Hr­vat­skom po­li­caj­cu opa­lio pi­štolj na aero­dro­mu u Pa­ri­zu

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Nes­luž­be­no doz­na­je­mo da je ri­ječ o po­li­caj­cu iz Spli­ta ko­ji je pro­šao i obu­ke i pro­vje­re pri­je ne­go što je pos­tao dio Fron­texo­va ti­ma Ma­ri­na Bo­ro­vac, San­dra Velj­ko­vić Na aero­dro­mu Char­les de Ga­ul­le u Pa­ri­zu hr­vat­ski gra­nič­ni po­li­ca­jac ne­ho­tič­no je opa­lio hi­tac iz služ­be­nog pi­što­lja. Do­go­di­lo se to u po­ne­dje­ljak ka­da je taj po­li­ca­jac – ko­ji je u Fran­cu­sku oti­šao kao hr­vat­ski pred­stav­nik u Fron­texu (agen­ci­ja Eu­rop­ske uni­je za si­gur­nost vanj­ske gra­ni­ce) – sti­gao u zrač­nu lu­ku. Ovaj nam je do­ga­đaj po­t­vr­di­la Ewa Mon­cu­re iz sre­diš­nji­ce Fron­texa. Pre­ma dos­tup­nim in­for­ma­ci­ja­ma, po­li­ca­jac je pri kon­tro­li za­bo­ra­vio iz­va­di­ti sprem­nik iz pi­što­lja. Na­ime, pri ula­sku u sc­hen­gen­ski gra­nič­ni pros­tor mo­rao je dek­la­ri­ra­ti oruž­je ko­je je ti­je­kom le­ta bi­lo odvo­je­no i od nje­ga i od os­ta­lih put­ni­ka. Ušao je u po­seb­nu pros­to­ri­ju ri­je­ši­ti taj ad­mi­nis­tra­tiv­ni dio, a on­da se do­go­di­lo da je pri si­gur­nos­nom opa­lje­nju (što je sas­tav­ni dio pro­ce­du­re) – is­pa­lio me­tak. Na­vod­no se pre­pao i on i os­ta­li ko­ji su bi­li s njim u pros­to­ri­ji, no svo­jom ne­smo­tre­noš­ću ipak ni­ko­ga ni­je ugro­zio. Ali to ne zna­či da na­kon po­vrat­ka u Hr­vat­sku ne­će ste­gov­no od­go­va­ra­ti, no o to­me će od­lu­či­ti nje­go­vi še­fo­vi. Iz Fron­texa nam ka­žu da su od fran­cu­ske po­li­ci­je do­bi­li de­ta­lje o in­ci­den­tu i po­nav­lja­ju da je pi­štolj opa­lio u si­gur­nos­noj zo­ni. Me­đu­tim, is­ti­če da se in­ci­dent hr­vat­skog po­li­caj­ca zbio pri­je ne­go što je po­če­la Fron­texo­va ope­ra­ci­ja u Fran­cu­skoj. Nes­luž­be­no doz­na­je­mo da je ri­ječ o po­li­caj­cu iz Spli­ta ko­ji je pro­šao i obu­ke i pro­vje­re pri­je ne­go što je pos­tao dio Fron­texo­va ti­ma. Na­ime, zbog Europ­skog no­go­met­nog pr­vens­tva u kon­tin­gen­tu Fron­texa za­jed­no s dru­gim po­li­caj­ci­ma iz ze­ma­lja čla­ni­ca EU na­la­ze se i dvo­ji­ca po­li­ca­ja­ca iz Hr­vat­ske i nji­ho­va je za­da­ća is­po­moć oko gra­nič­ne kon­tro­le, pre­gled i pro­fi­li­ra­nje put­ni­ka u zrač­nim lu­ka­ma. Po­li­caj­ci Fron­texa su na­oru­ža­ni. Zbog Europ­skog no­go­met­nog pr­vens­tva u Fran­cu­sku je ot­pu­to­va­lo još osam po­li­cij­skih služ­be­ni­ka spe­ci­ja­li­zi­ra­nih za rad na spre­ča­va­nju ne­re­da na sport­skim na­tje­ca­nji­ma. An­ga­ži­ra­ni su na pr­vens­tvu sve dok hr­vat­ska re­pre­zen­ta­ci­ja nas­tu­pa na Eu­ru. Taj tim ra­di is­klju­či­vo s fran­cu­skim po­li­caj­ci­ma. Šes­to­ri­ca su dio mo­bil­nih eki­pa u gra­do­vi­ma u ko­ji­ma će se odi­gra­ti pr­vi krug na­tje­ca­nja – u Pa­ri­zu, Sa­int-Eti­en­neu i Bor­de­auxu, a dvo­ji­ca su čas­ni­ci za ve­zu u Pa­ri­zu. Ima­ju odo­re hr­vat­ske po­li­ci­je, ali ne i oruž­je.

Po­li­ca­jac je za­bo­ra­vio iz­va­di­ti sprem­nik iz pi­što­lja pa je pri­li­kom si­gur­nos­nog opa­lje­nja (što je sas­tav­ni dio pro­ce­du­re) is­pa­lio me­tak

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.