MARIĆ JE ŠEFU HDZ-a MAMAC ZA PARTNERE I - NEOPASAN U STRANCI

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

HDZ po­nav­lja jed­na­ku gre­šku ka­da no­mi­ni­ra Zdrav­ka Ma­ri­ća za no­vog man­da­ta­ra, kao što je to uči­nio ka­da je za pre­mi­je­ra do­veo Ti­ho­mi­ra Ore­ško­vi­ća. Opet je ri­ječ o nes­tra­nač­kom čo­vje­ku ko­ji ne­ma ni­kak­vo upo­ri­šte u HDZ-u ni­ti me­đu bi­ra­či­ma. Marić ne­ma iz­bor­ni le­gi­ti­mi­tet, ni­je su­dje­lo­vao na iz­bo­ri­ma i u Vla­du je za mi­nis­tra fi­nan­ci­ja do­šao na po­ziv To­mis­la­va Ka­ra­mar­ka, kao mlad, us­pje­šan struč­njak za fi­nan­ci­je. Baš po­put Ore­ško­vi­ća, i Marić je u Vla­du do­šao iz moć­ne kor­po­ra­ci­je. Ore­ško­vić iz Te­ve, a Marić iz To­do­ri­će­va Agro­ko­ra. Bu­du­ći da je Agro­kor na­ša naj­ve­ća kom­pa­ni­ja, čes­to je u do­ti­ca­ju s dr­ža­vom. Agro­ko­ro­ve fir­me do­bi­va­ju dr­žav­ne po­ti­ca­je, a us­pi­je li HDZ sas­ta­vi­ti no­vu ve­ći­nu i ins­ta­li­ra­ti Ma­ri­ća za pre­mi­je­ra, nje­go­vi po­te­zi gle­dat će se pod de­be­lim po­ve­ća­lom u od­no­su na Agro­kor. Marić ni­je spo­ran kao mi­nis­tar fi­nan­ci­ja. No, stav­lja­ti ga u po­zi­ci­ju pre­mi­je­ra zna­či vra­ti­ti se na is­tu pri­ču kao s Ore­ško­vi­ćem. Osim to­ga, bu­de li Marić pre­mi­jer, a Ka­ra­mar­ko i

HDZ za man­da­ta­ra mo­ra bi­ra­ti stra­nač­ki ja­kog čo­vje­ka ko­ji će da­na­ssu­tra pre­uze­ti HDZ

da­lje pred­sjed­nik HDZ-a, stran­ke s naj­ve­ćim bro­jem man­da­ta ko­ja bi tre­ba­la u Vla­di ima­ti naj­ve­ću sna­gu, po­nov­no će­mo ima­ti du­ali­zam vla­da­nja. Imat će­mo čo­vje­ka ko­ji je pos­tav­ljen za pre­mi­je­ra i ko­ji u Sa­bo­ru ne kon­tro­li­ra ni­jed­nog zas­tup­ni­ka te stvar­nog še­fa HDZ-a ko­ji, još uvi­jek, kon­tro­li­ra HDZ- ove zas­tup­ni­ke. I ko­ji će htje­ti utje­ca­ti na Ma­ri­ća. Pre­mi­jer mo­že bi­ti sa­mo oso­ba ko­ja je i stvar­ni šef stran­ke ko­ja je pos­tav­lja na tu funk­ci­ju. Ka­ra­mar­ko pr­vi put ni­je do­bio pri­li­ku da bu­de pre­mi­jer, a dru­gi put je pri­si­ljen uz­mak­nu­ti zbog te­re­ta afe­re ko­ja ne­ma za­kon­ske po­s­lje­di­ce, ali utje­če na per­cep­ci­ju jav­nos­ti. Ka­ra­mar­ko tre­nu­tač­no ne mo­že bi­ti pre­mi­jer, ali HDZ za man­da­ta­ra mo­ra bi­ra­ti stra­nač­ki ja­ku oso­bu ko­ja da­nas-su­tra mo­že pre­uze­ti i stran­ku. Iz­bo­ri u HDZ-u iz­nje­dri­li su But­ko­vi­ća i To­lu­ši­ća kao naj­po­pu­lar­ni­je pot­pred­sjed­ni­ke, a ujed­no su i mi­nis­tri u Vla­di. Oni su ba­zen iz ko­jeg bi tre­ba­lo bi­ra­ti man­da­ta­ra. No Ka­ra­mar­ku je Marić ide­alan. Mamac je za no­ve partnere, a ni­je mu opas­nost u HDZ-u.

Zbog europ­skog no­go­met­nog pr­vens­tva u kon­ti­gen­tu Fron­texa za­jed­no s dru­gim po­li­caj­ci­ma iz ze­ma­lja čla­ni­ca EU na­la­ze se i po­li­caj­ci iz Hr­vat­ske. Za­da­ća im je is­po­moć oko gra­nič­ne kon­tro­le, od­nos­no pre­gled i pro­fi­li­ra­nje put­ni­ka u zrač­nim lu­ka­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.