ipak priz­nao da biv­ši mi­nis­tar do­bro bi­ra inves­ti­to­re za Sla­vo- ni­ju. Inu će umjes­to Si­ni­še Pe­tro­vi­ća, pri­ja­te­lja biv­šeg pre­mi­je­ra, nad­zi­ra­ti Da­mir Van­đe­lić, či­je se ime spo­mi­nja­lo u teh­nič­koj vla­di ko­ju je pri­pre­ma­la pred­sjed­ni­ca Ko­lin­da Gra­bar-Ki­ta­ro­vić. Ri­ječ je o ugled­nom pos­lov­nom čo­vje­ku ko­ji vo­di inves­ti­ci­je jed­ne od naj­ve­ćih hr­vat­skih kom­pa­ni­ja, a stru­ka ga iz­u­zet­no ci­je­ni i hva­li kao spo­sob­nog me­na­dže­ra. Za Ve­čer­nji list ka­že tek da će se po­ku­ša­ti što pri­je upoz­na­ti s pos­lo­va­njem Ine, a po­moć oče­ku­je od do­sa­daš­njih čla­no­va NO-a. – Osi­gu­rat će­mo kon­ti­nu­itet uprav­lja­nja. Mo­žda su nam ci­lje­vi do­nek­le raz­li­či­ti, ali u tvrt­ki će se nas­ta­vi­ti ra­di­ti u skla­du s nje­zi­nim in­te­re­si­ma. Ra­di­mo pre­ma smjer­ni­ca­ma ko­je nam je pos­ta­vio pre­mi­jer, pot­pred­sjed­nik Vla­de Pe­trov i re­sor­ni mi­nis­tar, s ob­zi­rom na to da se To­mis­lav Ka­ra­mar­ko vr­lo ko­rek­t­no iz­u­zeo od od­lu­ka o Ini – re­kao je Van­đe­lić, is­ti­ču­ći da se ne­ko­li­ko pu­ta su­sreo s pre­mi­je­rom i raz­go­va­rao o ci­lje­vi­ma u Ini. U naf­t­nu kom­pa­ni­ju ula­ze i pred­sjed­nik Hr­vat­ske gos­po­dar­ske ko­mo­re Lu­ka Bu­ri­lo­vić te Da­rio Če­hić, član Na­ci­onal­nog vi­je­ća Mos­ta, od­vjet­nik iz Po­re­ča. Vla­da je spa­si­la i Ja­dro­plov, ko­jem će HBOR odo­bri­ti ne­što vi­še od šest mi­li­ju­na eura pod uvje­tom da tvrt­ka ko­ju Vla­da ne­us­pješ­no pro­da­je go­di­na­ma iz­ra­di plan res­truk­tu­ri­ra­nja, a CERP je do­bio dva mje­se­ca da pri­pre­mi pro­da­ju Ja­dro­plo­va.

‘Ra­di­mo po smjer­ni­ca­ma ko­je su nam pos­ta­vi­li pre­mi­jer, Bo­žo Pe­trov i re­sor­ni mi­nis­tar jer se To­mis­lav Ka­ra­mar­ko iz­u­zeo od od­lu­ka o Ini’

KAO DA JE SVE U REDU Gle­da­ju­ći sli­ke, čo­vjek bi po­mis­lio da je Vla­da slož­na da slož­ni­ja ne mo­že bi­ti. Li­je­po vas je vi­dje­ti, re­kao je pre­mi­jer Ore­ško­vić, a on­da je po­če­lo pri­hva­ća­nje to­ča­ka dnev­nog re­da kao na tra­ci

Da­mir Van­đe­lić nad­zi­rat će Inu, a nje­go­vo se ime spo­mi­nja­lo u teh­nič­koj vla­di ko­ju je pri­pre­ma­la pred­sjed­ni­ca

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.